b. tìm mua cân 150kg, 200kg, 60kg, 300kg tại hà nội tốt nhất

  • Thread starter cantanphat
  • Ngày gửi
C

cantanphat

Guest
#1
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: center"><span style="font-size: 15pt; font-family: Arial; color: red">TƯ VẤN MIỄN PH&Iacute;:</span></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: center"><span style="font-size: 15pt; font-family: Arial; color: red">&nbsp;0977 912 885 &ndash; 0934.363.989 &ndash; 0466.837.831</span></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: center"><span style="font-size: 15pt; font-family: Arial; color: red"><a href="http://cantanphat.com/product_405.htmlhttp:/cantanphat.com/productView_440__710.html">WWW: CANTANPHAT.COM</a></span></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: center"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">H&Atilde;Y GỌI CHO CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐỂ ĐƯỢC GI&Aacute; CẢ ƯU Đ&Atilde;I &ndash; DỊCH VỤ SAU B&Aacute;N H&Agrave;NG HO&Agrave;N HẢO.</span></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: center"><span style="font-size: 13pt">&nbsp;Rất h&acirc;n hạnh được phục vụ Qu&yacute; kh&aacute;ch! </span></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: center"><span style="font-size: 13pt">Cho d&ugrave; bạn ở đ&acirc;u, vẫn c&oacute; thể mua được h&agrave;ng!</span><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 18pt; background-color: #fff3f3; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">C&acirc;́p chính xác : OIML C3</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 18pt; background-color: #fff3f3; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">+ Mức c&acirc;n max: 150kg, 200kg, 300kg, 500kg, 1000kg</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 18pt; background-color: #fff3f3; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">+ Bước nhảy&nbsp; : 20g</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 18pt; background-color: #fff3f3; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">+ Kích thước bàn c&acirc;n : 400 x 500 mm, 450 mm x 600mm, 1,2 m x&nbsp; 1,2 m, 1,5 m x 1,5m</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 18pt; background-color: #fff3f3; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">+ Qu&aacute; tải an to&agrave;n: 150%</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 18pt; background-color: #fff3f3; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">+ M&ocirc;i trường l&agrave;m việc: -10<sup>0</sup>C ~ +40<sup>0</sup>C</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 18pt; background-color: #fff3f3; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">+&nbsp;Nguồn sử dụng: ắc quy c&oacute; sẵn hay nguồn 220V/50Hz</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 18pt; background-color: #fff3f3; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">+ T&iacute;nh năng: C&acirc;n th&ocirc;ng thường, c&acirc;n kiểm tra, c&acirc;n đếm&hellip;</span></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center"><strong><em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">UY T&Iacute;N &ndash; CHẤT LƯỢNG &ndash;&nbsp; GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH &ndash; DỊCH VỤ SAU B&Aacute;N H&Agrave;NG HO&Agrave;N HẢO. &ndash; GIAO H&Agrave;NG MIỄN PH&Iacute;</span></em></strong></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center"><strong><em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">CẢM ƠN QU&Yacute; KH&Aacute;CH Đ&Atilde; QUAN T&Acirc;M TỚI SẢN PHẨM CỦA CH&Ugrave;NG T&Ocirc;I</span></em></strong></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">MỌI TH&Ocirc;NG XIN XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">&nbsp;C&Ocirc;NG TY CP THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG T&Acirc;N PH&Aacute;T</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">P908 &ndash; CT5 - &nbsp;Khu đ&ocirc; thị mới đặng x&aacute; &ndash; gia l&acirc;m&nbsp; - h&agrave; nội</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt"><strong><em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">Gmail: <a href="mailto:cantanphat@gmail.com"><span style="font-weight: normal">cantanphat@gmail.com</span></a></span></em></strong></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt"><strong><em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><a href="http://cantanphat.com/CAN-BAN_m_410.html"><span style="font-weight: normal">www. cantanphat.com</span></a></span></em></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thành trung
- Địa chỉ: hà nội
- Điện thoại: 0977912885 - Fax:
- email: cantanphat@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH