Bán cây giống Hông(Paulownia) cho dự án trồng rừng ...

  • Thread starter vicuocsong
  • Ngày gửi
V

vicuocsong

Guest
#1
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: red">T&igrave;m đối t&aacute;c tr&ocirc;ng rừng, cung cấp c&acirc;y giống H&ocirc;ng( paulownia)</span></strong></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black">- Ch&uacute;ng t&ocirc;i đến từ c&ocirc;ng ty m&ocirc;i trường xanh &Aacute; Ch&acirc;u cty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n &nbsp;cung cấp giống c&acirc;y&nbsp;H&ocirc;ng( paulownia) c&oacute; &nbsp;nguồn gốc nhập từ &nbsp;&Uacute;c về với c&ocirc;ng nghệ ươm c&acirc;y giống &nbsp;thuộc loại tiến &nbsp;tiến nh&acirc;t được chuyển dao từ &Uacute;c, với &nbsp;đội ngủ &nbsp;kỷ thuật c&oacute; tr&igrave;nh độ cao, l&ograve;ng nhiệt huy&ecirc;t trong c&ocirc;ng việc....</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black">- Do nhu cầu ph&aacute;t triển ng&agrave;y c&agrave;ng nhanh &nbsp;về quy m&ocirc; ,số lượng chất lượng n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i &nbsp;muốn t&igrave;m đối t&aacute;c cung cấp giống khắp nơi tr&ecirc;n mọi miền đất nước.</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black">- Hiện nay cty ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; trồng với số lượng diện t&iacute;ch lớn ở khu &nbsp;vực mi&ecirc;n t&acirc;y nguy&ecirc;n,v&agrave; đang triển khai c&aacute;c dự &aacute;n &nbsp;trồng rừng c&aacute;c nước L&agrave;o, cămphuchia</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black">- Về đầu ra ch&uacute;ng t&ocirc;i thu mua t&ograve;an bộ nguồn nguy&ecirc;n li&ecirc;u gỗ sau khi khai th&aacute;c với gi&aacute; th&iacute;ch hợp nhất trong từng thời điểm</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black">Do v&acirc;y &nbsp;chung t&ocirc;i đang kiếm đối t&aacute;c c&oacute; nhu cầu để cung cấp c&acirc;y giống, c&oacute; tiềm năng t&agrave;i ch&iacute;nh, mong muốn hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i.</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black">Bao phủ đồi n&uacute;i xanh, l&agrave; sự th&agrave;nh c&ocirc;ng&nbsp; của ch&uacute;ng t&ocirc;i</span></em></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black">Tr&acirc;n&nbsp; trọng hợp t&aacute;c</span></em></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black">Cty M&ocirc;i Trường Xanh &Aacute; Ch&acirc;u</span></em></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black">ĐC: 767/12 Trần Hưng Đạo, P1,Q5, TPHCM</span></em></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: black">ĐT: 08 38383886&nbsp; DD: 0974 468 115 Mr Hạnh</span></em></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Văn Hạnh
- Địa chỉ: 767/12 Trần Hưng Đạo, P1, Q5, TPHCM
- Điện thoại: 0974 468 115 - Fax: 0838383886
- email: lehanh.81@gmail.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH