Bán cây giống: cây ăn trái và hoa kiểng giá sỉ

#1
<span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">b&aacute;n nhiều loại c&acirc;y ăn tr&aacute;i:&nbsp;</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #0000ff; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: large">Ổi đ&agrave;i loan,</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #0000ff; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: large">Bưởi da xanh ruột hồng,</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #0000ff; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: large">Mận an phước,</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #0000ff; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: large">Cam s&agrave;nh đang ra tr&aacute;i,</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #0000ff; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: large">Xo&agrave;i đ&agrave;i loan,</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #0000ff; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: large">C&oacute;c th&aacute;i....<br />Nhiều c&acirc;y kiểng v&agrave; c&aacute;c loại hoa kh&aacute;c!<br /></span><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important; color: #0000ff; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: large"><font size="6" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">&nbsp;<span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: large">Nhận thi c&ocirc;ng&nbsp;</span>c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh vườn c&acirc;y ăn tr&aacute;i, s&acirc;n vườn biệt thự, c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng cộng<br /><font color="#0000ff" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important; font-size: large"><font size="6" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><font size="5" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">Sđt:</font></font></font><font size="5" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important; color: #000000"><font color="#ff0000" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">&nbsp;0917.814.815</font></font><font color="#0000ff" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important; font-size: large"><font size="5" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><font size="5" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">&nbsp;(Khang)</font></font></font></font></em><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen thi y nhi
- Địa chỉ: so 3, khu pho 3
- Điện thoại: 0917814815 - Fax:
- email: nguyen_thi_y_nhi_1993@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH