Bạch Tuộc tươi, Mực Tuơi Thanh Nghệ Tĩnh cực ngon

  • Thread starter haisanthanhnghe
  • Ngày gửi
H

haisanthanhnghe

Guest
#1
<font size="2" face="Arial"><font size="5"><font face="arial"><font face="times new roman"><font color="royalblue"><font color="#0000ff"><strong>Đại l&yacute; hải sản Thanh Nghệ</strong></font> B&aacute;n bu&ocirc;n, b&aacute;n lẻ Hải sản đ&ocirc;ng lạnh cao cấp</font></font><br /> <br /> <font face="times new roman"><font color="royalblue">Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đại l&yacute; mua b&aacute;n hải sản tại H&agrave; Nội. Cung cấp đi c&aacute;c tỉnh miền bắc v&agrave; thị trường H&agrave; Nội số lượng h&agrave;ng lớn v&agrave; ổn định.</font></font><br /> </font><br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman">Hải sản Thanh Nghệ</font></font></font> <font size="5"><br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman">Cảm ơn qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; quan t&acirc;m tới sản phẩm của Haisanthanhnghe.com</font></font></font> <font size="5"><br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman">Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đại l&yacute; thu mua hải sản từ tất cả c&aacute;c v&ugrave;ng biển, chủ yếu l&agrave; Thanh H&oacute;a v&agrave; Nghệ An. Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; cung cấp 1 số mặt h&agrave;ng chuẩn của từng v&ugrave;ng biển kh&aacute;c nhau như Mực Nghệ An, C&aacute; biển Thanh H&oacute;a, B&agrave;o ngư Bạch Long Vĩ, T&ocirc;m H&ugrave;m tươi Nha Trang.</font></font></font> <font size="5"><br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman">Ch&uacute;ng t&ocirc;i phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch trong mọi lĩnh vực Nh&agrave; h&agrave;ng - Kh&aacute;ch Sạn &ndash; Đ&aacute;m Tiệc &ndash; Bếp c&ocirc;ng nghiệp - Gia đ&igrave;nh v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n.</font></font></font> <font size="5"><br /> <br /> <br /> <font face="times new roman"><em><font color="#0000ff">Li&ecirc;n hệ: Thanh Mai</font></em></font></font> <font size="5"><br /> <font face="times new roman"><em><font color="#0000ff">điện thoại: 0969.601.055 </font></em></font></font><font size="5"><br /> <font face="times new roman"><em><font color="#0000ff">YM:<font size="5">thanhma<font size="5">i.online</font></font></font></em></font></font><font size="5"><br /> <font face="times new roman"><em><font color="#0000ff">Gmail: <a href="mailto:haisanthanhnghe@gmail.com">haisanthanhnghe@gmail.com</a></font></em></font></font> <font size="5"><br /> <font face="times new roman"><em><font color="#0000ff">Website:haisanthanhnghe.com</font></em></font></font> <font size="5"><br /> <br /> <br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman">MỰC TRỨNG PH&Uacute; QUỐC</font></font></font> <font size="5"><br /> <br /> <br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman"> <img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/i:up_new/2012/11/04/item/431329/20121104210805/Hai-san-Thanh-Nghe-Ca-thu-1-nang-muc-1-nang-muc-xoi-nghe-an-muc-trung-Phu-quoc.jpg" /><img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/i:up_new/2012/11/04/item/431329/20121104210838/Hai-san-Thanh-Nghe-Ca-thu-1-nang-muc-1-nang-muc-xoi-nghe-an-muc-trung-Phu-quoc.gif" /></font></font></font> <font size="5"><br /> <br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman">MỰC SIM CỬA L&Ograve; NGHỆ AN</font></font></font> <font size="5"><br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman"><img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/i:up_new/2012/11/04/item/431329/20121104210007/Hai-san-Thanh-Nghe-Ca-thu-1-nang-muc-1-nang-muc-xoi-nghe-an-muc-sim.png" /><img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/i:up_new/2012/11/04/item/431329/20121104210339/Hai-san-Thanh-Nghe-Ca-thu-1-nang-muc-1-nang-muc-xoi-nghe-an-muc-sim.jpg" /><img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/i:up_new/2012/11/04/item/431329/20121104210412/Hai-san-Thanh-Nghe-Ca-thu-1-nang-muc-1-nang-muc-xoi-nghe-an-muc-sim.jpg" /><br /> </font></font><font color="#0000ff"><font face="times new roman">M&ugrave;i thơm b&eacute;o ngậy v&agrave; ăn rất ngọt<br /> </font></font><br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman">MỰC X&Ocirc;I NGHỆ AN( mực cao cấp)</font></font></font> <font size="5"><br /> <br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman"><img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/i:up_new/2012/11/04/item/431329/20121104210459/Hai-san-Thanh-Nghe-Ca-thu-1-nang-muc-1-nang-muc-xoi-nghe-an-muc-xoi.jpg" /><img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/i:up_new/2012/11/04/item/431329/20121104210516/Hai-san-Thanh-Nghe-Ca-thu-1-nang-muc-1-nang-muc-xoi-nghe-an-muc-xoi.jpg" /> </font></font></font> <font size="5"><br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman">đặc sản số 1 họ nh&agrave; Mực, ăn rồi kh&oacute; qu&ecirc;n lắm<br /> </font></font><br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman">MỰC L&Aacute; 1 NẮNG</font></font></font> <font size="5"><br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman"> <img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/i:up_new/2012/11/04/item/431329/20121104210855/Hai-san-Thanh-Nghe-Ca-thu-1-nang-muc-1-nang-muc-xoi-nghe-an-muc-1-nang.jpg" /><img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/i:up_new/2012/11/04/item/431329/20121104210911/Hai-san-Thanh-Nghe-Ca-thu-1-nang-muc-1-nang-muc-xoi-nghe-an-muc-1-nang.jpg" /></font></font></font> <font size="5"><br /> <br /> <br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman"> MỰC L&Aacute; PHI L&Ecirc; - MỰC ỐNG 1 NẮNG -MỰC MAI PHI L&Ecirc;</font></font></font> <font size="5"><br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman"><img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/i:up_new/2012/11/04/item/431329/20121104211637/Hai-san-Thanh-Nghe-Ca-thu-1-nang-muc-1-nang-muc-xoi-nghe-an-Muc-la-phi-le.jpg" /><img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/i:up_new/2012/11/04/item/431329/20121104211735/Hai-san-Thanh-Nghe-Ca-thu-1-nang-muc-1-nang-muc-xoi-nghe-an-Muc-Nang.jpg" /><img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/i:up_new/2012/11/04/item/431329/20121104211830/Hai-san-Thanh-Nghe-Ca-thu-1-nang-muc-1-nang-muc-xoi-nghe-an-muc-ong.jpg" /></font></font></font> <font size="5"><br /> <br /> <br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman"> BẠCH TUỘC</font></font></font> <font size="5"><br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman"> <img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/i:up_new/2012/11/04/item/431329/20121104211053/Hai-san-Thanh-Nghe-Ca-thu-1-nang-muc-1-nang-muc-xoi-nghe-an-Tuoc.jpg" /><img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/i:up_new/2012/11/04/item/431329/20121104211120/Hai-san-Thanh-Nghe-Ca-thu-1-nang-muc-1-nang-muc-xoi-nghe-an-Tuoc.jpg" /></font></font></font> <font size="5"><br /> <br /> <br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman"> C&Aacute; THU 1 NẮNG - C&Aacute; THU NƯỚNG<br /> </font></font></font><font color="#0000ff"><font face="times new roman"> <img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/i:up_new/2012/11/05/item/431329/20121105222120/Hai-san-Thanh-Nghe-Ca-thu-1-nang-ca-thu-nuong-muc-1-nang-muc-xoi-nghe-an-ca-thu-1-nang.jpg" /><img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/i:up_new/2012/11/04/item/431329/20121104205859/Hai-san-Thanh-Nghe-Ca-thu-1-nang-ca-thu-nuong-muc-1-nang-muc-xoi-nghe-an-ca-thu.jpg" /><img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/i:up_new/2012/11/04/item/431329/20121104205925/Hai-san-Thanh-Nghe-Ca-thu-1-nang-ca-thu-nuong-muc-1-nang-muc-xoi-nghe-an-ca-thu-nuong.jpg" /></font></font><br /> <font size="5"> <br /> <br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman">T&Ocirc;M S&Uacute; HỘP(8c/kg, 10c/k,15c/kg&hellip;.)</font></font></font> <font size="5"><br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman"> <img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/i:up_new/2012/11/04/item/431329/20121104210546/Hai-san-Thanh-Nghe-Ca-thu-1-nang-muc-1-nang-muc-xoi-nghe-an-tom-su.jpg" /><img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/i:up_new/2012/11/04/item/431329/20121104210621/Hai-san-Thanh-Nghe-Ca-thu-1-nang-muc-1-nang-muc-xoi-nghe-an-tom-su.jpg" /></font></font></font> <font size="5"><br /> <br /> <br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman"> T&Ocirc;M H&Ugrave;M B&Ocirc;NG TƯƠI</font></font></font> <font size="5"><br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman"> <img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/i:up_new/2012/11/04/item/431329/20121104211144/Hai-san-Thanh-Nghe-Ca-thu-1-nang-muc-1-nang-muc-xoi-nghe-an-Tom-Hum.jpg" /><img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/i:up_new/2012/11/04/item/431329/20121104211144/Hai-san-Thanh-Nghe-Ca-thu-1-nang-muc-1-nang-muc-xoi-nghe-an-Tom-Hum.jpg" /></font></font></font> <font size="5"><br /> <br /> <br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman"> B&Agrave;O NGƯ BẠCH LONG VĨ</font></font></font> <font size="5"><br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman"> <img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/i:up_new/2012/11/04/item/431329/20121104210949/Hai-san-Thanh-Nghe-Ca-thu-1-nang-muc-1-nang-muc-xoi-nghe-an-Bao-***.jpg" /><img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/i:up_new/2012/11/04/item/431329/20121104211229/Hai-san-Thanh-Nghe-Ca-thu-1-nang-muc-1-nang-muc-xoi-nghe-an-Bao-***.jpg" /></font></font></font> <font size="5"><br /> <br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman">C&Aacute; MẬP </font></font></font> <font size="5"><br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman">size: 1-2kg/con<br /> </font></font><br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman"><img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/i:up_new/2012/11/04/item/431329/20121104212235/Hai-san-Thanh-Nghe-Ca-thu-1-nang-muc-1-nang-muc-xoi-nghe-an-ca-map.jpg" /><img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/i:up_new/2012/11/04/item/431329/20121104212235/Hai-san-Thanh-Nghe-Ca-thu-1-nang-muc-1-nang-muc-xoi-nghe-an-ca-map.jpg" /> </font></font></font> <font size="5"><br /> <br /> <br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman">CUA BIỂN</font></font></font> <font size="5"><br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman"><img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/i:up_new/2012/11/04/item/431329/20121104210722/Hai-san-Thanh-Nghe-Ca-thu-1-nang-muc-1-nang-muc-xoi-nghe-an-Cua-Bien.jpg" /><img border="0" class="imageattach" src="http://enbac10.vcmedia.vn/thumb_w/180/i:up_new/2012/11/04/item/431329/20121104210740/Hai-san-Thanh-Nghe-Ca-thu-1-nang-muc-1-nang-muc-xoi-nghe-an-Cua-Bien.jpg" /></font></font></font> <font size="5"><br /> <br /> <font color="#0000ff"><font face="times new roman">Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để c&oacute; b&aacute;o gi&aacute; chi tiết </font></font></font></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: haisanthanhnghe
- Địa chỉ: Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội
- Điện thoại: 0969601055 - Fax:
- email: haisanthanhnghe@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH