chống trộm

  1. vodinhtien

    Chống trộm nông nghiệp: Dễ như tinh!

    Viết đăng lên đây xong, nỗi hứng gửi lên báo Bình Thuận. Được đăng ngay! http://www.baobinhthuan.com.vn/doi-song/chóng-trọm-nong-nghiẹp-dẽ-nhu-tinh-72826.html Bài này được BTO trả nhuận bút+nhuận ảnh khoảng 1 triệu, đủ dẫn gấu mẹ và gấu con đi ăn 1 chầu cá lóc...