• BÁN BẠT LÓT HỒ NUÔI TÔM KHỔ LỚN,MÀNG CO NHIỆT

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 26/11/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <h4><font color="#4f81bd"><font face="Cambria"><h4>C&ocirc;ng Ty&nbsp; TNHH&nbsp; World Vina<br /></h4><h4>Địa chỉ&nbsp;: <em>Ấp Long Ph&uacute;- Phước Th&aacute;i- Long Th&agrave;nh- Đồng Nai</em><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em></h4><h4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TEL&nbsp;: <em>0613 542 561</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax&nbsp;: <em>0613 542 560</em></h4><h4><span />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Webesite&nbsp;:<em>WWW.Worldvina.com</em></h4><h4><span /><font color="#4f81bd"><font face="Cambria"><em>THƯ NGỎ:<br /></em></font></font></h4></font></font></h4><h4><em><font color="#4f81bd"><font face="Cambria">K&Iacute;NH GỬI QU&Yacute; C&Ocirc;NG TY&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></font></em></h4><p><font face="Calibri">&nbsp;c&ocirc;ng ty chúng t&ocirc;i là c&ocirc;ng ty có v&ocirc;́n đ&acirc;̀u tư 100% của HÀN QU&Ocirc;́C tại Vi&ecirc;̣t Nam .Chuy&ecirc;n sản xu&acirc;́t các loại bao bì nhựa&nbsp; chất liệu LDPE, LLPE, HDPE,&nbsp;&nbsp; m&agrave;ng phủ bao b&igrave; đ&oacute;ng g&oacute;i vận chuyển m&agrave;ng phủ thực phẩm v&agrave; &aacute;o mưa ,Túi LDPE,Túi x&ocirc;́p HDPE xu&acirc;́t kh&acirc;̉u ,dùng trong si&ecirc;u thị, cửa h&agrave;ng b&aacute;ch h&oacute;a c&aacute;c loại &nbsp;có in và ko in &hellip;Đặc biệt Màng co nhiệt LDPE các loại.<br /></font></p><p><font face="Calibri">&Oslash;<strong>Đặc t&iacute;nh của m&agrave;ng co của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i :</strong><br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong suốt ,hơi c&oacute; &aacute;nh mờ, c&oacute; bề mặt l&aacute;ng b&oacute;ng,mềm dẻo.<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chống thấm nước v&agrave; hơi nước tốt,Chống thấm kh&iacute; O<sub>2</sub> , Co<sub>2</sub>,N<sub>2</sub>. Chịu được nhiệt độ cao(dưới 230 <sup>o</sup>C)trong thời gian ngắn.<br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&oacute; thể cho kh&iacute;,hương thẩm thấu xuy&ecirc;n qua ,do đ&oacute; PE cũng c&oacute; thể hấp thu giữ m&ugrave;i trong bản th&acirc;n bao b&igrave;.<br />&Oslash;<strong>C&ocirc;ng dụng</strong> : <br />&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đ&oacute;ng g&oacute;i c&aacute;c loại h&agrave;ng như: nước ngọt, bia,dầu ăn&hellip;..v&agrave; c&aacute;c loại thực phẩm kh&aacute;c.<br />&nbsp; &nbsp;&nbsp;Ngo&agrave;i ra Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i sản xuất được M&agrave;ng LDPE khổ lớn như : Màng phủ n&ocirc;ng nghi&ecirc;̣p,bạt&nbsp; lót h&ocirc;̀ nu&ocirc;i t&ocirc;m khổ từ 1m đến 10 m , c&oacute; độ dầy 10 micro(0.01mm) &nbsp;đến 1000 micro(1mm).<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&aacute;c sản phẩm của C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i được sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y chuyền m&aacute;y m&oacute;c thiết bị hiện đại, đảm bảo chất lượng cao chắc chắn sẽ l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng mọi nhu cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch<em>.</em><br />&nbsp;&nbsp; Để biết r&otilde; hơn c&aacute;c&nbsp; th&ocirc;ng tin về sản phẩm của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave; những sản phẩm m&agrave; qu&yacute; c&ocirc;ng ty đ&atilde;, đang v&agrave; sẽ sử dụng vui l&ograve;ng xem tại <strong>Website: </strong><a href="http://www.world/"><strong>WWW.World</strong></a><strong>Vina.com </strong>v&agrave; li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i mọi l&uacute;c khi qu&yacute; c&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cầu.<br />&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty TNHH World Vina hy vọng sẽ gi&uacute;p phần n&agrave;o v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của Qu&yacute; C&ocirc;ng Ty v&agrave; trở th&agrave;nh nh&agrave; cung cấp tin cậy của Qu&yacute; C&ocirc;ng Ty.<br /><strong>&nbsp;Đ&ecirc;́n với C&ocirc;ng Ty TNHH World Vina&nbsp; là đ&ecirc;́n với lòng tin c&acirc;̣y v&ecirc;̀ ch&acirc;́t lượng v&agrave;&nbsp; sự hoàn hảo</strong>.<br /><h4><em><font face="Cambria">Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng&nbsp; li&ecirc;n hệ qua Đ/C sau: Đại diện ph&ograve;ng kinh doanh<br /></font></em></h4><h4><em><font face="Cambria">MS THI&nbsp; ( 01667 070 101) OR&nbsp;&nbsp;&nbsp; MS Hường&nbsp;&nbsp;&nbsp; (0937 109 299)<br /></font></em></h4><strong>Email:&nbsp; </strong><a href="mailto:nguyenthy132@yahoo.com"><font color="#0000ff">nguyenthy132@yahoo.com</font></a><br /><p></p></font></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: võ thị thi
   - Địa chỉ: Long Thành - Đồng Nai
   - Điện thoại: 01667 070 101 - Fax: 0613 542 560
   - email: nguyenthy132@yahoo.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...