• Bán cá chẽm giống và thương phẩm

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 20/9/12

  1. thaonguyendhv Nhà nông nghiệp dư

   <div><br /></div><div><br /></div><p style="padding-bottom: 15px; font-family: Myriad, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; background-color: #f4f4f4">C&ocirc;ng ty TNHH trại nu&ocirc;i c&aacute; SaiPac ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n đi đầu trong lĩnh vực thủy sản, với sự nhiệt huyết của đội ngũ chuy&ecirc;n gia nước ngo&agrave;i, kỹ sư nu&ocirc;i trồng &nbsp;trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. &Aacute;p dụng những th&agrave;nh tựu của khoa học kỹ thuật thủy sản c&ocirc;ng ty lu&ocirc;n đảm bảo bằng chất lượng sản phẩm con giống cho c&aacute;c qu&yacute; c&ocirc;ng ty, doanh nghiệp v&agrave; b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n. Với phương ch&acirc;m th&agrave;nh c&ocirc;ng của đối t&aacute;c l&agrave; sự ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng ty, sản phẩm l&agrave; nh&acirc;n phẩm của đội ngũ kỹ thuật .</p><p style="padding-bottom: 15px; font-family: Myriad, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; background-color: #f4f4f4">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết mang lại cho kh&aacute;ch h&agrave;ng những sản phẩm tốt chất, chất lượng nhất. Hiện tại c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp ra thị trường giống c&aacute; Chẽm, c&aacute; M&uacute;, C&aacute; chim v&acirc;y v&agrave;ng, c&aacute; bớp ...Ngo&agrave;i ra c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng cung cấp lượng lớn c&aacute; &nbsp;Chẽm thương phẩm. Vậy qu&yacute; c&ocirc;ng ty. doanh nghiệp v&agrave; b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ.C&ocirc;ng ty TNHH trại nu&ocirc;i c&aacute; SaiPac</p><span style="font-family: Myriad, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; background-color: #f4f4f4">Địa chỉ: Ấp Lộc An- Phước Hải- Đất Đỏ- BRVT</span><br /><span style="font-family: Myriad, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; background-color: #f4f4f4">Điện thoại : 06503782831. Fax:&nbsp;</span><em style="font-family: Myriad, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; background-color: #f4f4f4">0650.3782831</em><br /><span style="font-family: Myriad, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; background-color: #f4f4f4">Hoặc : Mr Thao. Bộ phận hỗ trợ v&agrave; chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng</span><br /><span style="font-family: Myriad, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; background-color: #f4f4f4">Điện thoại :0985.122.102</span><p style="padding-bottom: 15px; font-family: Myriad, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; background-color: #f4f4f4">&nbsp;</p><p style="padding-bottom: 15px; font-family: Myriad, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; background-color: #f4f4f4">&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: ThaoNguyen
   - Địa chỉ: Đất Đỏ _ BRVT
   - Điện thoại: 0985122102 - Fax:
   - email: thaonguyendhv@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...