• Ban cay sanh co 21 tan

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 14/3/10

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyen Duc Thinh
   - Địa chỉ: 06 Tuy Lý Vương, Huế
   - Tel, Fax: 054.3833549 ::: FaX
   - email: thinhhue@yahoo.com
   ================================

   <div style="text-align: center"><span style="font-size: 13pt" /><strong>B&aacute;n <font size="5">c&acirc;y sanh cổ</font> c&oacute; 21 t&aacute;n, h&igrave;nh d&aacute;ng rất đẹp.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></div><table id="table1" style="border: #aaaaaa 1px dashed" width="70%" border="1"><tbody><tr><td style="width: 100%; border: #aaaaaa 1px dashed" colspan="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <p style="text-align: center"><img style="width: 350px; height: 262px" src="http://www.huesoft.com.vn//Portals/0/A.QuangBa/DongLam/CayCanh-CaySanhCo3.jpg" border="0" /></p><p style="text-align: center"><font size="4"><span style="font-weight: bold">C&acirc;y sanh cổ</span></font> 21 t&aacute;n<br /></p></td></tr><tr><td style="width: 35%; border: #aaaaaa 1px dashed"><img style="width: 250px; height: 334px" src="http://www.huesoft.com.vn//Portals/0/A.QuangBa/DongLam/CayCanh-CaySanhCo1.jpg" border="0" /><br /><div style="text-align: center"><span style="font-weight: bold">C&acirc;y sanh cổ</span> 21 t&aacute;n<br /></div></td><td style="width: 35%; border: #aaaaaa 1px dashed"><p align="center"><img style="width: 250px; height: 328px" src="http://www.huesoft.com.vn//Portals/0/A.QuangBa/DongLam/CayCanh-CaySanhCo2.jpg" border="0" /> <span style="font-weight: bold">C&acirc;y sanh cổ</span> 21 t&aacute;n<br /></p></td></tr></tbody></table><p><em><strong>Những ai c&oacute; nhu cầu mua <font size="5">c&acirc;y sanh cổ</font> xin li&ecirc;n hệ với:</strong></em><br /><font size="2"><span style="font-size: 14pt">Anh: Nguyễn Đức Thịnh</span></font><br /><span style="font-size: 13pt">Địa chỉ: 06 Tuy L&yacute; Vương, Huế<br />Điện thoại cố định: 054.3833549<br />Điện thoại di động: 0986111166<br />Email: thinhhue@yahoo.com</span></p>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...