Bán cây cảnh văn phòng , cây bóng mát các loại giá rẻ

#1
<p class="p_first"><span style="font-size: medium"><strong> C&Ocirc;NG TY C&Acirc;Y CẢNH GIA HUY K&Iacute;NH CH&Agrave;O QU&Yacute; KH&Aacute;CH!<br /></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://slave.vatgia.com/raovat/http:www.caycanhgiahuy.vn">C&acirc;y cảnh Gia Huy </a>chuy&ecirc;n b&aacute;n c&aacute;c loại c&acirc;y cảnh trồng<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://caycanhquynhtrang.com/noi-dung/cho-thue-cay-canh-van-phong-242.aspx"> </a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://slave.vatgia.com/raovat/http:www.caycanhgiahuy.vn">văn ph&ograve;ng,</a> s&acirc;n vườn <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://slave.vatgia.com/raovat/http:www.caycanhgiahuy.vn">nh&agrave; biệt thự, c&acirc;y b&oacute;ng m&aacute;t v&agrave; c&acirc;y trồng thảm l&aacute; m&agrave;u .</a>...Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; c&aacute;c đủ c&aacute;c chủng loại c&acirc;y &nbsp;với kiểu gi&aacute;ng v&agrave; k&iacute;ch thước đa dạng ph&ugrave; hợp với tất cả c&aacute;c khu&ocirc;n vi&ecirc;n của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng</span></p> <p><font size="2">C&ocirc;ng ty cung cấp số lượng lớn c&aacute;c loại c&acirc;y b&oacute;ng m&aacute;t như : v&uacute; sữa , sấu , bằng lăng , chi&ecirc;u li&ecirc;u, l&aacute;t... V&agrave; c&aacute;c loại c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&aacute;c như : cỏ nhật , chuỗi ngọc , d&acirc;u t&acirc;y , mắt nhung , tre ng&agrave; , tre xanh ... vận chuyển tận ch&acirc;n c&ocirc;ng tr&igrave;nh</font></p><p><font size="2">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;y văn ph&ograve;ng , c&acirc;y cảnh trồng s&acirc;n vườn ban c&ocirc;ng như : c&acirc;y kim tiền , bạch m&atilde; , thiết mộc lan , cỏ nhật, tr&agrave; l&agrave; , b&aacute;ch t&aacute;n , cau v&agrave;ng ... Vận chuyển miễn ph&iacute; trong nội th&agrave;nh H&agrave; Nội </font><br /></p><p><font size="2" /><span style="font-size: small"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://slave.vatgia.com/raovat/http:www.caycanhgiahuy.vn">&nbsp; C&acirc;y cảnh Gia Huy</a> sẽ cử nh&acirc;n vi&ecirc;n <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://slave.vatgia.com/raovat/http:www.caycanhgiahuy.vn">chăm s&oacute;c bảo dưỡng c&acirc;y</a> h&agrave;ng tuần v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm thay c&acirc;y mới nếu c&acirc;y cũ c&oacute; dấu hiệu h&eacute;o &uacute;a, v&agrave;ng hoặc chết. V&igrave; vậy Qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ lu&ocirc;n y&ecirc;n t&acirc;m kh&ocirc;ng gian xanh của qu&yacute; kh&aacute;ch lu&ocirc;n giữ được m&agrave;u xanh tươi m&agrave; kh&ocirc;ng phải tốn th&ecirc;m bất k&igrave; chi ph&iacute; thu&ecirc; nh&acirc;n vi&ecirc;n chăm s&oacute;c</span></p> <p><span style="font-size: small">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small">B&ecirc;n cạnh đ&oacute; Qu&yacute; kh&aacute;ch cũng sẽ được sự tư vấn về phong c&aacute;ch b&agrave;i tr&iacute; , đặt c&acirc;y cho đ&uacute;ng phong thủy v&agrave; được tư vấn về <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://slave.vatgia.com/raovat/http:www.caycanhgiahuy.vn">c&aacute;ch chăm s&oacute;c hoặc cắt tỉa c&acirc;y</a></span></p> <p><span style="font-size: small">&nbsp;Khi c&oacute; nhu cầu thay đổi những loại c&acirc;y kh&aacute;c nhau để l&agrave;m mới kh&ocirc;ng gian sống, Qu&yacute; kh&aacute;ch chỉ cần y&ecirc;u cầu nh&acirc;n vi&ecirc;n của <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://slave.vatgia.com/raovat/http:www.caycanhgiahuy.vn">C&acirc;y cảnh Gia Huy</a> thay loại c&acirc;y mới. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ đ&aacute;p ứng ngay y&ecirc;u cầu đ&oacute; của qu&yacute; kh&aacute;ch</span></p> <p><span style="font-size: small">H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để nhận được sự phục vụ tốt nhất</span></p> <p><span style="font-size: small">Điện thoại&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0985010406 , 0935968585&nbsp; Mr Tuấn<br /></span></p> <p><span style="font-size: small">Wed&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://slave.vatgia.com/raovat/http:www.caycanhgiahuy.vn"> www.caycanhgiahuy.vn</a></span></p> <p><span style="font-size: small"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://slave.vatgia.com/raovat/http:www.caycanhgiahuy.vn">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; www.caycanhgiahuy.com</a></span></p> <p><span style="font-size: small">Mail&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; caycanhgiahuyth@gmail.com</span></p> <p><span style="font-size: small">Văn ph&ograve;ng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ng&otilde; 358 sn 14/25/2 B&ugrave;i Xương Trạch - Thanh Xu&acirc;n - H&agrave; Nội</span></p> <p><span style="font-size: small">Nh&agrave; Vườn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Km8 Đại Lộ Thăng Long ( lối rẽ Thi&ecirc;n Đường Bảo Sơn )</span></p> <p><span style="font-size: small"><a rel="raovat_picture_tinyMCE" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" target="_blank" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/5/ojg1347554218.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/5/medium_ojg1347554218.jpg" /></a><br /></span></p> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/5/urs1347552909.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/5/medium_urs1347552909.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/5/jwj1347552896.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/5/medium_jwj1347552896.JPG" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/5/hzl1347552841.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/5/medium_hzl1347552841.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/5/azo1347552826.JPG"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/5/medium_azo1347552826.JPG" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/5/kty1347552801.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/5/medium_kty1347552801.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/5/arg1347552738.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/5/medium_arg1347552738.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/5/liq1347552723.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/5/medium_liq1347552723.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/5/dfj1347552660.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/5/medium_dfj1347552660.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/5/bef1347552630.jpg"><img border="0" style="margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/5/medium_bef1347552630.jpg" /></a>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CÂY CẢNH GIA HUY
- Địa chỉ: an khánh- hoài đức -hn
- Điện thoại: 0985010406 - Fax:
- email: caycanhgiahuyth@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH