• Sử dụng dòng vi khuẩn Pseudomonas fluorescens 2014-03-04

  tài liệu

  1. khucthuydu
   việc nghiên cứu các loại vi khuẩn đối kháng như : Pseudomonas fluorescens,
   Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, để chống lại vi khuẩn Ralstonia
   solanacearum là một vấn đề hết sức cần thiết hiện nay. Vì vậy, nghiên cứu về tính
   đa dạng của các cá thể trong quần thể vi khuẩn gây bệnh và sự lưu hành của chúng ở các vùng sản xuất là rất cần thiết, nó làm cơ sở khoa học cho các giải pháp phòng
   chống và chọn tạo giống kháng bệnh sau này.
  Đang tải...