Bán cá giống biển các loại - Cá chẽm, cá chim vây vàng chất lượng, uy

  • Thread starter arssvietnam
  • Ngày gửi
A

arssvietnam

Guest
#1
<p><a target="_blank" title="C&aacute; giống: c&aacute; chẽm, c&aacute; chim v&acirc;y v&agrave;ng" href="http://www.arssvietnam.com/"><strong>C&ocirc;ng ty TNHH Nghi&ecirc;n cứu, Sản xuất giống v&agrave; dịch vụ Nu&ocirc;i trồng thủy sản (ARSS)</strong></a>&nbsp;l&agrave; tập hợp đội ngũ c&aacute;c chuy&ecirc;n gia: Tiến sỹ, thạc sỹ v&agrave; kỹ sư nu&ocirc;i trồng đầu ng&agrave;nh, ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n đi đầu trong lĩnh vực thủy sản. &Aacute;p dụng những th&agrave;nh tựu của khoa học kỹ thuật nu&ocirc;i trồng thủy sản mới nhất, C&ocirc;ng ty lu&ocirc;n đảm bảo bằng chất lượng sản phẩm con giống tốt nhất cho c&aacute;c qu&yacute; c&ocirc;ng ty, doanh nghiệp v&agrave; hộ nu&ocirc;i.&nbsp;</p> <p>Với phương ch&acirc;m<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>Th&agrave;nh C&ocirc;ng của Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave;m n&ecirc;n Uy T&iacute;n của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</strong></p> <p>&nbsp;Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i, Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng chỉ được đảm bảo về chất lượng con giống tốt nhất, C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cam kết hỗ trợ cho Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng về chuyển giao kỹ thuật nu&ocirc;i, hỗ trợ quy tr&igrave;nh trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng từ khi nhập con giống, nu&ocirc;i v&agrave; xuất thương phẩm.</p> <p><strong>Hiện tại c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp ra thị trường giống c&aacute; Chẽm, C&aacute; chim v&acirc;y v&agrave;ng.</strong></p> <p><em>&nbsp;Vậy qu&yacute; &ocirc;ng ty, doanh nghiệp v&agrave; hộ nu&ocirc;i c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ.</em></p> <p><em>- Gi&aacute; được b&aacute;o tr&ecirc;n mỗi đơn h&agrave;ng của c&ocirc;ng ty.</em></p> <p><em>- Kh&aacute;ch h&agrave;ng mua số lượng nhiều sẽ được giảm gi&aacute; v&agrave; hỗ trợ cước vận chuyển</em></p> <p><em>- Mỗi đơn h&agrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i đều c&oacute; bản truy xuất nguồn gốc v&agrave; kiểm dịch của chi cục thủy sản</em></p> <p><strong>Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</strong></p> <p><a target="_blank" title="B&aacute;n c&aacute; giống - C&aacute; chẽm - C&aacute; chim v&acirc;y v&agrave;ng" href="http://www.arssvietnam.com/"><strong>C&ocirc;ng ty TNHH Nghi&ecirc;n cứu, Sản xuất giống v&agrave; Dịch vụ Nu&ocirc;i trồng thủy sản &ndash; ARSS Co., lt</strong></a>d.</p> <p>Địa chỉ: 19, Dương Hiến Quyền, TP Nha Trang, Tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a.</p> <p>Điện thoại : 0583.839. 128 &ndash; Mobile: 0914.029.128. / Email: arssvietnam@outlook.com</p> <p>Website:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a target="_blank" title="B&aacute;n c&aacute; giống: c&aacute; chẽm, c&aacute; chim v&acirc;y v&agrave;ng" href="http://www.arssvietnam.com/">www.arssvietnam.com</a></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Nghiên cứu, Sản xuất Giống và Dịch vụ nuôi trồng thủy sản
- Địa chỉ: 19, Dương Hiến Quyền, Nha Trang, Khánh Hòa
- Điện thoại: 0583839128 - Fax:
- email: arssvietnam@outlook.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH