• Bán Cá Bóp+chẻm

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 13/11/12

  1. nhoxhauls Guest

   <font size="2"><u><strong>C&aacute; B&oacute;p/Bớp (Cobia/Black King fish)hay c&ograve;n gọi l&agrave; C&aacute; Gi&ograve; (Rachycentron canadum) l&agrave;</strong></u></font><span style="font-family: arial"><font size="3"><font size="2"> </font>loại c&aacute; c&oacute; nhiều thịt &iacute;t xương,thịt thơm ngon,</font></span><span style="font-family: arial"><font size="3"><font size="3"><span style="font-family: arial; color: black"><span style="font-family: arial; color: black"><span style="font-family: arial; color: black">Thịt c&aacute; trắng, ngọt, dai, đặc biệt lớp da dầy, dẻo, ăn b&eacute;o v&agrave; kh&ocirc;ng tanh.C&aacute; b&oacute;p c&oacute; thể chế biến được rất nhiều m&oacute;n, đơn giản nhất l&agrave; chi&ecirc;n v&agrave;ng chấm nước mắm tỏi ớt, cầu kỳ hơn một ch&uacute;t th&igrave; c&oacute; m&oacute;n C&aacute; b&oacute;p chi&ecirc;n nước mắm, C&aacute; b&oacute;p nướng muối ớt, Gỏi c&aacute; b&oacute;p, Lẩu c&aacute; b&oacute;p...</span></span></span></font>hiện đang được ưa chuộng tr&ecirc;n thị trường.Nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu v&agrave; thị hiếu của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng,nay ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp c&aacute; b&oacute;p sỉ số lượng lớn cho thị trường thủy sản.<br /> B&egrave; C&aacute; B&oacute;p của t&ocirc;i được x&acirc;y dựng v&agrave; hoạt động đ&atilde; 2-3 năm nay,h&agrave;ng năm thường xuất b&aacute;n c&aacute; v&agrave;o th&aacute;ng 1 &acirc;m lịch đến khi hết số lượng c&aacute; đạt khối lượng thương phẩm,mỗi con trung b&igrave;nh từ 3-4kg trở l&ecirc;n(c&oacute; con đến 10-20kg nếu c&oacute; đặt trước,v&igrave; thường 3kg trở l&ecirc;n đ&atilde; xuất b&aacute;n, từ 10kg chỉ để l&agrave;m giống).<br /> <font size="3"><font size="3">ngo<font size="3">&agrave;i ra ch<font size="3">&uacute;ng t<font size="3">&ocirc;i c<font size="3">&ograve;n cung c<font size="3">ấp c<font size="3">&aacute; ch<font size="3"><font size="3">ẽ</font>m<font size="3">(</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span><font size="2"><span style="font-family: arial"> </span> <span class="cftname"><strong>Barramundi</strong></span></font><span style="font-family: arial"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><font size="3"><em><strong>) hay c<font size="3">&ograve;n g<font size="3">ọi l<font size="3"><font size="3">&agrave; c<font size="3">&aacute; v<font size="3">ư<font size="3">ợc(</font></font></font></font></font></font></font></strong></em></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></span><strong><em><font size="2">Perciformes</font>)&nbsp; &nbsp; </em></strong><font size="3">m<font size="3">ỗi con trung b<font size="3">&igrave;nh <font size="3">t<font size="3">ừ 0.8-2kg</font></font></font></font></font><br /><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none">&nbsp;<font size="3">gi<font size="3">&aacute; c<font size="3">&aacute; ch<font size="3"><font size="3">ẽ</font>m<font size="3">: t<font size="3">ừ 100-110k/kg</font></font></font></font></font></font></div><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><font size="3">gi<font size="3">&aacute; <font size="3">c<font size="3">&aacute; b<font size="3">&oacute;p<font size="3">: t<font size="3">ừ <font size="3">1<font size="3">05-150<font size="3">k/kg</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none">&nbsp;<font size="3">m<font size="3">ọi chi ti<font size="3">ết xin vui l<font size="3">&ograve;ng li<font size="3">&ecirc;n h<font size="3">ệ v<font size="3">ới ch<font size="3">ị t<font size="3">&ugrave;ng (0979660496) v<font size="3">&agrave; anh h<font size="3">ải (0974489352) <font size="3">đ<font size="3">ể bi<font size="3">ết t<font size="3">h<font size="3">&ecirc;m chi ti<font size="3">ết v<font size="3">&agrave; trao <font size="3">đ<font size="3">ổi <font size="3">c<font size="3">ụ th<font size="3">ể</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br /></font></font></div><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none">&nbsp;</div><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"> Link : <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/78379-Ban-Ca-Bop#ixzz2C6RtVEh1">http://agriviet.com/home/threads/78379-Ban-Ca-Bop#ixzz2C6RtVEh1</a><br /></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Dương Văn Hải
   - Địa chỉ: xã long sơn thành phố vũng tàu
   - Điện thoại: 0974489352 - Fax: 0974489352
   - email: nhoxlove244@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...