BÁN CÁ NGỰA CHÚA TRỊ YẾU SINH LÝ, HEN XUYỄN, NHỨC LƯNG, HIẾM MUỘN...

  • Thread starter ca ngua hai ma
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

ca ngua hai ma

Guest
#1
<div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div style="margin-left: 40px"><span style="color: #4d4d4d"><span style="font-family: arial"> <strong><span style="color: #ff0000">B&Aacute;N C&Aacute; NGỰA (HẢI M&Atilde;), HẢI LONG, B&Igrave;NH RƯỢU NG&Acirc;M SẴN</span></strong><br /></span></span><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: arial"><span style="font-family: arial"><strong><strong><strong><span style="font-family: arial"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>Chuy&ecirc;n trị:</strong><strong><strong><br /><strong>- Suy giảm khả năng sinh l&yacute;, v&ocirc; sinh</strong><strong><strong><br /><br /><strong>- C&aacute;c bệnh về h&ocirc; hấp, hen suyễn<br /><br /><strong>- Chữa trị chứng mệt mỏi, suy nhược cơ thể<br /><br /><strong>- Vi&ecirc;m nhiễm hoặc &aacute;p xe cổ họng, đờm d&atilde;i<br /><br /><strong>- C&aacute;c bệnh về tim v&agrave; hệ tuần ho&agrave;n, thận, gan <br /><br /><strong>- Trị chứng kh&oacute; sinh ở phụ nữ....</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></span></span></span><br /><span style="color: #4d4d4d"><span style="font-family: arial"> <div style="margin-left: 40px"><span style="color: #1e3672"><span style="font-family: arial"><span style="font-family: arial"><strong><strong><span style="color: #0000ff"><strong><span style="color: #ff0000">CỬA H&Agrave;NG ĐỨC VŨ</span><br /><span style="color: #cc0066">Đ/C: 263 NG&Ocirc; QUYỀN, P.6 , Q.10, TP. HCM<br /><br /><span style="color: #ff9900">Cơ sở chế biến:</span><br /><br /><span style="color: #ff9900">Ấp 4 x&atilde; Giao Thạnh, H. Thạnh Ph&uacute;, T. Bến Tre</span><br /><br /></span><span style="color: #ff00ff">B&Aacute;N C&Aacute; NGỰA (HẢI M&Atilde;) H&Agrave;NG TỪ BIỂN VỀ 100% KH&Ocirc;NG QUA TRUNG GIAN KHỎI LO VỀ GI&Aacute;</span></strong></span></strong></strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><br /><br /><span style="color: #000000"><strong>C&Aacute; TƯƠI: CALL</strong></span><strong><strong><br /><br /><strong><span style="color: #0000ff">C&Aacute; KH&Ocirc; =&gt; 11 CON: <span style="color: #ff00ff"><strong>55.000 </strong></span><strong><strong>Đ/CON</strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></span></span></div> <div style="margin-left: 40px"><strong><span style="color: #1e3672"><span style="color: #0000ff">loại 3: 20.000 đ/con</span><br /></span></strong></div> <div style="margin-left: 40px"><strong><span style="color: #1e3672"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000">GI&Aacute; LẺ TỪ 60&gt;65K TR&Ecirc;N CON</span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></div> <div style="margin-left: 40px"><strong><span style="color: #1e3672"><span style="color: #000000">C&Aacute; NGỰA CH&Uacute;A : <span style="color: #ff0000">800.000</span> Đ/CON<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/qzv1354936555.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_qzv1354936555.jpg" /></a></span><br /><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000"><strong> <br /> C&Oacute; B&Aacute;N SỈ CHO NGƯỜI C&Oacute; NHU CẦU LỚN</strong></span></span></span></strong></div> <div style="margin-left: 40px"><strong><span style="color: #1e3672"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="color: #0000ff">B&Aacute;N HẢI LONG : <span style="color: #ff0000">10-15</span> K/CON</span></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></div> <div style="margin-left: 40px"><strong><span style="color: #1e3672"><span style="font-family: arial"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color: #000000"><span style="font-family: arial"><span style="color: #ff0000"><span style="font-family: arial"><span style="font-family: arial"><strong><span style="font-family: arial"><span style="color: #0000ff"><br /></span></span></strong></span></span></span></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></span></strong></div> <div style="margin-left: 40px"><span style="color: #0000ff"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>ĐẶC BIỆT b&igrave;nh RƯỢU C&Aacute; NGỰA + HẢI LONG + nh&acirc;n s&acirc;m THUỐC NG&Acirc;M SẲN :</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></div> <div style="margin-left: 40px"><strong><strong><strong><span style="color: #1e3672"><span style="font-family: arial"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color: #000000"><span style="font-family: arial"><span style="color: #ff0000"><span style="font-family: arial"><span style="font-family: arial"><strong><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: arial"><span style="color: #ff0000"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/aow1348741520.jpg"><img border="0" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_aow1348741520.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/cfw1348741552.jpg"><img border="0" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_cfw1348741552.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/yby1351509273.JPG"><img border="0" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_yby1351509273.JPG" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/sqd1351571167.jpg"><img border="0" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_sqd1351571167.jpg" /></a><img border="0" src="http://static.vatgia.com/css/multi_css_v2/standard/loading_2.gif" /><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/ojk1351571315.jpg"><img border="0" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_ojk1351571315.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/esa1348741578.jpg"><img border="0" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_esa1348741578.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/yqo1349008303.jpg"><img border="0" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_yqo1349008303.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/tpk1349008337.jpg"><img border="0" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_tpk1349008337.jpg" /></a></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></span></strong></strong></strong></div> <div style="margin-left: 40px"><span style="font-size: x-large"><strong><strong><strong><span style="color: #1e3672"><span style="font-family: arial"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color: #000000"><span style="font-family: arial"><span style="color: #ff0000"><span style="font-family: arial"><span style="font-family: arial"><strong><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: arial"><span style="color: #ff0000">1,5 TR/B&Igrave;NH</span> 2 L&Iacute;T</span></span></strong></span></span></span></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></span></strong></strong></strong></span></div> <div style="margin-left: 40px"><strong><strong><strong><span style="color: #1e3672"><span style="font-family: arial"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color: #000000"><span style="font-family: arial"><span style="color: #ff0000"><span style="font-family: arial"><span style="font-family: arial"><strong><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: arial">(L&Agrave;M QU&Agrave; TẶNG BẠN B&Egrave;, NGƯỜI TH&Acirc;N, SẾP..)</span></span></strong></span></span></span></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></span></strong></strong></strong></div> <div style="margin-left: 40px"><strong><strong><strong><span style="color: #1e3672"><span style="font-family: arial"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color: #000000"><span style="font-family: arial"><span style="color: #ff0000"><span style="font-family: arial"><span style="font-family: arial"><strong><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: arial">(C&Oacute; 2 LOẠI: TRỊ YẾU SINH L&Yacute;, V&Agrave; TRỊ HIẾM MUỘN NH&Eacute; BẠN)</span></span></strong></span></span></span></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></span></strong></strong></strong></div> <div style="margin-left: 40px"><span style="color: #00ff00"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>C&Oacute; PH&Acirc;N PHỐI SỈ CHO CỬA H&Agrave;NG, </strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></div> <div style="margin-left: 40px"><span style="color: #00ff00"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>ĐẠI L&Yacute; C&Oacute; NHU CẦU LẤY H&Agrave;NG<br /></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></div> </span></span></div> <div style="margin-left: 40px"><span style="font-family: arial"><strong><strong><strong><span style="color: #1e3672"><span style="font-family: arial"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color: #000000"><span style="font-family: arial"><span style="color: #ff0000"><span style="font-family: arial"><span style="font-family: arial"><strong><br /><span style="color: #660066"><span style="font-family: arial">RẺ HƠN GI&Aacute; THỊ TRƯỜNG N&Ecirc;N C&Aacute;C BẠN KHỎI LO VỀ GI&Aacute;</span></span></strong></span></span></span></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></span><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color: #000000"><span style="font-family: arial"><br /><br /><br /><em>Để biết th&ecirc;m c&ocirc;ng dụng v&agrave; c&aacute;ch d&ugrave;ng, click</em></span></span><em><em><span style="color: #000000"><span style="font-family: arial"><strong><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://tangthaoduong.vn/diendan/viewtopic.php?id=153">http://tangthaoduong.vn/diendan/viewtopic.php?id=153</a><br /><br /><br /><br /></strong></span></span><strong><strong><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.5giay.vn/showthread.php?t=4473215">http://www.5giay.vn/showthread.php?t=4473215</a><br /><span style="color: #000000"><span style="font-family: arial"><strong><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.raovat123.com/t.5239866.ca-ngua-hai-ma-ngam-ruou-tri-yeu-sinh-ly.html">http://www.raovat123.com/t.5239866.c...u-sinh-ly.html</a></strong><br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.5giay.vn/21-linh-tinh/5549896-ca-ngua-hai-ma-ngam-ruou-tri-yeu-sinh-ly-mat-***-suy-nhuoc-co.html">C&Aacute; NGỰA HẢI M&Atilde; NG&Acirc;M RƯỢU TRỊ YẾU SINH L&Yacute;, MẤT NGỦ, SUY NHƯỢC CƠ THỂ...</a><br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://webthehinh.com/community/threads/50099/">http://webthehinh.com/community/threads/50099/</a><br /><strong><span style="color: orange"><span style="font-family: arial">C&aacute;ch sử dụng:</span></span> C&aacute;ch d&ugrave;ng phổ biến nhất l&agrave; ng&acirc;m c&aacute; ngựa trong rượu để uống h&agrave;ng ng&agrave;y</strong></span></span><strong><strong><span style="color: #000000">.<br /><br /></span><span style="color: #000000"><span style="color: #ff0000"><strong>M&Igrave;NH C&Oacute; B&Aacute;N RƯỢU NẾP KH&Ocirc;NG CỒN BẾN TRE DO NH&Agrave; NẤU BẠN N&Agrave;O CẦN TH&Igrave; LI&Ecirc;N HỆ</strong></span></span><strong><strong><br /><br /><span style="color: #000000"><span style="color: purple"><strong><span style="color: red">0987.461.421</span> </strong></span><strong><strong><span style="font-family: arial">OR</span> <strong><span style="color: #0000ff">08.39.977.977</span></strong></strong></strong><strong><strong><strong><strong><strong> GẶP MR. AN </strong></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></em></em></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></div> <p class="p_first p_last"><span style="color: #4d4d4d"><span style="font-family: arial"><span style="font-family: arial"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><em><em><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="color: #000000"><strong><strong><strong><strong><strong>( QU&Ecirc; BẾN TRE)</strong></strong></strong></strong></strong></span><strong><strong><strong><strong><strong><br /><br /><span style="color: #000000">ĐANG Ở TẠI</span><br /><br /><span style="color: #000000"><span style="color: #0000ff">263 NG&Ocirc; QUYỀN,P6,Q10,TP HCM <br /></span></span><br /><span style="color: #000000"><span style="color: #0000ff">MONG ANH EM ỦNG HỘ</span></span><br /><br /><span style="color: #000000"><span style="color: #0000ff">EMail: <a target="_blank" rel="nofollow" href="mailto:nguyentuanan2410@gmail.com">nguyentuanan246@gmail.com</a><br /></span></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></em></em><em><em><strong><strong><strong>BLOG: MUABANSEAHORSE<br /><span style="font-family: arial"><strong><em><strong><strong><strong><strong><strong><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/avy1343263639.jpg"><img border="0" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_avy1343263639.jpg" /></a></strong></strong></strong></strong></strong></em></strong></span></strong></strong></strong></em></em></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span><br /></span></span><br /><span style="color: #4d4d4d"><span style="font-family: arial"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/avw1347587652.jpg"><img border="0" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_avw1347587652.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/qdu1351145398.JPG"><img border="0" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_qdu1351145398.JPG" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/kdf1351392161.jpg"><img border="0" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_kdf1351392161.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/flz1351392200.jpg"><img border="0" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_flz1351392200.jpg" /></a><img border="0" style="margin: 2px" src="http://static.vatgia.com/css/multi_css_v2/standard/loading_2.gif" /><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/yte1352971612.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_yte1352971612.jpg" /></a></span></span></p> </div> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/lgj1354267415.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_lgj1354267415.jpg" /></a></div> </div> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/wkp1354372123.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_wkp1354372123.jpg" /></a></div> </div> </div> <a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/vex1355449763.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_vex1355449763.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/axy1355240168.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_axy1355240168.jpg" /></a></div> </div> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/wxg1355320302.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_wxg1355320302.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/ony1355320295.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_ony1355320295.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/isx1355320333.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_isx1355320333.jpg" /></a></div> </div></div> </div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ca ngua hai ma
- Địa chỉ: 263 ngô quyền, p.6, .q.10
- Điện thoại: 0987461421 - Fax:
- email: nguyentuanan246@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH