Bán bồ câu Pháp-Mỹ giống, thịt

  • Thread starter khangdv5397
  • Ngày gửi
K

khangdv5397

Guest
#1
<p><strong><font size="3">Ch&agrave;o b&agrave; con!</font></strong></p><p><font size="2">Mong muốn l&agrave;m gi&agrave;u v&agrave; tho&aacute;t ngh&egrave;o l&agrave; ao ước của nhiều b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n, nhưng việc trồng c&acirc;y g&igrave; v&agrave; nu&ocirc;i con gi th&igrave; đang l&agrave; một lỗi trăn trở của b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n hiện nay. Việc chăn nu&ocirc;i trồng trọt một c&aacute;ch c&oacute; hiệu quả th&igrave; ch&uacute;ng ta phải chọn những con giống c&oacute; khả năng chống trọi với kh&iacute; hậu, &iacute;t bệnh tật, v&agrave; đầu ra dễ kiếm.</font></p><p><font size="2">Sau một thời gian tim hiểu t&ocirc;i đ&atilde; quyết định chọn nu&ocirc;i chim bồ c&acirc;u Ph&aacute;p, sở dĩ v&igrave; giống chim n&agrave;y &iacute;t bệnh tệt, kinh tế, v&agrave; đầu ra th&igrave; lại rất dễ kiếm, kh&ocirc;ng mất nhiều thời gian lắm cho việc chăm s&oacute;c, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể l&agrave;m ngo&agrave;i giờ. Hiện tại bản th&acirc;n t&ocirc;i vẫn vừa đi l&agrave;m c&ocirc;ng ty v&agrave; vừa kết hợp nu&ocirc;i chim bồ c&acirc;u Ph&aacute;p cả bồ c&acirc;u Mỹ.</font></p><p><font size="2">Hiện nay Trang Trại của t&ocirc;i đang c&oacute; tr&ecirc;n 60 đ&ocirc;i bố mẹ sinh sản. Sắp tới sẽ nh&acirc;n rộng khoảng 200 đ&ocirc;i bố mẹ. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đủ cung cấp cho b&agrave; con chim thịt, chim giống, chim sinh sản. V&agrave; hỗ trợ t&agrave;i liệu, kinh nghiệm khi b&agrave; con mua giống tại Trang Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i.</font></p><p><font size="2">Nếu b&agrave; con mua với số lượng lớn sẽ hỗ trợ về gi&aacute; v&agrave; hỗ trợ vận chuyển cho b&agrave; con.</font></p><p><font size="2"><strong><u>Gi&aacute; cụ thể l&agrave;:</u></strong></font></p><p><font size="2"><strong><em>Gi&aacute; chim thịt: 120 k</em></strong></font></p><p><font size="2"><strong><em>Gi&aacute; chim giống:2.5th&aacute;ng: 250k</em></strong></font></p><p><font size="2"><strong><em>Gi&aacute; chim đẻ: 500 k</em></strong></font></p><p><font size="2">Xin đảm bảo với b&agrave; con chăn nu&ocirc;i.</font></p><p><font size="2">B&agrave; con xin li&ecirc;n hệ theo số điện thoại: <strong><u>A Khang: 0984.715.761</u></strong></font></p><p><strong><font size="2">mail: <a href="mailto:hoangha3781@gmail.com">hoangha3781@gmail.com</a></font></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đoàn Văn Khang
- Địa chỉ: Thôn Mỹ Duệ- Xã Phú Hòa- Lương Tài- Bắc Ninh
- Điện thoại: 0984715761 - Fax:
- email: hoangha3781@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH