Bán cá chim vây vàng giống Size 100g

#1
<div><u><strong>B&aacute;n c&aacute; Chim v&acirc;y v&agrave;ng ( V&acirc;y ngắn + v&acirc;y d&agrave;i)</strong></u></div><p>&nbsp;Hiện tại c&ocirc;ng ty SaiPac ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nhu cầu b&aacute;n 100.000 ngh&igrave;n con c&aacute; chim v&acirc;y v&agrave;ng ( v&acirc;y ngắn + V&acirc;y d&agrave;i). ch&acirc;t lượng cao. Vậy doanh nghiệp, c&ocirc;ng ty v&agrave; c&aacute;c hộ nu&ocirc;i c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;<span style="background-color: #f4f4f4; font-family: Myriad, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px">Địa chỉ: Ấp Lộc An- Phước Hải- Đất Đỏ- BRVT</span></p><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Myriad, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; background-color: #f4f4f4">Điện thoại : 06503782831. Fax:&nbsp;</span><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-family: Myriad, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; background-color: #f4f4f4">0650.3782831</em><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Myriad, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; background-color: #f4f4f4">Hoặc : Mr Thao. Bộ phận hỗ trợ v&agrave; chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Myriad, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; background-color: #f4f4f4">Điện thoại :0985.122.102</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /></span><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ThaoNguyen
- Địa chỉ: Công ty TNHH Saipac
- Điện thoại: 0985122102 - Fax:
- email: thaonguyendhv@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH