Bán bồ câu Pháp

#1
<p><span style="font-family: times new roman"><font size="3"><font size="5">- Ch&agrave;o mừng b&agrave; con v&agrave; c&aacute;c bạn đến với trại bồ c&acirc;u Ph&aacute;p Dang Hung. Hi<font size="5">ện t<font size="5">ại tr<font size="5">ại B<font size="5">ồ C<font size="5">&acirc;u <font size="5">Đ<font size="5">ăng H<font size="5">&ugrave;ng c<font size="5">&oacute; b<font size="5">&aacute;n c<font size="5">&aacute;c l<font size="5">o<font size="5">ại sau:</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br /></span></p><p><span style="font-family: times new roman"><font size="3"><font size="5"><font size="4">1. <strong>BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P </strong></font><br /> - <strong><u>Ph&aacute;p</u></strong> Loại 1-3 th&aacute;ng tuổi: Gi&aacute; 120.000 - 350.000đ/cặp.<br /> - <strong><u>Ph&aacute;p Thuần</u></strong> :Loại đang đẻ 500.000đ/cặp.</font></font></span></p><p><font size="4"><span style="font-family: times new roman"><strong>2. CUNG ỨNG <u>THỊT BỒ C&Acirc;U RA R&Agrave;NG V&Agrave; BỒ C&Acirc;U THỊT.</u></strong></span></font></p><p><font size="4"><span style="font-family: times new roman"><strong>3. CUNG ỨNG <u>D&Ocirc;NG THỊT.</u></strong></span></font><br /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;<span style="font-family: times new roman" /><br /></p><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> Link : <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/101557-TRAI-BO-CAU-PHAP-ABC-BINH-THUAN#ixzz2MMw5KWNV">http://agriviet.com/home/threads/101557-TRAI-BO-CAU-PHAP-ABC-BINH-THUAN#ixzz2MMw5KWNV</a><br /></div><p>&nbsp;</p><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> Link : <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/101557-TRAI-BO-CAU-PHAP-ABC-BINH-THUAN#ixzz2MMqj9CY0">http://agriviet.com/home/threads/101557-TRAI-BO-CAU-PHAP-ABC-BINH-THUAN#ixzz2MMqj9CY0</a><br /></div><p>&nbsp;</p><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none">&nbsp;</div><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none">&nbsp;</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bo Cau Dang Hung
- Địa chỉ: Trần Quy Cáp, Phan Thiết, Bình Thuận
- Điện thoại: 0933601357 - Fax:
- email: nhathungpt@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH