Bán bồ câu Pháp giống

#1
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; line-height: 115%"><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%">B&Aacute;N BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P GIỐNG &ndash; ĐỒNG NAI</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; line-height: 115%"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%">Bồ c&acirc;u Ph&aacute;p 2 th&aacute;ng tuổi: 200k/ cặp</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; line-height: 115%"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%">Bồ c&acirc;u Ph&aacute;p 4 th&aacute;ng tuổi: 300k/ cặp</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; line-height: 115%"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%">Bồ c&acirc;u Ph&aacute;p đẻ (đ&atilde; đẻ khoảng 3-4 lứa): 450k/ cặp</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; line-height: 115%"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%">Trọng lượng chim ra r&agrave;ng 18 ng&agrave;y tuổi đạt 900gr/cặp. Đảm bảo uy t&iacute;n v&agrave; chất lượng. </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; line-height: 115%"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%">Đặc biệt, cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i đang &aacute;p dụng m&ocirc; h&igrave;nh </span><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%">uống nước tự động</span></strong><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%"> v&agrave; </span><strong><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%">ổ đẻ th&ocirc;ng minh</span></strong><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%"> nhằm giảm tối đa chi ph&iacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng, mang lại hiệu quả v&agrave; năng suất tuyệt đối.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; line-height: 115%"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%">Địa chỉ: ấp 1, x&atilde; Phước B&igrave;nh, huyện Long Th&agrave;nh, tỉnh Đồng Nai (gần UBND x&atilde; Phước B&igrave;nh).</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt; line-height: 115%"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%">Li&ecirc;n hệ: 0979 853 421 (Mr TH&Aacute;I).</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen thanh thai
- Địa chỉ: dong nai
- Điện thoại: 0979853421 - Fax:
- email: thanhthai5989@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH