Ai cần mua máy đo độ mặn của thực phẩm-liên hệ ngay

#1
<div><br /></div><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>M&aacute;y đo th&agrave;nh phần muối thực phẩm G-won GMK555</strong></span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">H&atilde;ng: G-won</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><img alt="H&igrave;nh ảnh của M&aacute;y đo độ mặn thực phẩm G-won GMK555" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px" src="http://mvtek.vn/content/images/thumbs/0006009_my_o_mn_thc_phm_g_won_gmk555_500.png" border="0" /><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Model: GMK555</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Xuất xứ: H&agrave;n Quốc</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px">&nbsp;</p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>T&iacute;nh năng</strong>:</span></p><ul style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Đo th&agrave;nh phần muối trong thực phẩm (%)</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Thiết kế nhỏ gọn, dễ d&agrave;ng sử dụng v&agrave; cho kết quả nhanh ch&oacute;ng</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">M&agrave;n h&igrave;nh LCD cỡ lớn</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Tự động b&ugrave; nhiệt độ</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Tự động hiểu chuẩn</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">C&oacute; chức năng cảnh b&aacute;o khi sắp hết pin</span></li></ul><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>Th&ocirc;ng số kĩ thuật:</strong></span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Khoảng đo: 0- 10.0 %</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Ph&acirc;n giải: 0.1 %</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Độ ch&iacute;nh x&aacute;c: 0-5% :&nbsp;&plusmn; 0.1%</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5-10%:&nbsp;&plusmn; 0.2%</span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>Phụ kiện đi k&egrave;m:</strong></span></p><ul style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Pin năng lượng: 1.5V (AAA)x 3</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">T&uacute;i đựng: 1</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Hướng dẫn sử dụng: 1</span></li></ul><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><strong>Hướng dẫn sử dụng:</strong></span></p><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><em>Trước khi đo</em></span></p><ul style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Mở &nbsp;hộp chứa pin ở ph&iacute;a sau</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Lắp đ&uacute;ng vị tr&iacute; hai cực của pin 1.5V (AAA) x 3EA</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">&nbsp;Nếu t&ecirc;n Model của sản phẩm hiện l&ecirc;n rồi ẩn đi tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh th&igrave; thiết bị c&oacute; thể hoạt động v&agrave; đo đạc được</span></li></ul><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><em>Tiến h&agrave;nh đo:</em></span></p><ul style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Đặt một lượng đủ mẫu đo v&agrave;o ống đo</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Ấn một trong c&aacute;c ph&iacute;m HOT-COLD-NORMAL, chờ v&agrave;i ph&uacute;t v&agrave; kết quả đo được sẽ hiển thị tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh LCD</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">COLD: 0-10&ordm; C/ NORMAL: 20-30&ordm;C/ HOT: 70-100&ordm;C</span></li></ul><p style="margin-bottom: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small"><em>Ghi nhớ:</em></span></p><ul style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px"><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Trước mỗi lần đo, cần phải vệ sinh sạch sẽ ống đo bằng nước v&agrave; giấy hoặc khăn lau</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Khi thiết bị b&aacute;o &quot;yếu pin&quot; tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh LCD, cần phải nhanh ch&oacute;ng thay pin năng lượng</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Trong trường hợp tạm ngừng sử dụng thiết bị một thời gian d&agrave;i, cần phải th&aacute;o pin ra khỏi hộp chứa pin v&agrave; nắp hộp chứa pin lại</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Bảo h&agrave;nh 12 th&aacute;ng kể từ khi giao h&agrave;ng</span></li><li style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: small">Kh&ocirc;ng bảo h&agrave;nh trong trường hợp hỏng h&oacute;c do d&ugrave;ng sai hướng dẫn, lạm dụng thiết bị.</span></li></ul>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Tuấn Hoàng
- Địa chỉ: B6C/KĐT Nam Trung Yên/ Cầu Giấy/ Hà Nội
- Điện thoại: +84 - Fax: 936060642
- email: hoang.salesmv@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH