• ba con tham khao

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 13/10/10

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: khoa
   - Địa chỉ:
   - Tel, Fax:
   - email: phongkinhdoanhkimphuoc@gmail.com
   ================================

   <p align="center" class="vl3">Chăm s&oacute;c ao t&ocirc;m trong m&ugrave;a mưa</p> <p>Khi trời mưa nhiệt độ, độ mặn, pH v&agrave; oxy h&ograve;a tan trong ao đều bị giảm đột ngột. Việc chăm s&oacute;c t&ocirc;m nu&ocirc;i trong m&ugrave;a mưa nhất l&agrave; những cơn mưa li&ecirc;n tục k&eacute;o d&agrave;i g&acirc;y nhiều kh&oacute; khăn cho người nu&ocirc;i, kể cả những người nu&ocirc;i c&oacute; kinh nghiệm, từ việc xả nước mặt cho đến chế độ tăng giảm lượng thức ăn cho hợp l&yacute;&nbsp;tr&aacute;nh dư thừa thức&nbsp;ăn. </p> <p>T&ocirc;m s&uacute; l&agrave; lo&agrave;i động vật m&aacute;u lạnh, nhiệt độ cơ thể của t&ocirc;m c&oacute; thể thay đổi trong một khoảng nhiệt độ giới hạn. Nhưng nếu c&aacute;c yếu tố m&ocirc;i trường thay đổi đột ngột vượt qu&aacute; giới hạn cho ph&eacute;p t&ocirc;m sẽ bị yếu, sốc v&agrave; c&oacute; thể chết h&agrave;ng loạt.</p> <p>Cần c&oacute; sự chuẩn bị đồng bộ c&aacute;c kh&acirc;u từ khi xử l&yacute; ao đến khi nu&ocirc;i.</p> <p><strong>1. Phải c&oacute; ao lắng v&agrave; xử l&yacute; nước đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh trước khi cấp v&agrave;o ao nu&ocirc;i</strong><br /> <br /> Ao lắng c&oacute; diện t&iacute;ch bằng 1/3 - 1/2 ao nu&ocirc;i.</p> <p> C&oacute; thể nu&ocirc;i thay đổi ao sau từng vụ.</p> <p>Dự trữ đủ nước để sẵn s&agrave;ng thay nước cho ao nu&ocirc;i.</p> <p>Kh&ocirc;ng nu&ocirc;i t&ocirc;m với mực nước qu&aacute; cạn. <br /> <br /> <strong>2. Mật độ thả nu&ocirc;i th&iacute;ch hợp</strong>:<br /> <br /> Trong m&ugrave;a&nbsp; mưa chỉ n&ecirc;n thả với mật độ vừa phải (&lt;25 con/ m2)</p> <p><strong>3. Tăng cường hệ thống quạt nước, oxy đ&aacute;y ao, giảm ph&acirc;n tầng trong ao về nhiệt độ, độ mặn, &ocirc;xy. </strong></p> <ul><li>Lắp quạt: ước t&iacute;nh 1 c&aacute;nh quạt sẽ cung cấp đủ oxy cho 2.800 con t&ocirc;m từ l&uacute;c mới thả đến khi thu hoạch.</li><li> Lắp c&aacute;nh quạt theo đ&uacute;ng y&ecirc;u cầu kỹ thuật:<br /> + Khi quạt vận h&agrave;nh nước phải xo&aacute;y v&agrave;o giữa ao để gom m&ugrave;n b&atilde; hữu cơ v&agrave;o giữa ao<br /> + Vận tốc của guồng quay phải đạt từ 80-85 v&ograve;ng/ ph&uacute;t.<br /> + C&aacute;ch thử: Cho quạt quay, sau đ&oacute; đổ xuống ao từ 5-10kg saponin, nếu bọt nước tập trung ở giữa ao l&agrave; lắp quạt đ&uacute;ng.</li><li>Lắp đặt hệ thống oxy đ&aacute;y ao: ống nhựa hoặc đ&aacute; bọt.</li></ul> <p><strong>4. </strong><strong>Kiểm tra hoạt động của t&ocirc;m v&agrave; m&ocirc;i trường nước sau mưa</strong><br /> <br /> + Kiểm tra h&igrave;nh d&aacute;ng b&ecirc;n ngo&agrave;i, m&agrave;u sắc, phản xạ, kiểm tra đường ruột của t&ocirc;m, thức ăn trong nh&aacute;&hellip;<br /> <br /> + Kiểm tra pH, độ kiềm, độ đục, độ mặn.</p> <p><strong>5. Theo d&otilde;i thường xuy&ecirc;n nước trong ao</strong></p> <ul><li>Trong ao nu&ocirc;i pH lu&ocirc;n phải đạt từ 7,5-8,5</li><li>Nước mưa c&oacute; t&iacute;nh axit, l&agrave;m rửa tr&ocirc;i ph&egrave;n từ bờ ao, l&agrave;m giảm pH nước trong ao. </li><li>Để hạn chế giảm pH trong ao nu&ocirc;i khi trời mưa:&nbsp;Rải v&ocirc;i dọc bờ ao trước khi trời mưa (rải kh&ocirc;) khoảng 10kg/100m2. Sau khi mưa, n&ecirc;n ho&agrave; v&ocirc;i tạt xuống ao khoảng 10-20kg/1ha</li><li>Kết hợp quạt nước để tr&aacute;nh hiện tượng ph&acirc;n tầng nước.</li><li>Khi mưa to, mực nước ao nu&ocirc;i l&ecirc;n cao&nbsp;cần xả bớt nước mặt để tr&aacute;nh giảm độ mặn đột ngột v&agrave; tr&agrave;n bờ, vỡ bọng, cống.</li></ul> <p><strong>6. Phương ph&aacute;p tăng độ kiềm trong ao nu&ocirc;i</strong></p> <ul><li> Độ kiềm th&iacute;ch hợp cho t&ocirc;m s&uacute; l&agrave; 90-130ppm</li><li> Ng&acirc;m v&ocirc;i dolomite v&agrave;o nước ngọt 24h sau đ&oacute; tạt đều xuống ao v&agrave;o l&uacute;c 8-10 giờ đ&ecirc;m.</li><li> Cứ 1,655 g v&ocirc;i dolomite l&agrave;m cho 1m3 nước tăng độ kiềm l&ecirc;n 1 mg/ml.</li><li> C&aacute;ch t&iacute;nh lượng v&ocirc;i dolonite: để tăng độ kiềm cho ao 5000 m3 từ độ kiềm 80 mg/ml l&ecirc;n 90 mg/ml:<br /> <br /> Lượng v&ocirc;i dolomite cần sử dụng = 5000 x 1,655 x (90-80)/1000&nbsp; = 82,75kg <br /> <br /> Khi tăng độ kiềm trong ao, Việt Linh xin &yacute; rằng chỉ tăng 1 lần 10 mg/ml; sau đ&oacute; lặp lại, kh&ocirc;ng tăng 1 lần qu&aacute; nhiều sẽ l&agrave;m t&ocirc;m bị sốc.<br /> <br /> Nếu sử dụng phương ph&aacute;p tr&ecirc;n m&agrave; độ kiềm kh&ocirc;ng tăng hoặc tăng qu&aacute; chậm th&igrave; ch&uacute;ng ta d&ugrave;ng biện ph&aacute;p sau:<br /> <br /> Kết hợp 70% lượng v&ocirc;i cần theo c&aacute;ch t&iacute;nh tr&ecirc;n l&agrave; soda (NaHCO3), 30% lượng v&ocirc;i cần đ&aacute;nh theo c&ocirc;ng thức tr&ecirc;n l&agrave; dolomite. Ng&acirc;m v&agrave;o nước ngọt 24h sau đ&oacute; tạt đều xuống ao v&agrave;o l&uacute;c 8-10 giờ đ&ecirc;m.<br /> </li></ul> <p><strong>7. </strong><strong>Quản l&yacute; tảo khi độ mặn thấp hơn 8 phần ng&agrave;n</strong></p> <p> Khi độ mặn trong ao thấp hơn 8&nbsp;&nbsp;phần ng&agrave;n thường xuất hiện tảo lục c&oacute; m&agrave;u xanh nước rau m&aacute;.&nbsp;Khi đ&oacute; c&oacute; c&aacute;c hiện tượng:</p> <ul><li> Tảo thường xuy&ecirc;n bị t&agrave;n lụi.</li><li> pH dao động mạnh trong ng&agrave;y</li><li> T&ocirc;m thường bị đ&oacute;ng rong.</li><li> Thường thiếu oxy v&agrave;o s&aacute;ng sớm.</li><li> T&ocirc;m dễ bị đen mang, v&agrave;ng mang.</li></ul> <p> Biện ph&aacute;p khắc phục:</p> <ul><li> Giảm thức ăn.</li><li> D&ugrave;ng BKC 800 với nồng độ 0,5ppm. Chọn 1/3 diện t&iacute;ch ao hướng cuối gi&oacute; để tạt v&agrave;o l&uacute;c trời nắng gắt (kh&ocirc;ng sử dụng quạt nước) hoặc d&ugrave;ng SEAWEED với nồng độ 0,5-1ppm tạt khắp mặt ao.</li><li> Vớt bọt tảo t&agrave;n sau khi sử dụng thuốc.</li><li> Lặp lại từ 2-3 lần.</li><li>Sử dụng ZEOBAC 3-5ppm để hấp thu kh&iacute; độc do x&aacute;c tảo lắng dưới đ&aacute;y ao sinh ra.</li></ul> <p><strong>8. Giải quyết nước đục trong ao</strong></p> <p> Trong ao nước đục chủ yếu do hạt s&eacute;t g&acirc;y n&ecirc;n. Nước đục ảnh hưởng đến c&aacute;c yếu tố:</p> <ul><li> Giới hạn sự quang hợp của tảo l&agrave;m thiếu oxy trong ao, tăng h&agrave;m lượng CO2 qu&aacute; cao l&agrave;m t&ocirc;m ngạt thở.</li><li> Tảo thường bị t&agrave;n đột ngột</li><li> Ph&ugrave; sa b&aacute;m v&agrave;o mang t&ocirc;m l&agrave;m cho t&ocirc;m hay bị sưng hoặc v&agrave;ng mang.</li></ul> <p> C&oacute; thể sử dụng 1 trong những c&aacute;ch sau đ&acirc;y để xử l&yacute; cho ao c&oacute; 5.000m3 nước:</p> <ul><li> D&ugrave;ng 125kg rơm kh&ocirc; thả dọc bờ ao v&agrave; kết hợp 10kg BLUEMIX.&nbsp;Rơm được b&oacute; th&agrave;nh từng b&oacute; khoảng 3-5 kg thả xuống ao, khi thấy nước tiết ra c&oacute; m&agrave;u đỏ th&igrave; vớt l&ecirc;n v&agrave; lặp lại 2-3 lần.</li><li> D&ugrave;ng 150 kg thạch cao, nếu sau 2 lần đ&aacute;nh m&agrave; nước vẫn chưa trong th&igrave; n&ecirc;n tăng nồng độ ở lần thứ 3. Ch&uacute; &yacute; khi sử dụng thạch cao phải n&acirc;ng độ kiềm của ao l&ecirc;n 100 ppm rồi mới sử dụng.</li></ul> <p>Sau khi sử dụng 1 trong 2 phương ph&aacute;p tr&ecirc;n m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; hiệu quả th&igrave; ch&uacute;ng ta sử dụng phương ph&aacute;p sau:</p> <ul><li> D&ugrave;ng sunph&aacute;t nh&ocirc;m Al2(SO4)3.14H2O với liều lượng 50kg. Khi sử dụng phương ph&aacute;p n&agrave;y ch&uacute; &yacute; phải tăng pH v&agrave; độ kiềm của ao. Đ&acirc;y l&agrave; biện ph&aacute;p cuối c&ugrave;ng chỉ sử dụng khi kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave;m được c&aacute;ch kh&aacute;c v&igrave; rất nguy hiểm.</li><li> Khi nước đ&atilde; giảm đục ch&uacute;ng ta cần phải g&acirc;y m&agrave;u nước bằng c&aacute;ch d&ugrave;ng BLUEMIX với liều lượng 2-3 kg/1.000m3 nước.</li></ul> <p>C&oacute; thể l&agrave;m hệ thống lưới đ&aacute;y ao gi&uacute;p hạn chế ph&ugrave; sa v&agrave; tăng th&ecirc;m diện t&iacute;ch cho t&ocirc;m ở.</p> <p><strong>9.&nbsp; Quản l&yacute; c&aacute;c kh&iacute; độc NH3, H2S, CH4&nbsp;</strong></p> <ul><li> Tr&aacute;nh hiện tượng dư thừa thức ăn.</li><li> Cần c&oacute; ao xử l&yacute; để thay nước thường xuy&ecirc;n v&agrave;o những th&aacute;ng cuối</li><li> Sử dụng định kỳ men vi sinh</li><li> Si phon đ&aacute;y ao, h&uacute;t chất thải ra ngo&agrave;i khi t&ocirc;m được hơn 70 ng&agrave;y tuổi.</li><li> Tăng cường hệ thống m&aacute;y quạt nước.</li><li> Ổn định pH trong khoảng 7,8-8,2</li><li>Đokiểm tra nồng độ NH3, H2S, NO2- (NO2- thường xuất hiện trong ao c&oacute; độ mặn &lt;10 ppt ).</li></ul> <p> Dấu hiệu t&ocirc;m nhiễm kh&iacute; độc: Th&acirc;n t&ocirc;m thường c&oacute; m&agrave;u đỏ nhạt, vỏ ốp, bơi lờ đờ tr&ecirc;n mặt nước, giảm ăn. Nếu bệnh nặng c&oacute; thể tấp bờ, chết rải r&aacute;c đến h&agrave;ng loạt.</p> <p>Biện ph&aacute;p khắc phục:</p> <ul><li> D&ugrave;ng muối hạt 10kg/1600m2 đ&aacute;y ao rải v&agrave;o l&uacute;c trời c&oacute; nắng. Lặp lại li&ecirc;n tục 2-3 lần.</li><li> Cho ăn th&ecirc;m vitamin C, Calxi-photpho 1 tuần.</li></ul> <p><strong>10. Cho ăn đ&uacute;ng chương tr&igrave;nh, giảm lượng thức ăn khi trời mưa, sắp mưa</strong></p> <ul><li>Ngay khi thấy trời &acirc;m u sắp mưa, cần giảm lượng thức&nbsp;ăn hoặc thậm ch&iacute; ngừng cho&nbsp;ăn nếu cơn mưa&nbsp;đến gần, chờ&nbsp;đến khi ngớt mưa cho&nbsp;ăn với số lượng giảm 30-50 phần trăm lượng thức&nbsp;ăn b&igrave;nh thường, do mưa, lạnh l&agrave;m t&ocirc;m giảm ăn</li><li>Nếu dư thức ăn sẽ l&agrave;m tảo lục ph&aacute;t triển mạnh, pH nước ao dao động, t&ocirc;m bị đ&oacute;ng rong.</li><li>Để bảo đảm sức đề kh&aacute;ng v&agrave; tr&aacute;nh cho t&ocirc;m bị mềm vỏ, c&oacute; thể trộn v&agrave;o bữa ch&iacute;nh&nbsp;c&aacute;c loại Vitamin tổng hợp + kho&aacute;ng chất + Vitamin C mỗi ng&agrave;y.&nbsp;&nbsp;</li></ul> <p align="right"><span class="vl6">Việt Linh &copy; bi&ecirc;n soạn</span></p>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...