bán bạch tuộc 2 da giá gốc

  • Thread starter tria
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

tria

Guest
#1
<p class="p_first" style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 0px 0px 16px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 13px; font-size: xx-small">b&aacute;n mực gi&aacute; rẻ,b&aacute;n sụn g&agrave; gi&aacute; rẻ, b&aacute;n mực tuộc, b&aacute;n mực l&aacute;, b&aacute;n mực nang, b&aacute;n răng mực lớn, b&aacute;n sụn g&agrave;...</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 48px; font-size: xx-large">trại mực ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp bạch tuộc 2 da lớn gi&aacute; gốc cho tất cả c&aacute;c qu&aacute;n nhậu, nh&agrave; h&agrave;ng,c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; số lượng lớn cho c&aacute;c vựa:</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">bạch tuộc 2 da lớn 2con -&gt; 3con/kg:85.000/kg</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">răng mực:120.000/kg</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">mực l&aacute;:150.000/kg</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">mực nang:120.000/kg</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">sụn g&agrave; :180.000/kg</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">c&aacute; b&ograve; da l&agrave;m sạch:100.000/kg</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large">c&aacute; b&ograve; h&ograve;m:145.000/kg</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large">c&aacute; tắc k&egrave;:90.000/kg</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large">lưỡi vịt:200.000/kg</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large">c&aacute; sơn g&agrave;:120.000/kg</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c loại c&aacute; kh&aacute;c:c&aacute; nanh heo,c&aacute; xanh xương,c&aacute; m&uacute; đỏ,c&aacute; bớp,c&aacute; ch&igrave;a v&ocirc;i,t&ocirc;m mũ ni trắng,t&ocirc;m c&agrave;ng xanh....</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #ff0000">chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">72A Trại Mực Th&uacute;y trang,Long hải,tỉnh BRVT</span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">146 b&agrave;nh văn tr&acirc;n,phường 7,quận t&acirc;n b&igrave;nh</span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">điện thoại:0925641607 hoặc 0903117500 gặp HỒNG.</span></span></p><p class="p_last" style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/nzk1350889066.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_nzk1350889066.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/fal1364052684.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://slave.vatgia.com/gallery_img/18/medium_fal1364052684.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/hof1354194549.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_hof1354194549.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/xsb1356523706.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_xsb1356523706.jpg" border="0" /></a></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tria
- Địa chỉ:
- Điện thoại: 0903066500 - Fax:
- email: trilove2003vn@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH