• bán bạt trải lót hồ nuôi tôm phục vụ nuôi trồng thuỷ sản

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 2/4/12

  1. nvthanhkd Nhà nông nghiệp dư

   <div><br /></div><div><br /></div><p><span style="color: #414141; font-family: Arial; font-size: 12px">K&iacute;nh gửi: Qu&yacute; c&ocirc;ng ty</span><br /><br /><span style="color: #414141; font-family: Arial; font-size: 12px">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; vốn đầu tư 100% của H&agrave;n Quốc tại Việt Nam. Chuy&ecirc;n sản xuất c&aacute;c loại bao b&igrave; nhựa, m&agrave;ng co nhiệt, chất liệu LDPE, LLPE, HDPE. T&uacute;i LDPE, t&uacute;i xốp HDPE xuất khẩu d&ugrave;ng trong si&ecirc;u thị c&oacute; in v&agrave; kh&ocirc;ng in&hellip; v&agrave; m&agrave;ng cuốn PALLET c&aacute;c loại. Đặc biệt Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i sản xuất được m&agrave;ng LDPE khổ lớn như: M&agrave;ng n&ocirc;ng nghiệp, bạt l&oacute;t hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m, m&agrave;ng nh&agrave; k&iacute;nh, bạt l&oacute;t hồ nước thải, m&agrave;ng l&agrave;m muối, m&agrave;ng đổ b&ecirc; t&ocirc;ng, &hellip; khổ từ 1 &ndash; 10 m&eacute;t với độ d&agrave;y từ 0.01mm (10mic) đến 0.4mm (400mic).</span><br /><br /><span style="color: #414141; font-family: Arial; font-size: 12px">UY ĐIỂM CỦA BẠT CHỐNG THẤM</span><br /><br /><span style="color: #414141; font-family: Arial; font-size: 12px">M&agrave;ng chống thấm được sử dụng trong nu&ocirc;i trồng thủy sản, trong x&acirc;y dựng được sản xuất từ hạt nhựa LDPE 100%, m&agrave;ng được tr&aacute;ng phủ (chất chống n&atilde;o h&oacute;a) tr&ecirc;n 2 bề mặt của sản phẩm tạo l&ecirc;n sự dẻo, dai nhiều hơn.</span><br /><br /><span style="color: #414141; font-family: Arial; font-size: 12px">C&oacute; khả năng kh&aacute;ng tia tử ngoại (UV), chịu được h&oacute;a chất.</span><br /><br /><span style="color: #414141; font-family: Arial; font-size: 12px">Ứng dụng:</span><br /><br /><span style="color: #414141; font-family: Arial; font-size: 12px">&middot; D&ugrave;ng l&agrave;m bạt l&oacute;t dưới đ&aacute;y c&aacute;c b&atilde;i ch&ocirc;n lấp chất thải rắn, c&oacute; t&aacute;c dụng ngăn kh&ocirc;ng cho nước r&aacute;c ngấm ra m&ocirc;i trường b&ecirc;n ngo&agrave;i.</span><br /><br /><span style="color: #414141; font-family: Arial; font-size: 12px">&middot; D&ugrave;ng l&agrave;m bạt l&oacute;t dưới đ&aacute;y cho c&aacute;c ao, hồ tự nhi&ecirc;n, c&aacute;c khu vực đất c&aacute;t.</span><br /><br /><span style="color: #414141; font-family: Arial; font-size: 12px">&middot; D&ugrave;ng l&agrave;m bạt l&oacute;t dưới đ&aacute;y đập thủy lợi, k&ecirc;nh dẫn d&ograve;ng.</span><br /><br /><span style="color: #414141; font-family: Arial; font-size: 12px">&middot; D&ugrave;ng l&agrave;m bạt l&oacute;t dưới đ&aacute;y cho c&aacute;c ao nu&ocirc;i trồng thủy hải sản tr&ecirc;n c&aacute;t.</span><br /><br /><span style="color: #414141; font-family: Arial; font-size: 12px">&middot; D&ugrave;ng l&agrave;m bạt l&oacute;t c&aacute;c b&atilde;i thải của nh&agrave; m&aacute;y, c&aacute;c khu vực khai th&aacute;c kho&aacute;ng sản</span><br /><br /><span style="color: #414141; font-family: Arial; font-size: 12px">&middot; D&ugrave;ng l&agrave;m bạt l&oacute;t dưới đ&aacute;y cho c&aacute;c bồn chứa, bể chứa xăng dầu...</span><br /><br /><span style="color: #414141; font-family: Arial; font-size: 12px">&middot; D&ugrave;ng đổ b&ecirc; t&ocirc;ng cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng.</span><br /><br /><span style="color: #414141; font-family: Arial; font-size: 12px">Tất cả đều được sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y truyền m&aacute;y m&oacute;c đạt ti&ecirc;u chuẩn Ch&acirc;u &Acirc;u ISO 9001 &ndash; 2000 KBS A 9001 &ndash; 2000 của H&agrave;n Quốc, sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i được xuất sang thị trường c&aacute;c nước như: Nhật, H&agrave;n Quốc, Đức, Canada, Mỹ Ph&aacute;p, H&agrave; Lan, &hellip;</span><br /><br /><span style="color: #414141; font-family: Arial; font-size: 12px">Rất mong được sự hợp t&aacute;c với c&aacute;c doanh nghiệp trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.</span><br /><br /><span style="color: #414141; font-family: Arial; font-size: 12px">Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đến với l&ograve;ng tin cậy về chất lượng về sự ho&agrave;n hảo.</span><br /><br /><span style="color: #414141; font-family: Arial; font-size: 12px">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ sau:</span><br /><br /><span style="color: #414141; font-family: Arial; font-size: 12px">nguyễn văn th&agrave;nh (nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh)&nbsp;</span><br /><br /><span style="color: #414141; font-family: Arial; font-size: 12px">ĐT/DĐ: 0909 569 412 ~ 0989 211 172</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;EMAI : nvthanhkd@yah00.com.vn</p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyễn văn thành
   - Địa chỉ: 36/3D ẤP TIỀN LÂN-BÀ ĐIỂM-HÓC MÔN-HCM
   - Điện thoại: 0909 569 412 - Fax: 0989 211 172
   - email: nvthanhkd@yah00.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...