BÁN BỌ CẠP GIỐNG

#1
<div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <div> <div> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="font-family: Times New Roman">KY THUAT NUOI TAC KE, KY THUAT NUOI DE MEN, KY THUAT NUOI DE, KY THUAT NUOI BO CAP<br /> KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ M&Egrave;N, KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ, KỸ THUẬT NU&Ocirc;I BỌ CẠP<strong><br /> </strong>BAN DE MEN, BAN DE M&Egrave;N GIONG, BAN DE GIONG, MUA BAN DE MEN, NUOI DE, NUOI DE MEN, THU MUA DE MEN, MUA DE MEN<br /> B&Aacute;N DẾ M&Egrave;N, B&Aacute;N DẾ M&Egrave;N GIỐNG, B&Aacute;N DẾ GIỐNG, MUA B&Aacute;N DẾ M&Egrave;N, NU&Ocirc;I DẾ, NU&Ocirc;I DẾ M&Egrave;N, THU MUA DẾ M&Egrave;N, MUA DẾ M&Egrave;N<br /> BAN TAC KE, BAN TAC KE GIONG, TAC KE GIONG, NUOI TAC KE, MUA BAN TAC KE, BAN TAC KE THIT, BAN TAC KE THUONG PHAM, MUA TAC KE<br /> B&Aacute;N TẮC K&Egrave;, B&Aacute;N TẮC K&Egrave; GIỐNG, TẮC K&Egrave; GIỐNG, NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, MUA B&Aacute;N TẮC K&Egrave;, B&Aacute;N TẮC K&Egrave; THỊT, B&Aacute;N TẮC K&Egrave; THƯƠNG PHẨM, MUA TẮC K&Egrave;<br /> BAN BO CAP, BAN BO CAP GIONG, BO CAP GIONG, NUOI BO CAP, MUA BAN BO CAP, THU MUA BO CAP, BAN BO CAP THỊT, MUA BO CAP THƯƠNG PHAM, MUA BO CAP<br /> B&Aacute;N BỌ CẠP, B&Aacute;N BỌ CẠP GIỐNG, BỌ CẠP GIỐNG, NU&Ocirc;I BỌ CẠP, MUA B&Aacute;N BỌ CẠP, THU MUA BỌ CẠP, B&Aacute;N BỌ CẠP THỊT, MUA BỌ CẠP, MUA BỌ CẠP THƯƠNG PHẨM</span></span><br /> <span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000"><span style="color: #000000"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large">XIN MỜI B&Agrave; CON XEM LẠI C&Aacute;C CHƯƠNG TR&Igrave;NH PH&Aacute;T S&Oacute;NG CỦA VTV2 V&Agrave; BỘ N&Ocirc;NG NGHIỆP TẠI Đ&Acirc;Y:</span></span></span></span></span></strong></span></span></div> <div style="text-align: justify"> <div style="text-align: justify"><strong><a rel="nofollow" target="_blank" title="VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP" href="http://www.youtube.com/watch?v=OJVwiDElyJg"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: x-large"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #000000">VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;,BỌ CẠP PHẦN I</span> <span style="color: #ff0000"><span style="background-color: #ffffff">XEM TẠI </span></span></span><span style="color: #ff0000"><span style="color: #ff0000"><span style="background-color: #ffffff">Đ&Acirc;</span></span>Y</span></span></span></strong></span></a></strong><span style="text-decoration: underline"><strong><br /> </strong></span></div> <div style="text-align: justify"> <div> <div><a rel="nofollow" target="_blank" title="VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP" href="http://www.youtube.com/watch?v=sDZAN0FzVIc&amp;feature=related"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: x-large; font-weight: bold"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #000000">VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;,BỌ CẠP PHẦN II</span> <span style="color: #ff0000">XEM TẠI </span></span><span style="color: #ff0000">Đ&Acirc;Y</span></span></span></span></a></div> </div> </div> <div style="text-align: justify"> <p class="p_first"><span style="font-size: medium"><span style="font-weight: bold"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=OTwG6YDYigs&amp;feature=related"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #000000">VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ PHẦN I</span> <span style="color: #ff0000">XEM TẠI Đ</span><span style="color: #ff0000">&Acirc;Y</span></span></a></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="font-weight: bold"><span style="color: #ff0000"><br /> </span></span></span><span style="font-size: small"><span style="font-weight: bold"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=pSPOx6nBeFY&amp;feature=related"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #000000">VIDEO KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ PHẦN II</span> <span style="color: #ff0000">XEM TẠI Đ&Acirc;</span><span style="color: #ff0000">Y</span></span></a></span></span></p> </div> <span style="font-size: x-large"><span style="color: #000000"><strong>(VIDEO NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP, DẾ M&Egrave;N DO BỘ N&Ocirc;NG NGHIỆP V&Agrave; PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG TH&Ocirc;N GHI H&Igrave;NH CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ CẬP NHẬT SỚM NHẤT)</strong></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #000000">&nbsp;</span></span></span></strong></span></span></span></div> <p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/uqr1328349794.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_uqr1328349794.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/hlg1328349849.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_hlg1328349849.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/mmy1328349836.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_mmy1328349836.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/jdc1328350151.jpg"><img border="0" height="134" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_jdc1328350151.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/uox1328353913.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_uox1328353913.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/dzm1328349924.jpg"><img border="0" height="133" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_dzm1328349924.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/ftr1328349909.jpg"><img border="0" height="133" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_ftr1328349909.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/hfh1328349882.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_hfh1328349882.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/ewo1328349868.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_ewo1328349868.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/dhv1328349933.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_dhv1328349933.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/xuy1328349964.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_xuy1328349964.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/qqe1328349955.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_qqe1328349955.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/tgo1328349944.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_tgo1328349944.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/dub1328350004.jpg"><img border="0" height="148" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_dub1328350004.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/dnj1328349812.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_dnj1328349812.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/zfm1328350170.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_zfm1328350170.JPG" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/xak1328350047.jpg"><img border="0" height="132" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_xak1328350047.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/adt1328353899.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_adt1328353899.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/ylq1328350098.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_ylq1328350098.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/ysm1328350123.jpg"><img border="0" height="147" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_ysm1328350123.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/npk1328350107.jpg"><img border="0" height="147" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_npk1328350107.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/iuo1328350066.JPG"><img border="0" height="131" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_iuo1328350066.JPG" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/ogv1328350091.JPG"><img border="0" height="133" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_ogv1328350091.JPG" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/fnl1328350000.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_fnl1328350000.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/oow1328350019.jpg"><img border="0" height="133" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_oow1328350019.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/ejj1328350024.jpg"><img border="0" height="132" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_ejj1328350024.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/sfp1328350220.jpg"><img border="0" height="133" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_sfp1328350220.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/dzj1328350014.jpg"><img border="0" height="132" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_dzj1328350014.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/phn1328350639.jpg"><img border="0" height="132" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_phn1328350639.jpg" /></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/wye1328353989.jpg"><img border="0" height="132" width="200" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_wye1328353989.jpg" /></a></p> <div style="text-align: justify"><img border="0" width="233" style="margin: 5px" src="http://skds.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/04/07/2000638128597458394rs.JPG" /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large"><span style="font-weight: bold">&nbsp;</span></span></span> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large"><span style="font-weight: bold">Tắc k&egrave; t&ecirc;n thuốc l&agrave; c&aacute;p giới. Từ l&acirc;u, y học cổ truyền v&agrave; kinh nghiệm d&acirc;n gian đ&atilde; c&ocirc;ng nhận tắc k&egrave; c&oacute; gi&aacute; trị cao về mặt bổ dưỡng: &iacute;ch kh&iacute;, trợ dương, lợi huyết, tăng cường sinh lực. Dạng phơi kh&ocirc; được d&ugrave;ng chữa yếu sinh l&yacute;, liệt dương, đ&aacute;i rắt, đ&aacute;i s&oacute;n, đau xương, đau m&igrave;nh.</span></span></span></p> <p><span style="font-size: large">&nbsp;&nbsp; <img border="0" height="179" width="230" src="http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/2010/05/05/bocap.jpg" /></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="color: #3366ff">D&ugrave;ng xung điện để chi&ecirc;́t xu&acirc;́t nọc b&ograve; cạp. </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large">D&acirc;n gian thường truy&ecirc;̀n nhau bài thu&ocirc;́c giảm đau, giảm sưng t&acirc;́y từ bọ cạp, ph&ocirc;̉ bi&ecirc;́n nh&acirc;́t là rượu bọ cạp ng&acirc;m đ&ecirc;̉ xoa bóp. Từ đ&oacute;, TS Hoàng Ngọc Anh, Vi&ecirc;̣n Khoa học v&acirc;̣t li&ecirc;̣u ứng dụng đã nghi&ecirc;n cứu s&acirc;u t&aacute;c dụng của loài c&ocirc;n tr&ugrave;ng nguy hiểm này. </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large">Theo TS Ho&agrave;ng Ngọc Anh, k&ecirc;́t quả thử nghi&ecirc;̣m tr&ecirc;n chu&ocirc;̣t cho th&acirc;́y: nọc bò cạp có tác dụng giảm đau ngoại bi&ecirc;n t&ocirc;́t hơn aspirin li&ecirc;̀u 50mg một kg mà kh&ocirc;ng g&acirc;y ra phản ứng phụ. Ngoài ra, dung dịch nọc bọ cạp ti&ecirc;m dưới da có tác dụng giảm đau kéo dài đ&ecirc;́n 90 phút, hơn nữa lại c&oacute; t&aacute;c tác dụng kháng vi&ecirc;m tương đương ketoprofen li&ecirc;̀u 2,5mg một kg.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large">Thuốc chữa trẻ em kinh phong, người lớn sau khi ngất bị b&aacute;n th&acirc;n bất toại, thi&ecirc;n đầu thống (kinh nghiệm của Diệp Quyết Tuyền): To&agrave;n yết (bỏ đầu, ch&acirc;n) 3g, địa long (rửa sạch, sao v&agrave;ng) 3g, cam thảo 2g, tất cả t&aacute;n bột. Chia l&agrave;m 5 hay 6 lần uống trong ng&agrave;y. D&ugrave;ng nước n&oacute;ng chi&ecirc;u thuốc.</span></span><span style="font-size: x-small"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large">&nbsp;</span></span></span><span style="font-size: large">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large">Theo t&agrave;i liệu cổ, to&agrave;n yết c&oacute; vị mặn, hơi cay, t&iacute;nh b&igrave;nh, c&oacute; độc, v&agrave;o kinh can. C&oacute; t&aacute;c dụng khu phong, trấn kinh. D&ugrave;ng chữa kinh giản, ph&aacute; thương phong, cảm mồm m&eacute;o, mắt xếch, b&aacute;n th&acirc;n bất toại. Người huyết hư sinh phong kh&ocirc;ng d&ugrave;ng được.</span></p> <p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/8/dzv1325216900.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/8/medium_dzv1325216900.jpg" /></a></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large">Trong y học cổ truyền, dế m&egrave;n c&ograve; vị mặn cay, t&iacute;nh b&igrave;nh v&agrave; c&oacute; t&aacute;c dụng lợi tiểu chữa b&iacute; đ&aacute;i. Theo y tổ Tuệ Tĩnh, dế m&egrave;n (5 con) sấy kh&ocirc;, t&aacute;n nhỏ, r&acirc;y bột mịn, uống với nước b&igrave;m bịp sắc l&ecirc;n, uống v&agrave;o l&uacute;c đ&oacute;i c&oacute; thể chữa bệnh cổ trướng, thở dốc (Nam dược thần hiệu). Theo c&aacute;c t&agrave;i liệu nước ngo&agrave;i, dế m&egrave;n l&agrave; loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng gi&agrave;u pr&ocirc;t&iacute;t, &iacute;t chất b&eacute;o, gi&uacute;p giảm lượng coletoron trong m&aacute;u, thịt dế m&egrave;n c&ograve;n được d&ugrave;ng trong c&aacute;c trường hợp chữa chứng nhiễm độc nước tiểu, chữa sỏi thận.</span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="text-decoration: underline">Cơ sở 1:</span>119 TAM TRINH- MAI ĐỘNG- HO&Agrave;NG MAI- H&Agrave; NỘI.</strong></span><span style="font-size: xx-large"><br /> </span> <span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>LH: Mrs XU&Acirc;N - ĐT: 097.487.0000</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="text-decoration: underline">Cơ sở 2:</span> TH&Ocirc;N H&Oacute;P- X&Atilde; MỸ PH&Uacute;C- H.MỸ LỘC- NAM ĐỊNH.</strong></span><span style="font-size: xx-large"><br /> <span style="color: #008000"><strong>LH: B&Aacute;C MẠC - ĐT: </strong></span></span><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>0350.3818.159- 0945.370.300</strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- </strong></span></span><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>CHĂN NU&Ocirc;I DỄ D&Agrave;NG.</strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- </strong></span></span><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>VỐN ĐẦU TƯ THẤP.<br /> </strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- THU NHẬP RẤT CAO.<br /> </strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- THU MUA SẢN PHẨM ĐẦU RA TRONG NHIỀU NĂM VỚI GI&Aacute; CAO NHẤT SO VỚI THỊ TRƯỜNG.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000"><span style="font-size: x-large">TRONG NHIỀU NĂM QUA, <span style="color: #008000"><span style="color: #000000">TRANG TRẠI C&Ocirc;N TR&Ugrave;NG THANH XU&Acirc;N L&Agrave;</span> </span></span></span><span style="font-size: x-large"><span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">TRANG TRẠI </span></span></span></strong></span><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">ĐẦU TI&Ecirc;N TẠI MIỀN BẮC</span> </span><span style="color: #000000">Đ&Atilde; TẠO DỰNG ĐƯỢC MỘT HƯỚNG ĐI MỚI, MỘT M&Ocirc; H&Igrave;NH L&Agrave;M KINH TẾ GIỎI V&Agrave; Đ&Atilde; MANG LẠI NGUỒN THU NHẬP KH&Aacute; CAO CHO B&Agrave; CON TRONG CẢ NƯỚC.</span></strong></span></span></span><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000"> TRONG QU&Aacute; TR&Igrave;NH CHĂN NU&Ocirc;I CH&Uacute;NG T&Ocirc;I Đ&Atilde; KH&Ocirc;NG NGỪNG NGHI&Ecirc;N CỨU RA NHỮNG KỸ THUẬT MỚI NHẰM TIẾT KIỆM RẤT NHIỀU CHI PH&Iacute;, DIỆN T&Iacute;CH CHUỒNG TRẠI CŨNG NHƯ C&Ocirc;NG SỨC, THỜI GIAN CỦA NGƯỜI CHĂN NU&Ocirc;I.</span></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp; L&Acirc;U NAY DẾ M&Egrave;N Đ&Atilde; ĐƯỢC ĐƯA V&Agrave;O C&Aacute;C QU&Aacute;N NHẬU, NH&Agrave; H&Agrave;NG, KH&Aacute;CH SẠN HOẶC CUNG CẤP CHO GIỚI NU&Ocirc;I CHIM CẢNH, C&Aacute; CẢNH, G&Agrave; CHỌI... VỚI SỐ LƯỢNG RẤT LỚN. NGO&Agrave;I RA CH&Uacute;NG C&Ograve;N ĐƯỢC&nbsp; D&Ugrave;NG L&Agrave;M NGUỒN THỨC ĂN CH&Iacute;NH CHO TẮC K&Egrave; V&Agrave; BỌ CẠP... </span></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp; CH&Uacute;NG T&Ocirc;I NU&Ocirc;I NHỮNG&nbsp; ĐỐI TƯỢNG N&Agrave;Y THEO MỘT QUY TR&Igrave;NH KH&Eacute;P K&Iacute;N V&Agrave; &Aacute;P DỤNG THEO M&Ocirc; H&Igrave;NH AN TO&Agrave;N SINH HỌC VỚI MỤC Đ&Iacute;CH L&Agrave; TIẾT KIỆM CHI PH&Iacute; V&Agrave; ĐEM LẠI NHỮNG SẢN PHẨM SẠCH TỚI TAY NGƯỜI TI&Ecirc;U D&Ugrave;NG. VỚI QUY M&Ocirc; NG&Agrave;Y C&Agrave;NG LỚN MẠNH HIỆN NAY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I</span> <span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">THU MUA LẠI TO&Agrave;N BỘ H&Agrave;NG THƯƠNG PHẨM</span></span> <span style="color: #000000">CỦA C&Aacute;C CON VẬT NU&Ocirc;I TRONG TRANG TRẠI CHO B&Agrave; CON TR&Ecirc;N CẢ NƯỚC.</span></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp; TRONG HAI NĂM 2010-2011 TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N Đ&Atilde; <span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">ĐƯỢC VTV2 PH&Aacute;T S&Oacute;NG</span></span> (TRONG CHƯƠNG TR&Igrave;NH BẠN NH&Agrave; N&Ocirc;NG), <span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline">VTC16, VTC14, VTV5, H&Agrave; NỘI <span style="color: #008000">I</span></span></span><span style="color: #008000">...</span> V&Agrave;O TH&Aacute;NG 9/2010, TH&Aacute;NG 2,3,4,5,6,9,10,11/2011.</span></strong></span><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">&nbsp;</span></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp; X&Eacute;T THẤY SỰ </span></strong></span><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">PH&Aacute;T TRIỂN NG&Agrave;Y MỘT </span></strong></span><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">VỮNG CHẮC, </span></strong></span><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000">NHỮNG S&Aacute;NG TẠO CẢI TIẾN TRONG PHƯƠNG PH&Aacute;P NU&Ocirc;I V&Agrave; SỰ G&Oacute;P SỨC THỰC SỰ C&Ugrave;NG B&Agrave; CON VỀ ĐẦU RA TRONG NHỮNG NĂM QUA. NĂM 2011 TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N Đ&Atilde; ĐƯỢC </span></strong></span><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="color: #000000">&nbsp;</span><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #008000">B</span>Ộ N&Ocirc;NG NGHIỆ<span style="color: #008000">P</span></span></span><span style="color: #008000"><span style="text-decoration: underline"> &amp; PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG <span style="color: #008000">TH&Ocirc;N</span></span><span style="color: #008000"> <span style="color: #000000">CHỌN L&Agrave;M TRANG TRẠI ĐẦU TI&Ecirc;N NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP, DẾ M&Egrave;N TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG TR&Ecirc;N TO&Agrave;N QUỐC THEO QUY TR&Igrave;NH CHĂN NU&Ocirc;I KH&Eacute;P K&Iacute;N, NHẰM QUẢNG B&Aacute; RỘNG R&Atilde;I TỚI C&Aacute;C HUYỆN, X&Atilde; TRONG CẢ NƯỚC.</span></span></span></span></strong></span></span><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000">&nbsp;</span></span></span></span></span></strong></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000">***</span></span></span></span></span></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000">&nbsp;</span></span></span></span></span></strong></span><span style="color: #000000"><strong><span style="color: #008000">&nbsp;</span></strong></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #008000">&nbsp;</span></strong></span></span><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><strong><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000">(HIỆN NAY, MỘT SỐ CƠ SỞ SAO CH&Eacute;P NỘI DUNG, H&Igrave;NH ẢNH CỦA TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N ĐỂ QUẢNG C&Aacute;O)</span></span></span></strong></span></span></span></p> <div style="text-align: justify"> <p style="text-align: center"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="font-size: large">***</span><br /> </strong></span></span></p> <p><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000">&nbsp;&nbsp; <span style="text-decoration: underline">ĐỂ TR&Aacute;NH THIỆT HẠI B&Agrave; CON XIN LƯU &Yacute;</span>:</span> </span></strong></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-size: xx-large"><strong>CHO TỚI NAY </strong></span></span><span style="color: #000000"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #000000">TRANG TRẠI C&Ocirc;N TR&Ugrave;NG THANH XU&Acirc;N</span> <span style="color: #ff0000"><span style="text-decoration: underline">L&Agrave; TRANG TRẠI DUY NHẤT</span></span><span style="color: #008000"> <span style="color: #000000">NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP, DẾ M&Egrave;N <span style="color: #000000">ĐƯỢC BỘ N&Ocirc;NG NGHIỆP, VTV2, VTC14, VTC16, VTV5, H&Agrave; NỘI I, V&Agrave; Đ&Agrave;I C&Aacute;C TỈNH PH&Aacute;T S&Oacute;NG.</span></span></span></strong></span></span></span></p> </div> <div style="text-align: justify"> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><span style="font-size: x-large"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP CON GIỐNG V&Agrave; K&Egrave;M THEO S&Aacute;CH HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NU&Ocirc;I CỦA TỪNG LOẠI CHO B&Agrave; CON TO&Agrave;N QUỐC:</strong></span></span>&nbsp;</span></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- TẮC K&Egrave; GIỐNG.</strong></span></span></span><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #000000"> V&agrave;o google g&otilde;:</span><span style="text-decoration: underline">KỸ THUẬT NU&Ocirc;I TẮC K&Egrave; VTV2 PH&Aacute;T S&Oacute;NG.</span></strong></span></span><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: x-small"><span style="text-decoration: underline">&nbsp;</span></span></span><br /> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- BỌ CẠP GIỐNG.</strong></span><strong><span style="color: #000000">&nbsp;</span></strong><br /> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- DẾ M&Egrave;N GIỐNG.</strong></span></span><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #000000"> </span></strong></span></span><strong><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #000000">V&agrave;o</span></span></span></strong><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #000000"> </span></strong></span></span><span style="font-size: xx-small"><span style="color: #008000"><span style="color: #000000">&nbsp;</span></span></span><strong><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #000000"> google g&otilde;:</span><span style="text-decoration: underline">KỸ THUẬT NU&Ocirc;I DẾ M&Egrave;N VTV2 PH&Aacute;T S&Oacute;NG.</span></span></span></strong></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- RẾT GIỐNG.</strong></span></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- S&Acirc;U GIỐNG.</strong></span><br /> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- TẮC K&Egrave; BAY.</strong></span><br /> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- KỲ T&Ocirc;M (RỒNG KIỂNG) hoặc chế biến c&aacute;c m&oacute;n đặc sản.</strong></span><br /> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><strong>- TRỨNG DẾ - loại khay to nở khoảng 6 - 8 ngh&igrave;n trứng.</strong></span></span></span></p> </div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #000000">NGO&Agrave;I RA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP CHO NH&Agrave; H&Agrave;NG, KH&Aacute;CH SẠN, QU&Aacute;N NHẬU C&Aacute;C LOẠI SAU VỚI SỐ LƯỢNG LỚN V&Agrave; THƯỜNG XUY&Ecirc;N:</span></span></span><br /> </strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- DẾ SẠCH <span style="color: #808000">(ĂN BỘT ĐẬU XANH).</span> </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="color: #008000"><strong><em>(</em><span style="text-decoration: underline"><em>Lưu &yacute;</em></span><em>:</em><em> </em><span style="text-decoration: underline">Sản phẩm dế sạch l&agrave; sản phẩm độc quyền của cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i</span><span style="text-decoration: underline"><span style="text-decoration: underline">.</span> Sơ chế theo c&aacute;ch mới an to&agrave;n, kh&ocirc;ng bị dị ứng cho người d&ugrave;ng, dế c&oacute; m&ugrave;i thơm qu&yacute; vị sẽ ph&acirc;n biệt được ngay khi mua h&agrave;ng.</span></strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- DẾ V&Agrave;NG.<br /> </strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- DẾ TRẮNG.<br /> </strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- DẾ TRỨNG.</strong></span> <br /> </span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- DẾ LỘT.<br /> </strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- BỌ CẠP.<br /> </strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- TẮC K&Egrave;.<br /> </strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- S&Acirc;U, C&Ocirc;NG, MỐI CH&Uacute;A, NHỆN H&Ugrave;M. </strong></span></span></p> <p><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong>- RẾT, BỬA CỦI (&ocirc;ng uống b&agrave; khen)</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #008000">- <span style="color: #008000">RƯỢU NG&Acirc;M TẮC K&Egrave;, BỌ CẠP, DẾ...</span></span> </strong></span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline"><em><strong>Xin li&ecirc;n hệ:</strong></em></span></span> </span></span></p> <p><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #008000"><strong>Mrs XU&Acirc;N - 097.487.0000</strong><br /> <strong>ĐC: 119 TAM TRINH - HO&Agrave;NG MAI- H&Agrave; NỘI.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-small"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></strong></span><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline"><em><strong>Lưu &yacute;:</strong></em></span></span></span><br /> <span style="color: #008000"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: x-large">C&Aacute;C BẠN Ở XA KH&Ocirc;NG C&Oacute; ĐIỀU KIỆN TỚI TRANG TRẠI XIN MỜI MUA H</span><span style="font-size: x-large">&Agrave;NG BẰNG H&Igrave;NH THỨC CHUYỂN KHOẢN:</span></span></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: xx-large"><span style="color: #808000"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span><span style="text-decoration: underline"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&quot;CHỦ TK: TRẦN THỊ THANH XU&Acirc;N. SỐ TK: 1500205375877.</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"> NG&Acirc;N H&Agrave;NG N&Ocirc;NG NGHIỆP V&Agrave; PH&Aacute;T TRIỂN N&Ocirc;NG TH&Ocirc;N H&Agrave; NỘI&quot;.</span></span></strong></span><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"> </span></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="color: #008000"><span style="font-size: xx-large"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span><span style="font-size: x-large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẼ CHUYỂN H&Agrave;NG TỚI TAY B&Agrave; CON MỘT C&Aacute;CH AN TO&Agrave;N V&Agrave; ĐẢM BẢO NHANH NHẤT.</span></span></strong></span></span></p> <strong><span style="font-size: large">Bọ cạp</span></strong><span style="font-size: large"> l&agrave; giống <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%99ng_v%E1%BA%ADt_kh%C3%B4ng_x%C6%B0%C6%A1ng_s%E1%BB%91ng&amp;action=edit&amp;redlink=1"><span style="color: #000000">động vật kh&ocirc;ng xương sống</span></a></span><span style="font-size: large">, t&aacute;m ch&acirc;n thuộc lớp <em><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Arachnida&amp;action=edit&amp;redlink=1"><span style="color: #003399">Arachnida</span></a></em></span><span style="font-size: large"> (động vật h&igrave;nh nhện). Bọ cạp giống nhện, ve, b&eacute;t...</span></div> <p><span style="font-size: large"> </span></p> <div align="left"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #99cc00">1.<span style="text-decoration: underline">M&ocirc; tả</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><strong>Th&acirc;n bọ cạp chia l&agrave;m hai phần</strong>:<strong>Phần đầu ngực (đốt th&acirc;n trước) v&agrave; phần bụng (v&ugrave;ng th&acirc;n sau). Phần bụng bao gồm phần bụng dưới v&agrave; đu&ocirc;i:</strong></span></div> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><strong>-</strong> <em><span style="text-decoration: underline">Phần đầu ngực/Đốt th&acirc;n trước</span></em>: bao gồm lớp gi&aacute;p, mắt, ch&acirc;n k&igrave;m (một phần của miệng), ch&acirc;n k&igrave;m sờ v&agrave; 8 ch&acirc;n.</span></div> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><strong>-</strong> <span style="text-decoration: underline"><em>Phần bụng dưới</em></span>: chia l&agrave;m 8 đoạn. Đoạn đầu ti&ecirc;n chứa cơ quan sinh dục v&agrave; dấu vết của một bộ phận phụ nay đ&atilde; bị ti&ecirc;u giảm gọi l&agrave; nắp sinh dục. Đoạn thứ hai l&agrave; 1 cặp cơ quan cảm gi&aacute;c giống như chất Pectine. Bốn đoạn c&ograve;n lại bao gồm hai l&aacute; phổi. Phần bụng dưới được bọc gi&aacute;p bằng chất sừng.</span></div> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><strong>-</strong> <em><span style="text-decoration: underline">Phần đu&ocirc;i</span></em>: gồm 6 đốt (đốt đầu ti&ecirc;n như đốt bụng cuối c&ugrave;ng). Hậu m&ocirc;n của bọ cạp nằm ở đốt cuối c&ugrave;ng, đồng thời đốt n&agrave;y mang nọc độc. Đốt cuối lần lượt gồm một t&uacute;i chứa, một cặp tuyến độc v&agrave; một mũi ti&ecirc;m nọc độc.</span></div> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><strong>- </strong><em><span style="text-decoration: underline">Gi&aacute;p</span></em>: bao quanh cơ thể, một số chỗ c&oacute; l&ocirc;ng l&agrave;m cơ quan c&acirc;n bằng. Một lớp phủ ngo&agrave;i gi&aacute;p vốn trong suốt sẽ biến th&agrave;nh m&agrave;u xanh lục huỳnh quang dưới tia tử ngoại. Những con bọ cạp mới lột x&aacute;c sẽ kh&ocirc;ng ph&aacute;t s&aacute;ng cho tới khi lớp gi&aacute;p n&oacute; cứng c&aacute;p. Lớp phủ đ&oacute; c&oacute; thể kh&ocirc;ng bị sứt mẻ trong h&oacute;a thạch suốt h&agrave;ng trăm triệu năm.</span></div> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"> - <em><span style="text-decoration: underline">Ph&acirc;n biệt</span></em>: con c&aacute;i th&igrave; c&agrave;ng v&agrave; đu&ocirc;i nhỏ hơn con đực,con c&aacute;i bụng bự, con đực m&igrave;nh dẹp.</span></div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><strong> <span style="color: #99cc00">2.<span style="text-decoration: underline">Nọc độc</span></span> </strong></span><span style="font-size: large">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large">Ngo&agrave;i ngoại lệ l&agrave; lo&agrave;i Hemiscorpius lepturus c&oacute; nọc độc hoại tế b&agrave;o, tất cả c&aacute;c lo&agrave;i bọ cạp kh&aacute;c đều c&oacute; độc l&agrave;m hủy thần kinh. Những độc tố ảnh hưởng đến thần kinh n&agrave;y chứa một lượng nhỏ protein, natri v&agrave; cation kali. Bọ cạp d&ugrave;ng nọc độc của n&oacute; để giết hoặc l&agrave;m t&ecirc; liệt con mồi; h&agrave;nh động n&agrave;y kh&aacute; nhanh v&agrave; hiệu quả.</span></p> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"> Thật may mắn l&agrave; nọc độc của đa số lo&agrave;i bọ cạp v&ocirc; hại đối với con người, tuy nhi&ecirc;n n&oacute; c&oacute; thể g&acirc;y ra c&aacute;c phản ứng kh&aacute;c như đau, t&ecirc; cứng hay sưng phồng. Một v&agrave;i lo&agrave;i bọ cạp, chủ yếu trong họ <em>Buthidae</em> c&oacute; thể g&acirc;y nguy hiểm tới con người. Những lo&agrave;i bọ cạp nguy hiểm nhất l&agrave; <em>Leiurus quinquestriatus</em> - c&oacute; nọc độc mạnh nhất trong họ <em>Buthidae</em>, v&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i trong chi <em>Parabuthus, Tityus, Centruroides</em>, đặc biệt l&agrave; <em>Androctonus</em> - cũng c&oacute; nọc độc mạnh. Lo&agrave;i bọ cạp giết người nhiều nhất l&agrave; <em>Androctonus australis</em>, hoặc lo&agrave;i bọ cạp đu&ocirc;i b&eacute;o <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://slave./wiki/B%E1%BA%AFc_Phi"><span style="color: #0645ad">Bắc Phi</span></a>. Nọc độc của <em>Androctonus australis</em> chỉ bằng một nửa so với <em>Leiurus quinquestriatus</em>, nhưng người bị n&oacute; ch&iacute;ch c&oacute; thể chết. Bọ cạp thật ra kh&ocirc;ng đủ nọc để giết chết một người trưởng th&agrave;nh khỏe mạnh. Một v&agrave;i người bị <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://slave./w/index.php?title=D%E1%BB%8B_%E1%BB%A9ng&amp;action=edit&amp;redlink=1"><span style="color: #ba0000">dị ứng</span></a> với bọ cạp c&oacute; thể chết nhanh hơn. Triệu chứng đơn giản nhất sau khi bị bọ cạp ch&iacute;ch l&agrave; chỗ đau t&ecirc; cứng trong v&agrave;i ng&agrave;y. Bọ cạp n&oacute;i chung kh&aacute; nh&uacute;t nh&aacute;t v&agrave; v&ocirc; hại, ch&uacute;ng chỉ ch&iacute;ch khi bắt mồi hay tự vệ. Trong trường hợp nguy hiểm, bọ cạp thường bỏ chạy hoặc đứng y&ecirc;n.</span></div> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"> Bọ cạp c&oacute; khả năng điều chỉnh lượng nọc ch&iacute;ch, th&ocirc;ng thường 0,1-0,6 mg. Đ&oacute; cũng l&agrave; một gợi &yacute; về giả thiết bọ cạp để d&agrave;nh nọc độc của m&igrave;nh trong những trận giao tranh kh&aacute;c. Bọ cạp c&oacute; hai loại nọc: loại nhẹ chỉ l&agrave;m đối phương cho&aacute;ng v&aacute;ng v&agrave; loại mạnh đủ để giết chết kẻ th&ugrave;. C&oacute; lẽ bọ cạp mất kh&aacute; nhiều năng lượng cho loại độc n&agrave;y đến nỗi n&oacute; phải mất v&agrave;i ng&agrave;y mới hồi phục sau khi d&ugrave;ng hết số độc c&oacute; sẵn.</span></div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #99cc00"> 3.<span style="text-decoration: underline">Giao cấu</span></span></strong></span><span style="font-size: large">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large">Bọ cạp c&oacute; khả năng tự t&aacute;i tạo, mỗi lo&agrave;i bọ cạp đều c&oacute; con đực v&agrave; c&aacute;i ri&ecirc;ng biệt. Bọ cạp sinh sản bằng c&aacute;ch chuyển b&agrave;o tinh từ con đực qua con c&aacute;i.</span><span style="font-size: large">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large">Đầu ti&ecirc;n bọ cạp đực giữ lấy c&aacute;c ch&acirc;n k&igrave;m sờ của con c&aacute;i rồi bắt đầu một điệu nhảy. Tr&ecirc;n thực tế, con đực đang dẫn dắt con c&aacute;i t&igrave;m nơi để đặt t&uacute;i b&agrave;o tinh của n&oacute;. Nghi thức n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; thể bao gồm th&ecirc;m v&agrave;i h&agrave;nh động kh&aacute;c như rung mạnh hoặc h&ocirc;n v&agrave;o ch&acirc;n k&igrave;m của con c&aacute;i (đ&ocirc;i l&uacute;c con đực bơm một &iacute;t nọc độc của n&oacute; v&agrave;o người con c&aacute;i), tất cả những h&agrave;nh động tr&ecirc;n l&agrave; để l&agrave;m y&ecirc;n l&ograve;ng con c&aacute;i.</span></p> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"> Khi t&igrave;m được nơi th&iacute;ch hợp, bọ cạp đực đặt t&uacute;i b&agrave;o tinh v&agrave; hướng dẫn con c&aacute;i giữ lấy n&oacute;. Con c&aacute;i sẽ đưa t&uacute;i b&agrave;o tinh v&agrave;o trong nắp sinh dục của m&igrave;nh, b&agrave;o tinh sẽ vỡ ra đưa tinh tr&ugrave;ng v&agrave;o người con c&aacute;i. Việc giao cấu c&oacute; thể mất từ 1 đến hơn 25 giờ t&ugrave;y thuộc v&agrave;o khả năng của bọ cạp đực t&igrave;m thấy nơi đặt t&uacute;i tinh của n&oacute; nhanh hay chậm. Nếu qu&aacute; chậm, con c&aacute;i c&oacute; thể mất ki&ecirc;n nhẫn v&agrave; bỏ đi.</span></div> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"> Một khi giao cấu xong, ch&uacute;ng sẽ t&aacute;ch nhau ra. Con đực sẽ r&uacute;t lui thật nhanh ch&oacute;ng để ph&ograve;ng trường hợp bị bạn t&igrave;nh của m&igrave;nh ăn sống, mặc d&ugrave; tục ăn sống n&agrave;y hiếm khi xảy ra ở bọ cạp.</span></div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><strong> <span style="color: #99cc00">4.<span style="text-decoration: underline">Sinh sản v&agrave; ph&aacute;t triển</span></span> </strong><br /> </span></p> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://slave./wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Scorpionwithyoung.JPG"><img border="0" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Scorpionwithyoung.JPG/200px-Scorpionwithyoung.JPG" /></a></span> <span style="font-size: large"><br /> Bọ cạp mang con tr&ecirc;n lưng </span></div> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><br /> </span></div> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"> - Con bọ cạp mới đẻ nu&ocirc;i đến 2 th&aacute;ng v&agrave; 2 tuần l&agrave; xuất thịt thương phẩm được.<br /> - Một kg bọ cap c&oacute; trung b&igrave;nh 90 - 110 con. </span> <div align="left"><span style="font-size: large"><em> - </em>Một con bọ cạp sống từ 4 &ndash; 40 năm, nhưng chỉ trong thời gian 6 &ndash; 7 th&aacute;ng đủ để bọ cạp con lớn l&ecirc;n v&agrave; trưởng th&agrave;nh. L&uacute;c n&agrave;y, n&oacute; c&oacute; thể giao phối v&agrave; sinh sản. N&oacute; đẻ khoảng từ 15 đến 30 con. Khoảng c&aacute;ch giữa những lần bọ cạp đẻ c&oacute; sự kh&aacute;c nhau: nửa th&aacute;ng hay một th&aacute;ng, tuỳ con.</span></div> </div> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"> - Kh&ocirc;ng giống c&aacute;c lo&agrave;i thuộc lớp Nhện, bọ cạp đẻ con. Bọ cạp được sinh ra từng con một v&agrave; b&aacute;m tr&ecirc;n lưng mẹ cho tới khi ch&uacute;ng trải qua &iacute;t nhất một kỳ lột x&aacute;c. Trước kỳ lột x&aacute;c đầu ti&ecirc;n, bọ cạp con kh&ocirc;ng thể sống s&oacute;t nếu kh&ocirc;ng phụ thuộc v&agrave;o mẹ ch&uacute;ng.</span></div> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"> - Bọ cạp con kh&aacute; giống ba mẹ ch&uacute;ng. Ch&uacute;ng lớn l&ecirc;n bằng c&aacute;ch lột x&aacute;c. Sau 5-7 lần lột x&aacute;c, bọ cạp mới trưởng th&agrave;nh. Việc lột x&aacute;c bắt đầu bởi lớp xương trong, khi lớp gi&aacute;p ở m&eacute;p đốt th&acirc;n trước bị nứt. Những ch&acirc;n k&igrave;m sờ v&agrave; ch&acirc;n của ch&uacute;ng sẽ được lột x&aacute;c đầu ti&ecirc;n, sau đ&oacute; l&agrave; phần bụng. Khi lột x&aacute;c xong, lớp gi&aacute;p của ch&uacute;ng rất mềm v&agrave; sẽ bị tổn thương nếu c&oacute; sự tấn c&ocirc;ng. Qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m cứng lại lớp gi&aacute;p n&agrave;y gọi l&agrave; sự xơ cứng. Bộ gi&aacute;p ngo&agrave;i mới đầu kh&ocirc;ng c&oacute; m&agrave;u, nhưng khi n&oacute; trở n&ecirc;n cứng c&aacute;p ta sẽ thấy n&oacute; c&oacute; m&agrave;u huỳnh quang.</span></div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><strong> <span style="color: #99cc00">5.<span style="text-decoration: underline">Đời sống v&agrave; tập t&iacute;nh</span> </span></strong><br /> </span></p> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"> Tuổi thọ tối đa của bọ cạp vẫn chưa được x&aacute;c định. Ch&uacute;ng c&oacute; thể sống tối thiểu 4 năm v&agrave; tối đa l&agrave; 25 năm (lo&agrave;i H. arizonensis).</span></div> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"> Bọ cạp th&iacute;ch sống ở nơi c&oacute; nhiệt độ khoảng 20 đến 37 độ C (68-99 độ F) nhưng giới hạn chịu đựng khoảng 14-45 độ C (57-113 độ F).</span></div> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"> Bọ cạp l&agrave; động vật về đ&ecirc;m v&agrave; hay đ&agrave;o bới, ch&uacute;ng đ&agrave;o hang suốt ng&agrave;y để t&igrave;m nơi tr&uacute; ẩn m&aacute;t mẻ, thường l&agrave; mặt dưới c&aacute;c tảng đ&aacute;, v&agrave; ban đ&ecirc;m ra ngo&agrave;i săn mồi. Bọ cạp c&oacute; chứng sợ &aacute;nh s&aacute;ng v&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i chim, rết, thằn lằn, những th&uacute; c&oacute; t&uacute;i v&agrave; chuột.</span></div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #99cc00"> 6.<span style="text-decoration: underline">Vấn đề ti&ecirc;u ho&aacute; thức ăn</span></span> </strong><br /> </span></p> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"> Bọ cạp ăn những động vật ch&acirc;n khớp nhỏ v&agrave; s&acirc;u bọ. Đầu ti&ecirc;n ch&uacute;ng d&ugrave;ng c&agrave;ng để bắt mồi. T&ugrave;y v&agrave;o lượng nọc độc v&agrave; k&iacute;ch cỡ c&agrave;ng m&agrave; bọ cạp sẽ ch&iacute;ch độc hay d&ugrave;ng c&agrave;ng &eacute;p con mồi. C&aacute;ch n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave;m t&ecirc; liệt, th&acirc;m ch&iacute; l&agrave; giết chết mồi để sau đ&oacute; bọ cạp c&oacute; thể ăn. Bọ cạp c&oacute; một kiểu ăn duy nhất l&agrave; sử dụng ch&acirc;n k&igrave;m. Đ&oacute; l&agrave; những vuốt nhỏ từ miệng, chỉ c&oacute; một số lo&agrave;i c&oacute; (trong đ&oacute; c&oacute; nhện). Ch&acirc;n k&igrave;m rất sắc v&agrave; c&oacute; thể được d&ugrave;ng để chia nhỏ con mồi ra cho dễ ti&ecirc;u h&oacute;a. Bọ cạp chỉ c&oacute; thể ti&ecirc;u h&oacute;a thức ăn ở một dạng chất lỏng nhất định, bất kỳ chất rắn n&agrave;o (l&ocirc;ng, bộ xương ngo&agrave;i... của con mồi) đều bị ch&uacute;ng bỏ lại.</span></div> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"> Bọ cạp được t&igrave;m thấy trong nhiều h&oacute;a thạch c&oacute; độ tuổi khoảng 425-450 triệu năm. C&oacute; lẽ ch&uacute;ng c&oacute; nguồn gốc từ đại dương, c&oacute; mang c&aacute; v&agrave; vuốt để b&aacute;m l&ecirc;n đ&aacute; hoặc tảo biển.</span></div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #99cc00">7<strong>.<span style="text-decoration: underline">Những hiểu lầm về vấn đề tự tử của bọ cạp</span></strong> </span></strong></span><span style="font-size: large">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large">Người ta nghĩ rằng bọ cạp tự s&aacute;t bằng c&aacute;ch tự ch&iacute;ch m&igrave;nh cho tới chết. Tuy nhi&ecirc;n thật ra nọc độc của bọ cạp miễn nhiễm với bản th&acirc;n n&oacute; cũng như bất kỳ con bọ cạp n&agrave;o c&ugrave;ng loại, trừ khi nọc độc bị ti&ecirc;m thẳng v&agrave;o hạch thần kinh. C&oacute; lẽ sự hiểu lầm xuất ph&aacute;t từ thực tế đ&oacute; l&agrave; bọ cạp l&agrave; động vật biến nhiệt nhưng một số chuyển h&oacute;a trong cơ thể n&oacute; l&agrave;m n&oacute; n&oacute;ng hẳn l&ecirc;n. Điều n&agrave;y l&agrave;m bọ cạp co thắt bừa b&atilde;i v&agrave; dẫn đến việc l&agrave; n&oacute; tự ch&iacute;ch m&igrave;nh. Th&ecirc;m một &yacute; kiến sai lầm nữa đ&oacute; l&agrave; cồn sẽ khiến bọ cạp tự ti&ecirc;m nọc v&agrave;o người n&oacute;.</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><strong> <span style="color: #99cc00">8.<span style="text-decoration: underline">Lợi &iacute;ch</span></span></strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">Theo Gi&aacute;o sư Đỗ Tất Lợi c&oacute; b&agrave;i đăng tr&ecirc;n b&aacute;o Sức khỏe &amp; Đời sống th&igrave; &quot; Bọ cạp l&agrave; một vị thuốc d&ugrave;ng trong đ&ocirc;ng y với t&ecirc;n To&agrave;nYết d&ugrave;ng l&agrave;m thuốc trấn kinh, chữa động kinh, uốn v&aacute;n, k&iacute;ch th&iacute;ch thần kinh, chữa liệt nửa người, đau đầu, tr&agrave;ng nhạc, lao xương, t&aacute;o b&oacute;n...&quot;Nọc độc c&oacute; khi c&ograve;n được sự dụng như thuốc v&agrave; rất đắt tiền c&ograve;n hơn cả nọc độc rắn. </span></span> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: large"><br /> Bọ cạp c&ograve;n c&oacute; thể chế biến th&agrave;nh nhiều m&oacute;n ăn kh&aacute;c nhau như m&oacute;n bọ cạp chi&ecirc;n gi&ograve;n, chi&ecirc;n bột, chi&ecirc;n bơ, nướng, x&agrave;o xả ớt,ng&acirc;m rượu rất bổ... Tuy nhi&ecirc;n c&oacute; một số lo&agrave;i c&oacute; độc mạnh kh&ocirc;ng thể ăn được n&ecirc;n cẩn thận đề ph&ograve;ng trước khi ăn thịt b&ograve; cạp phải chắc chắn l&agrave; n&oacute; kh&ocirc;ng c&oacute; độc. N&ecirc;n l&agrave;m ăn sau khi mấy ng&agrave;y bắt về, rửa sạch c&aacute;c chất độc v&agrave; sau khi ch&iacute;n bỏ th&ecirc;m hương vị tuy theo sở th&iacute;ch mỗi người, nhiều người nghĩ bụng của bọ cạp l&agrave; ngon nhất.</span> <span style="font-size: large"><br /> <em>Tr&iacute;ch</em>:&quot; T&ocirc;i gắp đại một con bỏ miệng, cảm nhận đầu ti&ecirc;n khi răng cắn v&agrave;o con c&ocirc;n tr&ugrave;ng cực độc n&agrave;y l&agrave; b&eacute;o b&eacute;o, b&ugrave;i b&ugrave;i pha vị ng&ograve;n ngọt. C&aacute;i &ldquo;&aacute;o gi&aacute;p&rdquo; của n&oacute; nhai gi&ograve;n rụm, tan ra trong miệng. Một vị rất lạ, rất kh&oacute; tả. V&agrave; tất nhi&ecirc;n l&agrave; kh&ocirc;ng thể ch&ecirc; n&oacute; được&hellip;&quot;</span></span><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"> </span></strong><span style="font-size: large"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span><span style="color: #99cc00"><br /> </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="color: #99cc00"> </span></p> <div style="text-align: justify"><span style="color: #99cc00"><span style="font-size: large"><strong>9.<span style="text-decoration: underline">C&aacute;ch nu&ocirc;i</span></strong></span></span></div> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"> - Người nu&ocirc;i bọ cạp c&oacute; thể sử dụng thau nhựa, th&ugrave;ng nhựa hoặc hồ nu&ocirc;i nhưng bọ cạp th&ocirc;ng thường ph&aacute;t triển tốt trong hồ nu&ocirc;i; diện t&iacute;ch hồ nu&ocirc;i bọ cạp t&ugrave;y thuộc v&agrave;o nhu cầu thực tế.<br /> - Hồ nu&ocirc;i bọ cạp c&oacute; diện t&iacute;ch 12m2 nu&ocirc;i khoảng 500 con bọ cạp giống bố mẹ.<br /> - Hồ nu&ocirc;i bọ cạp c&oacute; diện t&iacute;ch 12m2 nu&ocirc;i khoảng 5000 con bọ cạp để lấy thịt thương phẩm. </span></div> <div style="text-align: justify"><span style="font-size: large"> - Thức ăn cho bọ cạp l&agrave;: c&aacute;, ốc, ếch, nh&aacute;i, phổi heo,c&ocirc;n tr&ugrave;ng c&aacute;c loại &hellip; đặc biệt l&agrave; dế m&egrave;n, si&ecirc;u s&acirc;u&hellip;.<br /> - Hồ nu&ocirc;i bọ cạp x&acirc;y bằng gạch, d&aacute;n một lớp gạch l&aacute;ng tr&ecirc;n miệng hồ bao xung quanh tr&aacute;nh bọ cạp tr&egrave;o ra ngo&agrave;i, nền đổ đất xốp cho ch&uacute;ng l&agrave;m tổ v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng.<br /> - Người nu&ocirc;i bọ cạp cho một &iacute;t gạch ống, ng&oacute;i, v&aacute;n mục, để tạo chỗ tr&uacute; ẩn cho bọ cạp.<br /> - Mỗi ng&agrave;y cho bọ cạp ăn một lần v&agrave;o buổi chiều. Bốn ng&agrave;y tưới nước sạch một lần để giữ ẩm cho bọ cạp hoặc cho v&agrave;o hồ nu&ocirc;i bọ cạp một khay nước nhưng độ cao nước thấp để kh&ocirc;ng l&agrave;m cho bọ cạp chết đuối. Chăm s&oacute;c b&igrave;nh thường cho đến khi thấy bọ cạp con b&aacute;m tr&ecirc;n lưng bọ cạp mẹ; khoảng 10 ng&agrave;y sau th&igrave; bắt bọ cạp bố mẹ qua chỗ kh&aacute;c để nu&ocirc;i cho đẻ tiếp.</span></div> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: #000000"><span style="font-size: large"><span style="color: #99cc00"><span style="text-decoration: underline"><strong>10. C&Aacute;C M&Oacute;N ĂN V&Agrave; RƯỢU NG&Acirc;M C&Aacute;C LOẠI</strong></span></span></span></span></span></p> <div style="text-align: justify"><span style="color: #99cc00"><span style="color: #000000"><img border="0" height="212" width="284" src="http://i347.photobucket.com/albums/p461/nguyendinhthoaivu/bocap1sq.jpg" /></span></span><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small">&nbsp;</span></span></span><span style="color: #99cc00"><span style="color: #000000">&nbsp; </span></span><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small">&nbsp;</span></span></span><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><img border="0" height="211" width="282" alt="Ph&oacute;ng to ảnh" style="cursor: pointer" title="Ph&oacute;ng to ảnh" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/100_1273153021.jpg" /></span></span></span></div> <p><img border="0" height="143" width="205" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/101_1273153021.jpg" /><span style="font-size: small"><em><span style="color: #800080">&nbsp;</span></em></span>&nbsp;&nbsp; <img border="0" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/102_1273153013.jpg" />&nbsp;&nbsp; <img border="0" height="140" width="200" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/54/103_1273153080.jpg" /><span style="font-size: small"><span style="font-size: small"><span style="font-size: small">&nbsp;</span></span></span><br /> &nbsp;</p> <div align="center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><strong>Bổ dưỡng tắc k&egrave; nướng:</strong> </span></span></div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"> </span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">Muốn c&oacute; m&oacute;n tắc k&egrave; nướng đ&uacute;ng c&aacute;ch, trước hết ta phải chọn những con thật to (khoảng 150gr trở l&ecirc;n), đem cắt đầu, mổ bỏ ruột, chặt bỏ 4 ch&acirc;n, rửa sạch bằng rượu thay v&igrave; nước để thịt kh&ocirc;ng bị tanh. Tốt nhất l&agrave; nướng tắc k&egrave; tr&ecirc;n bếp than hồng. Kinh nghiệm d&acirc;n gian cho biết đu&ocirc;i tắc k&egrave; l&agrave; phần quan tr</span></span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">ọng nhất, bổ dưỡng nhất n&ecirc;n khi nướng phải ch&uacute; &yacute; đừng cho ch&aacute;y kh&eacute;t, nếu kh&ocirc;ng sẽ mất hết t&aacute;c dụng.</span></span><span style="font-size: large"><br /> </span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">Khi vừa ch&iacute;n v&agrave;ng, thịt tắc k&egrave; sẽ bốc l&ecirc;n một m&ugrave;i thơm lựng, hấp dẫn. Trước khi ăn ta d&ugrave;ng một thanh tre mỏng cạo sạch lớp vảy bị ch&aacute;y kh&eacute;t, sau đ&oacute; d&ugrave;ng tay gỡ từng thớ thịt chấm với muối ti&ecirc;u chanh hoặc x&igrave; dầu.</span><br /> </span></p> <div align="center"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #000000">X&igrave; xụp ch&aacute;o tắc k&egrave;:</span></strong></span></div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"> </span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">M&oacute;n kho&aacute;i khẩu thứ hai l&agrave; ch&aacute;o tắc k&egrave;. Ch&aacute;o nấu chung với nấm, củ h&agrave;nh. Tắc k&egrave; sau khi lột da, l&agrave;m sạch, cắt bỏ đầu từ mắt trở l&ecirc;n rồi đem bằm cho thật nhuyễn, xong ướp với ti&ecirc;u, tỏi, h&agrave;nh, nước mắm. Sau đ&oacute; bắc chảo l&ecirc;n x&agrave;o cho đến l&uacute;c ch&iacute;n v&agrave;ng, bốc thơm l&agrave; được. Khi ăn m&uacute;c ch&aacute;o n&oacute;ng ra t&ocirc; rồi cho thịt tắc k&egrave; vừa x&agrave;o ch&iacute;n v&agrave;o vừa thổi vừa ăn, h&uacute;p tới đ&acirc;u ngon ngọt tới đ&oacute;. </span></span><span style="font-size: large">&nbsp;</span></p> <div align="center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><strong>Nộm tắc k&egrave;:</strong> </span></span></div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"> </span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">Tắc k&egrave; x&eacute; phay trộn với bắp chuối rau răm th&igrave; khỏi phải n&oacute;i, thịt vừa thơm ngon như thịt ếch, lại vừa dai vừa mềm như thịt g&agrave;, ăn miễn ch&ecirc;.</span></span><span style="font-size: large"><br /> </span></p> <div style="text-align: center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><strong>RƯỢU TẮC K&Egrave;:</strong></span></span></div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"> </span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">Theo s&aacute;ch cổ th&igrave; tắc k&egrave; l&agrave; vị thuốc qu&iacute; tương đương với nh&acirc;n s&acirc;m. Thường được d&ugrave;ng trong những trường hợp bất lực ở đ&agrave;n &ocirc;ng. Khi d&ugrave;ng phải d&ugrave;ng 1 đ&ocirc;i (một đực một c&aacute;i mới c&ocirc;ng hiệu). Ngo&agrave;i ra tắc k&egrave; c&ograve;n l&agrave; vị thuốc bổ phế, d&ugrave;ng để chữa c&aacute;c chứng ho l&acirc;u ng&agrave;y kh&ocirc;ng hết.</span></span><span style="font-size: large"> <br /> </span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline">Phương thuốc:</span> Tắc K&egrave; (1 đực, 1 c&aacute;i) 50g, đảng s&acirc;m 80g, huyết gi&aacute;c 10g, trần b&igrave; 10g, tiểu hồi 10g, đường c&aacute;t 40g, rượu nếp 400 2 l&iacute;t.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #000000">C&aacute;ch b&agrave;o chế:</span></span><br /> </span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">D&ugrave;ng tươi: Chặt bỏ đầu từ 2 mắt trở l&ecirc;n, bỏ 4 b&agrave;n ch&acirc;n, lột da, mổ bụng, bỏ nội tạng, nướng thật v&agrave;ng thơm, nhớ giữ c&ograve;n đu&ocirc;i.</span><br /> </span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">D&ugrave;ng kh&ocirc;: Mổ bụng, bỏ hết phủ tạng, lau sạch bằng giấy bản tẩm rượu. Đem phơi hay sấy kh&ocirc;. Khi d&ugrave;ng nh&uacute;ng v&agrave;o nước s&ocirc;i, cạo sạch lớp vảy ở lưng, chặt bỏ đầu từ dưới 2 mắt trở l&ecirc;n v&agrave; 4 b&agrave;n ch&acirc;n. Tẩm rượu (hoặc mật ong) nướng cho v&agrave;ng đều. Ng&acirc;m 2 con trong 1 l&iacute;t rượu gạo 40 độ, cho c&aacute;c vị thuốc đ&atilde; n&oacute;i ở tr&ecirc;n v&agrave;o,ch&ocirc;n dưới đất 100 ng&agrave;y (b&aacute;ch nhật) để c&acirc;n bằng &acirc;m dương rồi mới đ&agrave;o l&ecirc;n. Sau đ&oacute; lọc bỏ b&atilde;, cho v&agrave;o chai thủy tinh, đậy n&uacute;t k&iacute;n</span><br /> </span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline">C&aacute;ch d&ugrave;ng:</span>Mỗi lần uống 1 ly nhỏ (30ml). Ng&agrave;y 3 lần trước bữa ăn.</span><br /> </span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline">C&ocirc;ng dụng</span>: Bổ phế, b&igrave;nh suyễn, bổ thận tr&aacute;ng dương.</span><br /> </span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline">Chủ trị</span>: Thận dương suy k&eacute;m, đau lưng mỏi gối, tiểu đ&ecirc;m, hen suyễn (thể hư h&agrave;n).</span><br /> </span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: large">&nbsp;</span><span style="font-size: large"><strong>RƯỢU DẾ: <br /> </strong></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"><span style="text-decoration: underline">C&aacute;ch l&agrave;m</span>: Dế cho nhịn ăn 2 ng&agrave;y cho sạch ruột ng&acirc;m với một &iacute;t rượu 40 độ C khoảng 20 ph&uacute;t rồi vớt ch&uacute;ng sang b&igrave;nh ng&acirc;m với1 l&iacute;t rượu 40 độ khoảng 200g dế.Ng&acirc;m sau khoảng 1 tuần l&agrave; uống được.Rất thơm ngon bổ dưỡng.</span></p> <div style="text-align: center"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #000000"> RƯỢU RẾT:</span></strong></span></div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"> </span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">Con rết c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; ng&ocirc; c&ocirc;ng, thi&ecirc;n long, b&aacute;ch t&uacute;c, b&aacute;ch cước. Ch&uacute;ng sống ở dưới những kh&uacute;c gỗ mục, c&aacute;c h&ograve;n đ&aacute;, m&aacute;i nh&agrave; mục n&aacute;t. Con rết c&oacute; 2 chất độc gần giống nọc ong, c&oacute; t&iacute;nh ph&aacute; huyết.</span></span><span style="font-size: large"><br /> </span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000"><span style="text-decoration: underline">Theo Đ&ocirc;ng y </span>: con rết vị cay, t&iacute;nh &ocirc;n, c&oacute; độc, v&agrave;o kinh can. T&aacute;c dụng khử phong, trấn kinh, giải độc rắn cắn. D&ugrave;ng rượu rết b&ocirc;i l&ecirc;n mụn nhọt c&oacute; t&aacute;c dụng ti&ecirc;u nhọt, trừ vi&ecirc;m. Rượu rết xoa b&oacute;p khi bị đau nhức sẽ đỡ rất nhanh.</span><br /> </span></p> <div align="center"><span style="font-size: large"><strong>RƯỢU BỌ CẠP:</strong></span><span style="font-size: large">&nbsp;</span><span style="font-size: large">&nbsp;</span></div> <p style="text-align: justify"><span style="font-size: large"> C&aacute;ch l&agrave;m: Rửa sạch bằng c&aacute;ch ng&acirc;m khoảng 20 con bọ cạp với một &iacute;t rượu đậu khoảng 20 ph&uacute;t, sau đ&oacute; gắp bọ cạp sang b&igrave;nh ng&acirc;m c&oacute; chứa 1 lit rượu 40 độ. Đ&atilde; c&oacute; rất nhiều kh&aacute;ch mua khen mở ra thất thơm, uống rất đậm đ&agrave;. </span><span style="text-decoration: underline"><span style="font-size: large"><br /> </span></span><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">C&ocirc;ng dụng: Động kinh, người co quắp, bị cấm khẩu miệng m&eacute;o, b&aacute;n th&acirc;n bất toại, thi&ecirc;n đầu thống, tr&agrave;ng nhạc, ung nhọt vỡ mủ. </span></span></p> <p class="p_last" style="text-align: center"><span style="font-size: large"><span style="color: #000000">TRANG TRẠI THANH XU&Acirc;N CH&Uacute;C B&Agrave; CON TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG!</span></span></p> </div> </div> </div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRANG TRẠI CÔN TRÙNG THANH XUÂN
- Địa chỉ: 119 TAM TRINH, MAI ĐỘNG, HOÀNG MAI, HÀ NỘI
- Điện thoại: 097 487 0000 - Fax:
- email: SIMVIETTELSODEP@GMAIL.COM
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH