• Bán cá chẽm giống và thương phẩm

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 23/10/12

  1. thaonguyendhv Nhà nông nghiệp dư

   <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left: 0.25in; text-align: center"><strong>THƯ GỬI KH&Aacute;CH H&Agrave;NG</strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-left: 0.25in; text-align: center">TH&Aacute;NG 10/2012</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.25in">K&iacute;nh gửi : Qu&yacute; c&ocirc;ng ty, doanh nghiệp v&agrave;&nbsp; c&aacute;c chủ farm nu&ocirc;i.</p> <p style="text-indent: 0.25in; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">C&ocirc;ng ty TNHH trại nu&ocirc;i c&aacute; SaiPac rộng 5ha được th&agrave;nh lập từ năm 2007, với 100 % vốn đầu tư nước ngo&agrave;i. Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n đi đầu trong lĩnh vực thủy sản, với sự nhiệt huyết của đội ngũ chuy&ecirc;n gia nước ngo&agrave;i, kỹ sư nu&ocirc;i trồng &nbsp;trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. &Aacute;p dụng những th&agrave;nh tựu của khoa học kỹ thuật thủy sản c&ocirc;ng ty lu&ocirc;n đảm bảo bằng chất lượng sản phẩm con giống cho c&aacute;c qu&yacute; c&ocirc;ng ty, doanh nghiệp v&agrave; hộ nu&ocirc;i. Với phương ch&acirc;m th&agrave;nh c&ocirc;ng của đối t&aacute;c l&agrave; sự ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng ty, sản phẩm l&agrave; nh&acirc;n phẩm của đội ngũ kỹ thuật .</p> <p style="text-indent: 0.25in; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết mang lại cho kh&aacute;ch h&agrave;ng những sản phẩm tốt chất, chất lượng nhất. Hiện tại c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp ra thị trường giống c&aacute; Chẽm, c&aacute; M&uacute;, C&aacute; chim v&acirc;y v&agrave;ng, c&aacute; bớp &hellip;Ngo&agrave;i ra c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng cung cấp lượng lớn c&aacute; &nbsp;Chẽm thương phẩm. Vậy qu&yacute; c&ocirc;ng ty, doanh nghiệp v&agrave; hộ nu&ocirc;i c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ.</p> <p style="text-indent: 0.5in; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">Xin gửi tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng bảng b&aacute;o gi&aacute; thủy sản th&aacute;ng 10/ 2012 như sau:</p> <table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse; border: none"> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 160px; border: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline"><strong>T&ecirc;n sản phẩm</strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: solid solid solid none; border-top-color: black; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline"><strong>K&iacute;ch cỡ (cm)</strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: solid solid solid none; border-top-color: black; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline"><strong>Đơn gi&aacute;( vnđ/ cm)</strong></p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: solid solid solid none; border-top-color: black; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline"><strong>Th&agrave;nh tiền( vnđ)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">C&aacute; chẽm giống</p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">3-7</p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">625</p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">1.875 &ndash; 4.375</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">C&aacute; chẽm giống</p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">8-10</p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">650</p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">5.200- 6.500</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">C&aacute; m&uacute; đen</p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">3-5</p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">2.000</p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">6.000 &ndash; 10.000</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">C&aacute; m&uacute; đen</p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">6-10</p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">2.500</p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">15.000 &ndash; 25.000</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">C&aacute; chim v&acirc;y v&agrave;ng</p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">3-5</p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">900</p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">2.700- 4.500</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">C&aacute; chim v&acirc;y v&agrave;ng</p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">6-10</p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">800</p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">4.800 &ndash; 8.000</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">C&aacute; chim v&acirc;y v&agrave;ng</p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">11- 15</p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">750</p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">8.250 &ndash; 11.250</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">C&aacute; chẽm thương phẩm</p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">0.5- 0.7kg</p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">85.000đ/kg</p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">C&aacute; chẽm thương phẩm</p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">0.8- 1.2 kg</p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">90.000đ/ kg</p> </td> <td valign="top" style="width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0in 5.4pt"> <p align="center" style="text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody></table> <p style="line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">Note: </p> <p style="line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">- Gi&aacute; được b&aacute;o tr&ecirc;n mỗi đơn h&agrave;ng của c&ocirc;ng ty. </p> <p style="line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">- Kh&aacute;ch h&agrave;ng mua số lượng nhiều sẽ được giảm gi&aacute; v&agrave; hỗ trợ cước vận chuyển</p> <p style="line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">- Mỗi đơn h&agrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i đều c&oacute; bản truy xuất nguồn gốc v&agrave; kiểm dịch của chi cục thủy sản</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</p> <p style="line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline">C&ocirc;ng ty TNHH trại nu&ocirc;i c&aacute; SaiPac<br /> Địa chỉ: Ấp Lộc An- Phước Hải- Đất Đỏ- BRVT<br /> Điện thoại : 064.3679.749. Fax:&nbsp;<em>0643679774</em><br /> Hoặc : Mr Thao. Bộ phận hỗ trợ v&agrave; chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng<br /> Điện thoại : 0985.122.102</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: ThaoNguyen
   - Địa chỉ: Công ty TNHH Saipac
   - Điện thoại: 0985122102 - Fax:
   - email: thaonguyendhv@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...