Bán cá Mú, cá Chẽm, Cá Chim Vây Vàng giống và thuơng phẩm

#1
<p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0px 0px 0px 0.25in; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: center; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">THƯ GỬI KH&Aacute;CH H&Agrave;NG</strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="margin: 0px 0px 0px 0.25in; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: center; -webkit-box-shadow: none !important">TH&Aacute;NG 04/2013</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 0px 0.25in; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">K&iacute;nh gửi : Qu&yacute; c&ocirc;ng ty, doanh nghiệp v&agrave;&nbsp; c&aacute;c chủ farm nu&ocirc;i.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-indent: 0.25in; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">C&ocirc;ng ty TNHH trại nu&ocirc;i c&aacute; SaiPac rộng 5ha được th&agrave;nh lập từ năm 2007, với 100 % vốn đầu tư nước ngo&agrave;i. Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n đi đầu trong lĩnh vực thủy sản, với sự nhiệt huyết của đội ngũ chuy&ecirc;n gia nước ngo&agrave;i, kỹ sư nu&ocirc;i trồng &nbsp;trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. &Aacute;p dụng những th&agrave;nh tựu của khoa học kỹ thuật thủy sản c&ocirc;ng ty lu&ocirc;n đảm bảo bằng chất lượng sản phẩm con giống cho c&aacute;c qu&yacute; c&ocirc;ng ty, doanh nghiệp v&agrave; hộ nu&ocirc;i. Với phương ch&acirc;m th&agrave;nh c&ocirc;ng của đối t&aacute;c l&agrave; sự ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng ty, sản phẩm l&agrave; nh&acirc;n phẩm của đội ngũ kỹ thuật .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-indent: 0.25in; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết mang lại cho kh&aacute;ch h&agrave;ng những sản phẩm tốt chất, chất lượng nhất. Hiện tại c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp ra thị trường giống c&aacute; Chẽm, c&aacute; M&uacute;, C&aacute; chim v&acirc;y v&agrave;ng, c&aacute; bớp &hellip;Ngo&agrave;i ra c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng cung cấp lượng lớn c&aacute; &nbsp;Chẽm thương phẩm. Vậy qu&yacute; c&ocirc;ng ty, doanh nghiệp v&agrave; hộ nu&ocirc;i c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-indent: 0.5in; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">Xin gửi tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng bảng b&aacute;o gi&aacute; thủy sản th&aacute;ng 04/ 2013 như sau:</p><table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-size: 14px; color: #000000; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 17px; border: none; -webkit-box-shadow: none !important"><tbody><tr style="-webkit-box-shadow: none !important"><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border: 1pt solid black; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">T&ecirc;n sản phẩm</strong></p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: solid solid solid none; border-top-color: black; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">K&iacute;ch cỡ (cm)</strong></p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: solid solid solid none; border-top-color: black; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">Đơn gi&aacute;( vnđ/ cm)</strong></p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: solid solid solid none; border-top-color: black; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">Th&agrave;nh tiền( vnđ)</strong></p></td></tr><tr style="-webkit-box-shadow: none !important"><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">C&aacute; chẽm giống</p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">3-7</p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">625</p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">1.875 &ndash; 4.375</p></td></tr><tr style="-webkit-box-shadow: none !important"><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">C&aacute; chẽm giống</p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">8-10</p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">650</p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">5.200- 6.500</p></td></tr><tr style="-webkit-box-shadow: none !important"><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">C&aacute; m&uacute; đen</p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">3-5</p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">2.500</p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">6.000 &ndash; 10.000</p></td></tr><tr style="-webkit-box-shadow: none !important"><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">C&aacute; m&uacute; đen</p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">6-10</p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">2.500</p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">15.000 &ndash; 25.000</p></td></tr><tr style="-webkit-box-shadow: none !important"><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">C&aacute; chim v&acirc;y v&agrave;ng</p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">3-5</p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">1500</p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">4.500- 7500</p></td></tr><tr style="-webkit-box-shadow: none !important"><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">C&aacute; chim v&acirc;y v&agrave;ng</p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">6-10</p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">1500</p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">8000 &ndash; 15.000</p></td></tr><tr style="-webkit-box-shadow: none !important"><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">C&aacute; chim v&acirc;y v&agrave;ng</p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">11- 15</p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important"><br /></p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important"><br /></p></td></tr><tr style="-webkit-box-shadow: none !important"><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">C&aacute; chẽm thương phẩm</p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">0.5- 0.7kg</p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">85.000đ/kg</p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;</p></td></tr><tr style="-webkit-box-shadow: none !important"><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">C&aacute; chẽm thương phẩm</p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">0.8- 1.2 kg</p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">90.000đ/ kg</p></td><td valign="top" style="margin: 0px; padding: 0in 5.4pt; width: 160px; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; -webkit-box-shadow: none !important"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;</p></td></tr></tbody></table><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">Note:</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">- Gi&aacute; được b&aacute;o tr&ecirc;n mỗi đơn h&agrave;ng của c&ocirc;ng ty.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">- Kh&aacute;ch h&agrave;ng mua số lượng nhiều sẽ được giảm gi&aacute; v&agrave; hỗ trợ cước vận chuyển</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">- Mỗi đơn h&agrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i đều c&oacute; bản truy xuất nguồn gốc v&agrave; kiểm dịch của chi cục thủy sản</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 14.25pt; vertical-align: baseline; -webkit-box-shadow: none !important">C&ocirc;ng ty TNHH trại nu&ocirc;i c&aacute; SaiPac<br />Địa chỉ: Ấp Lộc An- Phước Hải- Đất Đỏ- BRVT<br />Điện thoại : 064.3679.749. Fax:&nbsp;<em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">0643679774</em><br />Hoặc : Mr Thao.Điện thoại : 0985.122.102</p><br /><br /><strong style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><u style="-webkit-box-shadow: none !important">TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp;ThaoNguyen</span><br /><strong style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">- Địa chỉ:&nbsp;</strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">C&ocirc;ng ty TNHH Saipac</span><br /><strong style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">- Điện thoại:&nbsp;</strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">0985122102 - Fax:&nbsp;</span><br /><strong style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">- email:&nbsp;</strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">thaonguyendhv@gmail.com&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thao fish
- Địa chỉ: công ty TNHH Sai- Pac
- Điện thoại: 0985.122.102 - Fax:
- email: thaonguyendhv@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH