[BÁN] BỒ CÂU PHÁP Ở BẮC GIANG

#1
&nbsp;<strong style="line-height: 17pt"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; background-color: silver">Kich vao day de xem &hellip;.Webside <a href="http://bocauphap.com.vn/vi-VN/San-pham.html"><span style="font-weight: normal">http://bocauphap.com.vn/vi-VN/San-pham.html</span></a></span></strong><p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; vertical-align: baseline"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; background-color: silver">TRẠI BỒ C&Acirc;U TRUNG HOA chuy&ecirc;n cung cấp bồ c&acirc;u ph&aacute;p giống cho c&aacute;c trại , hộ gia đ&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c dự &aacute;n ph&aacute;t triển kinh tế ở c&aacute;c tỉnh Đaklak, Th&aacute;i B&igrave;nh, Lạng Sơn, L&agrave;o Cai, Y&ecirc;n B&aacute;i, Cao Bằng,Thanh H&oacute;a, Ngệ An&hellip;.Trại bồ c&acirc;u Trung Hoa nhận cung cấp giống , tư vấn c&aacute;ch chăn nu&ocirc;i, c&aacute;ch l&agrave;m chuồng trai cho kh&aacute;ch h&agrave;ng</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana; color: #333333; border: 1pt none windowtext; padding: 0in; background-color: #eaf4e9; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: Arial; background-color: silver">B&aacute;n chim Bồ C&acirc;u thịt</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; background-color: silver"> , chim giống ( Ta, Ph&aacute;p) cho c&aacute;c : Nh&agrave; h&agrave;ng , Kh&aacute;ch Sạn ,qu&aacute;n ăn tại H&agrave; Nội, chim bảo đảm chất lượng thịt , c&acirc;n nặng từ 600 - 800 g / con .</span></strong><span style="font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">/ Bảng gi&aacute; tham khảo của cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i :</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> <strong>- Chim thịt l&agrave; : 70,000 đ/Con (1 th&aacute;ng)</strong><br /> <strong>- Chim giống : 180,000 đ/ d&ocirc;i (1,5 - 2 th&aacute;ng)</strong></span></strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- chim giống: 250,000 đ/ đ&ocirc;i (2 th&aacute;ng- 4 th&aacute;ng)</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> <strong>- Chim đẻ : 380,000 đ / đ&ocirc;i (6 th&aacute;ng &ndash; 12 th&aacute;ng)</strong><br /> <strong>(G&iacute;a tr&ecirc;n c&oacute; thể thay đổi theo từng thời điểm v&agrave; theo số lượng </strong></span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: blue; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">đơn h&agrave;ng</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">)</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; background-color: silver">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">2/ G&iacute;a b&aacute;n chuồng nu&ocirc;i chim gh&eacute;p c&ocirc;ng nghiệp : quy c&aacute;ch 1m x 50 x 50 , hoặc 50x50x50 , khung sắt 2,2ly ,3m&aacute;ng ăn+2ổ đẻ</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: blue; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- G&iacute;a b&aacute;n : 130,000 đ / 1 chuồng&nbsp;(cho 1 đ&ocirc;i), 250,000 đ / 1 chuồng&nbsp;(cho 2 đ&ocirc;i)</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> <strong>- Số lượng 1 đơn h&agrave;ng : 20 C&aacute;i&nbsp;-&nbsp;</strong></span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; background-color: silver">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng liện hệ :</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">CƠ SỞ CHIM BỒ C&Acirc;U GIỐNG</span></strong><span style="font-size: 10.5pt"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Địa chỉ : Song v&acirc;n &ndash; T&acirc;n Y&ecirc;n - Bắc Giang&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> <strong>ĐT :&nbsp; 0988746444&nbsp; - 0986973659</strong></span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; background-color: silver">&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; background-color: silver">Số tk: 1450251046771</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; background-color: silver">Ng&acirc;n h&agrave;ng NN&amp;PT NT chi nh&aacute;nh Ho&agrave;ng Quốc việt, Cầu Giấy, HN</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> <strong>Mail : ifone.trunghoa@gmail.com</strong><br /> <strong>Y!M: trunghoad</strong><br /> <strong>Skype : stock.viet</strong><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; background-color: silver">RẤT CẢM ƠN QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG Đ&Atilde; QUAN T&Acirc;M V&Agrave; ỦNG HỘ CH&Uacute;NG T&Ocirc;I TRONG THỜI GIAN QUA&nbsp;Kich vao day de xem </span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; background-color: silver; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></strong></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trung Hoa
- Địa chỉ: Song Vân _Tân Yên _Bắc Giang
- Điện thoại: 0988746444 - Fax: 0986973659
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH