Bán bao vải bọc trái chống sâu rầy

  • Thread starter Huỳnh Anh Luân
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Huỳnh Anh Luân

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><p><span style="font-size: 13.5pt">Anh Lu&acirc;n-Điện thoại: 0982281262&nbsp; </span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt">Ch&uacute;ng t&ocirc;i sản xuất sản phẩm t&uacute;i vải d&ugrave;ng bao tr&aacute;i c&acirc;y như bưởi, xo&agrave;i, v&uacute; sữa, m&iacute;t,....Sản phẩm d&ugrave;ng loại vải chất lượng cao, mang lại hiệu quả cao cho người n&ocirc;ng d&acirc;n khi sử dụng, th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường. </span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt">Sử dụng t&uacute;i vải bao tr&aacute;i c&acirc;y, n&ocirc;ng sản&nbsp;đạt năng suất cao, giảm chi ph&iacute; cho người n&ocirc;ng d&acirc;n v&igrave; t&uacute;i vải c&oacute; khả năng tr&aacute;nh được sự ph&aacute; hoại của s&acirc;u rầy.</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt">Gi&aacute; cả cạnh tranh. C</span><span style="font-size: 13.5pt">h&uacute;ng t&ocirc;i nhận sản xuất theo quy c&aacute;ch của kh&aacute;ch h&agrave;ng. </span></p><p><span style="font-size: 13.5pt">Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c loại t&uacute;i chất liệu nylon (PP, PE) d&ugrave;ng để bao tr&aacute;i c&acirc;y v&agrave; d&acirc;y thun đen chất lượng cao.</span></p><p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.5pt">Li&ecirc;n hệ chi tiết: Anh Lu&acirc;n-Điện thoại: 0982281262&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Huỳnh Anh Luân
- Địa chỉ: Tp HCM
- Điện thoại: 0982281262 - Fax:
- email: huynhanhluan76@yahoo.com.vn
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH