Bán cây phượng đỏ giá rẻ

#1
Dịch vụ cắt tỉa c&acirc;y xanh, cỏ dại cho biệt thự nh&agrave; vườn, thiết kế ngoại thất s&acirc;n vườn tiểu cảnh<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Dịch vụ chăm s&oacute;c cảnh quan, c&acirc;y xanh:<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cắt cỏ, ph&aacute;t hoang.<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trồng mới.<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cắt tỉa, ph&acirc;n b&oacute;n, tạo d&aacute;ng&hellip;<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cải tạo s&acirc;n vườn&hellip;<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phun h&oacute;a chất bảo vệ c&acirc;y<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&oacute;n ph&acirc;n v&agrave; tưới nước h&agrave;ng ng&agrave;y<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Duy tr&igrave; cảnh quan cho c&aacute;c:<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty, x&iacute; nghiệp<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bệnh viện, cao ốc.<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trung t&acirc;m thương mại.<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&aacute;c cơ quan nh&agrave; nước.<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng &iacute;ch&hellip;<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh như Phương, Bằng lăng, Sấu, Osaca, M&oacute;ng b&ograve; t&iacute;m, l&aacute;t, cau vua&hellip;.. c&aacute;c c&acirc;y nền như cỏ nhật, cỏ l&aacute; tre, chuỗi ngọc, mắt nai ...<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Dịch vụ cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dịch vụ cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh văn ph&ograve;ng, t&ograve;a nh&agrave;<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dịch vụ cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dịch vụ cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho cơ quan, x&iacute; nghiệp, nh&agrave; m&aacute;y<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dịch vụ cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho trường học, cơ sở gi&aacute;o dục, trung t&acirc;m ngoại ngữ<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dịch vụ cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho c&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n, ng&acirc;n h&agrave;ng, tổ chức t&iacute;n dụng, c&ocirc;ng ty bất động sản, s&agrave;n giao dịch bất động sản<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dịch vụ cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh, hoa kiểng cho tư gia<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dịch vụ cho thu&ecirc; c&acirc;y cảnh cho c&ocirc;ng ty quảng c&aacute;o, tổ chức sự kiện<br /><br />&nbsp;<br /><br />Li&ecirc;n Hệ:<br /><br />Mr Gi&aacute;p - ĐT: 0982222998 <br />www.cayxanhhanoi.com.vn

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Giáp
- Địa chỉ: Cầu Giấy , Hà Nội
- Điện thoại: 0982222998 - Fax:
- email: giapdq.vni@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH