Bán cây công trình, bóng mát giá ưu đãi

  • Thread starter Bancaynek
  • Ngày gửi
B

Bancaynek

Guest
#1
<p>Xin ch&agrave;o c&aacute;c bạn!</p><p>Hiện tại t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu b&aacute;n một số loại c&acirc;y trồng b&oacute;ng m&aacute;t. Như sao đen, sưa, b&agrave;nh. b&agrave;ng, sửa, duối,...</p><p>T&ocirc;i chỉ b&aacute;n tại vườn nh&agrave; của t&ocirc;i, c&oacute; giấy tờ đầy đủ n&ecirc;n c&aacute;c bạn y&ecirc;n t&acirc;m!&nbsp;</p><p>&nbsp;T&ocirc;i đảm bảo gi&aacute; cả lu&ocirc;n hợp l&iacute; v&agrave; rẻ hơn nhiều so với gi&aacute; của thị trường.</p><p>1. Sau đ&acirc;y l&agrave; bảng gi&aacute; <strong>c&acirc;y sao đen</strong>&nbsp;của ch&uacute;ng t&ocirc;i:</p><div> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="396"> <tbody> <tr> <td style="width: 141px"> <p><strong>Chu</strong><strong> vi [vanh]</strong></p> </td> <td style="width: 128px"> <p><strong>Chiều cao</strong></p> </td> <td style="width: 128px"> <p><strong>Gi&aacute;(VNĐ)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 141px"> <p>5 &ndash; 15 Cm</p> </td> <td style="width: 128px"> <p>2,5 - 3,5 m</p> </td> <td style="width: 128px"> <p>300 ngh&igrave;n</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 141px"> <p>16 &ndash; 25 Cm</p> </td> <td style="width: 128px"> <p>3,5 - 4,5 m</p> </td> <td style="width: 128px"> <p>400 ngh&igrave;n</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 141px"> <p>26 &ndash; 35 Cm</p> </td> <td style="width: 128px"> <p>4 &ndash; 5,5 m</p> </td> <td style="width: 128px"> <p>500 ngh&igrave;n</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 141px"> <p>36 &ndash; 45 Cm</p> </td> <td style="width: 128px"> <p>4,5 &ndash; 5,6 m</p> </td> <td style="width: 128px"> <p>600 ngh&igrave;n</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 141px"> <p>46 &ndash; 55 Cm</p> </td> <td style="width: 128px"> <p>5,5 &ndash; 7,5 m</p> </td> <td style="width: 128px"> <p>900 ngh&igrave;n</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 141px"> <p>56 &ndash;&nbsp; 65 Cm</p> </td> <td style="width: 128px"> <p>6 &ndash; 8,5 m</p> </td> <td style="width: 128px"> <p>1,5 Triệu</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 141px"> <p>65 &ndash; 70 Cm</p> </td> <td style="width: 128px"> <p>7 &ndash; 9,5 m</p> </td> <td style="width: 128px"> <p>1,8 Triệu</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 141px"> <p>70 &ndash; 80 Cm</p> </td> <td style="width: 128px"> <p>7,5 &ndash; 10,5 m</p> </td> <td style="width: 128px"> <p>2,5 Triệu</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width: 396px" valign="top"> <p>* Bảng gi&aacute; c&oacute; thể được thay đổi t&ugrave;y theo gi&aacute; cả thị trường.</p> <p>&nbsp;</p> <p>* Qu&yacute; c&ocirc;ng ty/c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o muốn biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin xin li&ecirc;n lạc qua SĐT: <strong>0984 523 919</strong>, Nguyễn Diện.</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table><br /></div><div><br /></div><div><strong>2. V&agrave; đ&acirc;y l&agrave; bảng gi&aacute; c&acirc;y sưa:&nbsp;</strong></div><div>&nbsp;</div><div><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="width: 227px"> <p><strong>SƯA TRỒNG B&Oacute;NG M&Aacute;T</strong></p> </td> <td style="width: 16px"> <p><strong> </strong></p> </td> <td colspan="2" style="width: 220px"> <p><strong>C&Acirc;Y SƯA L&Otilde;I ĐỎ</strong></p> </td> <td style="width: 168px"> <p><strong> </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px" valign="top"> <p><strong>Chu</strong><strong> vi(vanh)</strong></p> </td> <td style="width: 112px" valign="top"> <p><strong>Gi&aacute;(VNĐ)</strong></p> </td> <td style="width: 16px" valign="top"> <p><strong> </strong></p> </td> <td style="width: 108px" valign="top"> <p><strong>Chu</strong><strong> vi(vanh)</strong></p> </td> <td style="width: 112px" valign="top"> <p><strong>Gi&aacute;(Tr đồng)</strong></p> </td> <td rowspan="15" style="width: 168px" valign="top"> <p><strong> </strong></p> <p>* Bảng gi&aacute; c&oacute; thể được thay đổi theo gi&aacute; cả từng thời điểm.</p> <p>&nbsp;</p> <p>* Anh chị c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ Nguyễn Diện:</p> <p>&nbsp;</p> <p>SĐT:<strong> 0984 523 919</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p>35 &ndash; 40 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>500 Ngh&igrave;n</p> </td> <td style="width: 16px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 108px"> <p>80-90 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>20 tr</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p>41 &ndash; 50 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>600 Ngh&igrave;n</p> </td> <td style="width: 16px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 108px"> <p>100-110 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>40 tr</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p>51 &ndash; 60 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>750 Ngh&igrave;n</p> </td> <td style="width: 16px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 108px"> <p>120-130 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>60 tr</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p>71 &ndash; 80 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>1,2 Triệu</p> </td> <td style="width: 16px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 108px"> <p>140-150 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>80 tr</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p>81 &ndash; 90 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>1,7 Triệu</p> </td> <td style="width: 16px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 108px"> <p>160-170 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>100 tr</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p>91 &ndash; 100 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>1,9 Triệu</p> </td> <td style="width: 16px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 108px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p>101 &ndash; 110 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>2,5 Triệu</p> </td> <td style="width: 16px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 108px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p>111 &ndash; 120 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>3,5 Triệu</p> </td> <td style="width: 16px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 108px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p>121 &ndash; 130 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>4,5 Triệu</p> </td> <td style="width: 16px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 108px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p>131 &ndash; 140 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>5,5 Triệu</p> </td> <td style="width: 16px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 108px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p>141 &ndash; 150 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>6,5 Triệu</p> </td> <td style="width: 16px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 108px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p>151 &ndash; 160 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>8 Triệu</p> </td> <td style="width: 16px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 108px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p>161 &ndash; 170 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>10 Triệu</p> </td> <td style="width: 16px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 108px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p>171 &ndash; 180 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>14 Triệu</p> </td> <td style="width: 16px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 108px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p>181 &ndash; 190 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>18 Triệu</p> </td> <td style="width: 16px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 108px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 168px" valign="top"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 115px"> <p>191 &ndash; 200 Cm</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>25 Triệu</p> </td> <td style="width: 16px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 108px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 112px"> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width: 168px" valign="top"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table></div><div>&nbsp;</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div>&nbsp;</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Diện
- Địa chỉ: Phú Ninh, Quảng Nam
- Điện thoại: 0984523919 - Fax:
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH