BÁN BỒ CÂU PHÁP ĐẺ TRỨNG, GIÁ RẺ MAU VỀ NHÀ MỚI NHÉ

#1
<p><span style="font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 20px; color: #008000"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px">Hi ace, nh&agrave; em nu&ocirc;i bồ c&acirc;u nhưng thiếu chuồng, đ&agrave;nh phải chia sẻ bớt 2 em, thương lắm cơ!!! Hai b&eacute; m&agrave;u n&acirc;u socola sữa, l&ocirc;ng d&agrave;y mượt, ch&acirc;n đỏ, em chỉ b&aacute;n theo cặp thui ạk, v&igrave; mấy b&eacute; ở chung rồi, t&aacute;ch ra th&igrave; buồn lắm, với lại nu&ocirc;i bồ c&acirc;u c&oacute; cặp n&oacute; g&ugrave; mới vui nh&agrave; vui cửa.</span></span></span><br /><br /><span style="color: #282828; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 20px; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif"><span style="color: #008000"><span style="font-size: 12px">C&aacute;c bạn mua th&igrave; pm nick: tik_t0k99@yahoo.com xem ảnh.</span></span></span><br /><span style="font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 20px"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px">Hoặc số đt&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 20px; color: #0000cd"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px">01226137482</span></span></span><span style="font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 20px"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px">,</span></span></span><span style="font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 13.63636302947998px; line-height: 20px; color: #008000"><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 12px">em đi học h&egrave; n&ecirc;n khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c b&aacute;c SMS nh&eacute;, thường onl l&uacute;c trưa hay ch&igrave;u.</span></span></span></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: bồ câu pháp
- Địa chỉ: tân phú
- Điện thoại: 01226137482 - Fax:
- email: tik_t0k99@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH