• BÁN BẠT LÓT TRẢI HỒ NUÔI TÔM CHẤT LƯỢNG CAO

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 4/2/12

  1. nvthanhkd Nhà nông nghiệp dư

   <p style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">K&iacute;nh gửi:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong> <strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 18pt">Qu&yacute; c&ocirc;ng ty</span></strong></p> <p style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">C&ocirc;ng ty TNHH HOA XU&Acirc;N Vina , c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp; c&oacute; vốn đầu tư 100% của H&agrave;n Quốc tại Việt Nam . Chuy&ecirc;n sản xuất c&aacute;c loại bao b&igrave; nhựa, m&agrave;ng co nhiệt , chất liệu LDPE, LLPE, HDPE. T&uacute;i LDPE, t&uacute;i xốp HDPE xuất khẩu d&ugrave;ng trong si&ecirc;u thị c&oacute; in v&agrave; kh&ocirc;ng in&hellip; v&agrave; m&agrave;ng cuốn PALLET c&aacute;c loại. Đặc biệt Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i sản xuất được m&agrave;ng LDPE khổ lớn nh</span></strong><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">ư&nbsp; : M&agrave;ng n&ocirc;ng nghiệp, bạt l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m, m&agrave;ng nh&agrave; k&iacute;nh, bạt l&oacute;t hồ nước thải, m&agrave;ng l&agrave;m muối, m&agrave;ng đổ b&ecirc; t&ocirc;ng, &hellip; khổ từ 1 &ndash; 10 m&eacute;t với độ d&agrave;y từ 0.01mm ( 10mic) đến 0.5mm (500mic).</span></strong></p> <p style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: red">UY ĐIỂM CỦA BẠT CHỐNG THẤM</span></span></strong></p> <p style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">M&agrave;ng chống thấm được sử dụng trong nu&ocirc;i trồng thủy sản ,</span></strong> <strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">trong x&acirc;y dựng</span></strong> <strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">được sản xuất từ&nbsp; hạt nhựa LDPE 100%, m&agrave;ng được tr&aacute;ng phủ ( chất chống n&atilde;o h&oacute;a ) tr&ecirc;n 2 bề mặt của sản phẩm tạo l&ecirc;n sự dẻo , dai nhiều h</span></strong><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">ơn .</span></strong></p> <p style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: black; font-size: 14pt">C&oacute; khả năng kh&aacute;ng tia tử ngoại (UV), chịu được h&oacute;a chất .</span></strong></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: black; font-size: 14pt">Ứng dụng :</span></strong></p> <p style="text-indent: -18pt; margin: 5pt 0cm 5pt 36pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Symbol; color: black; font-size: 10pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong> <strong><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: black; font-size: 14pt">D&ugrave;ng l&agrave;m bạt l&oacute;t dưới đ&aacute;y c&aacute;c b&atilde;i ch&ocirc;n lấp</span></strong> <strong><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14pt"><span style="color: black">chất thải rắn, c&oacute; t&aacute;c dụng ngăn kh&ocirc;ng cho nước r&aacute;c ngấm ra m&ocirc;i trường b&ecirc;n ngo&agrave;i.</span></span></strong></p> <p style="text-indent: -18pt; margin: 5pt 0cm 5pt 36pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Symbol; color: black; font-size: 10pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong> <strong><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: black; font-size: 14pt">D&ugrave;ng l&agrave;m bạt l&oacute;t dưới đ&aacute;y cho c&aacute;c ao, hồ tự nhi&ecirc;n , c&aacute;c khu vực đất c&aacute;t.</span></strong></p> <p style="text-indent: -18pt; margin: 5pt 0cm 5pt 36pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Symbol; color: black; font-size: 10pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong> <strong><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: black; font-size: 14pt">D&ugrave;ng l&agrave;m bạt l&oacute;t dưới đ&aacute;y đập thủy lợi, k&ecirc;nh dẫn d&ograve;ng.</span></strong></p> <p style="text-indent: -18pt; margin: 5pt 0cm 5pt 36pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Symbol; color: black; font-size: 10pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong> <strong><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: black; font-size: 14pt">D&ugrave;ng l&agrave;m bạt l&oacute;t dưới đ&aacute;y cho c&aacute;c ao nu&ocirc;i trồng thủy hải sản tr&ecirc;n c&aacute;t.</span></strong></p> <p style="text-indent: -18pt; margin: 5pt 0cm 5pt 36pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Symbol; color: black; font-size: 10pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong> <strong><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: black; font-size: 14pt">D&ugrave;ng l&agrave;m bạt l&oacute;t c&aacute;c b&atilde;i thải của nh&agrave; m&aacute;y, c&aacute;c khu vực khai th&aacute;c kho&aacute;ng sản</span></strong></p> <p style="text-indent: -18pt; margin: 5pt 0cm 5pt 36pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Symbol; color: black; font-size: 10pt">&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong> <strong><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: black; font-size: 14pt">D&ugrave;ng l&agrave;m bạt l&oacute;t dưới đ&aacute;y cho c&aacute;c bồn chứa, bể chứa xăng dầu...</span></strong></p> <p style="text-indent: -18pt; margin: 5pt 0cm 5pt 36pt" class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Symbol; color: black; font-size: 10pt">&middot;</span></strong><strong><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: black; font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp; D&ugrave;ng đổ b&ecirc; t&ocirc;ng cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng .</span></strong></p> <p style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">Tất cả đều được sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y truyền m&aacute;y m&oacute;c đạt ti&ecirc;u chuẩn Ch&acirc;u &Acirc;u ISO 9001 &ndash; 2000 KBS A 9001 &ndash; 2000 của H&agrave;n Quốc, sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i được xuất sang thị trường c&aacute;c nước như : Nhật, H&agrave;n Quốc, Đức, Canada, Mỹ Ph&aacute;p, H&agrave; Lan,&hellip;</span></strong></p> <p style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">Rất mong được sự hợp t&aacute;c với c&aacute;c doanh nghiệp trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.</span></strong></p> <p style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đến với l&ograve;ng tin cậy về chất lượng về sự ho&agrave;n hảo.</span></strong></p> <p style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><strong><span style="line-height: 115%; font-family: Arial; font-size: 11pt">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ sau :</span></strong></p><p style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><font size="5">MR : TH&Agrave;NH</font></p><p style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><font size="3">ĐT/DĐ</font> : <font size="5">0989 211 172 ~ 0909 569 412<br /></font></p><p style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 10pt" class="MsoNormal"><font size="4">EMAI&nbsp; : nvthanhkd@yahoo.com.vn</font> <br /></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyễn văn thành
   - Địa chỉ: 36/3D ẤP TIỀN LÂN-BÀ ĐIỂM-HÓC MÔN-HCM
   - Điện thoại: 0909569412 - Fax: 0989211172
   - email: nvthanhkd@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...