BÁN BẠT LÓT HỒ NUÔI TÔM

  • Thread starter TRẦN THƯỢNG CHINH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TRẦN THƯỢNG CHINH

Guest
#1
<strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><font face="Times New Roman">C&Ocirc;NG TY TNHH WORLD VINA<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman"><font size="3">Địa chỉ: Ấp Long Ph&uacute; &ndash; Phước Th&aacute;i&nbsp; - Long Th&agrave;nh &ndash; Đồng Nai<br /></font></font></strong><p align="center" class="MsoNormal"><font size="3"><strong><font face="Times New Roman">Tel: 0613.542.561 </font></strong><strong>~<font face="Times New Roman"> 4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax : 0613.542.560, Website</font></strong><font face="Times New Roman">: </font></font><a href="http://www.worldvina.com/"><font face="Times New Roman" size="3">www.worldvina.com</font></a></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font face="Times New Roman">THƯ NGỎ<br /></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><font face="Times New Roman">K&iacute;nh gửi: C&Aacute;C QU&Yacute; C&Ocirc;NG TY V&Agrave; B&Agrave; CON N&Ocirc;NG D&Acirc;N<br /></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong> <p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Lời đầu ti&ecirc;n cho ph&eacute;p C&ocirc;ng ty TNHH World vina gửi lời ch&agrave;o, lời ch&uacute;c sức khỏe, th&agrave;nh đạt v&agrave; hạnh ph&uacute;c đến c&aacute;c Qu&yacute; C&ocirc;ng Ty v&agrave; B&agrave; Con N&ocirc;ng D&acirc;n.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman"><font size="3">C&ocirc;ng ty chúng t&ocirc;i là c&ocirc;ng ty có v&ocirc;́n đ&acirc;̀u tư 100% của H&agrave;n Quốc tại Vi&ecirc;̣t Nam .Chuy&ecirc;n sản xu&acirc;́t các loại bao bì nhựa, bạt nhựa bằng ch&acirc;́t li&ecirc;̣u LDPE, HDPE, m&agrave;ng co nhiệt LDPE ,m&agrave;ng quấn pallet, bao b&igrave; đ&oacute;ng g&oacute;i vận chuyển, m&agrave;ng phủ thực phẩm, m&agrave;ng lợp nh&agrave; k&iacute;nh v&agrave; &aacute;o đi mưa. T&uacute;i LDPE, t&uacute;i xốp HDPE d&ugrave;ng trong si&ecirc;u thị, c&oacute; in v&agrave; kh&ocirc;ng in&hellip;<br /></font></font><strong><font face="Times New Roman"><font size="3">Đặc biệt l&agrave; m&agrave;ng l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m,độ d&agrave;y từ 0.1mm(100micron) đến 0.7mm(700micron).<br /></font></font></strong><font face="Times New Roman"><font size="3">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng T&ocirc;i c&oacute; kinh nghiệm 20 năm trong ng&agrave;nh sản xuất bạt PE. Được sản xu&acirc;́t tr&ecirc;n d&acirc;y chuy&ecirc;̀n máy móc hiện đại đạt ti&ecirc;u chu&acirc;̉n Ch&acirc;u &Acirc;u: ISO 9001-2000, KBS A 9001- 2001 Của H&agrave;n Quốc.<br /></font></font><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Times New Roman">Hiện nay c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối của nhiều tập đo&agrave;n h&agrave;ng đầu trong nước v&agrave; nước ngo&agrave;i, như: <strong>C&Ocirc;NG TY VEDAN VIỆT NAM</strong>,<strong>DUTCH LADY, NESLE, TẬP ĐO&Agrave;N BIM,TẬP ĐO&Agrave;N MINH PH&Uacute;,TẬP ĐO&Agrave;N TH&Ocirc;NG THUẬN, VIETNAM AIRLINE, INTERFOOD,T&Acirc;N SƠN NHẤT&hellip;<br /></strong></font></font><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><font size="3"><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty TNHH World vina hy vọng sẽ gi&uacute;p phần n&agrave;o v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của c&aacute;c Qu&yacute; C&ocirc;ng Ty,Q&uacute;y B&agrave; Con v&agrave; trở th&agrave;nh nh&agrave; cung cấp tin cậy nhất của Qu&yacute; c&ocirc;ng ty v&agrave; b&agrave; con. Đến với c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i <em>&ldquo;l&agrave; đến với sự h&agrave;i l&ograve;ng về chất lượng v&agrave; sự ho&agrave;n hảo&rdquo;<br /></em></font></font><strong><font size="3"><font face="Times New Roman"><em>RẤT MONG ĐƯỢC SỰ QUAN T&Acirc;M CỦA C&Aacute;C &nbsp;QU&Yacute; C&Ocirc;NG TY V&Agrave; B&Agrave; CON!</em><br /></font></font></strong><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><em>Tr&acirc;n trọng cảm ơn</em></strong><em>!<br /></em></font></font><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ qua địa chỉ:<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Ph&ograve;ng kinh doanh:&nbsp; Mr. Chinh<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Handphone&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp; 0903 096 564&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Email: tranchinhkdwv@gmail.com<br /></font></font></strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẦN THƯỢNG CHINH
- Địa chỉ: ẤP LONG PHÚ,XÃ PHƯỚC THÁI,HUYỆN LONG THÀNH,TỈNH ĐỒNG NAI
- Điện thoại: 0903096564 - Fax:
- email: tranchinhkdwv@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH