• BÁN CÂY SƯA GIỐNG GIÁ RẺ NHẤT TOÀN QUỐC

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 13/8/12

  1. hoanggia8x Nhà nông nghiệp dư

   <br /><font color="#000000" style="color: #000000; font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 17px; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px">B&Aacute;N C&Acirc;Y SƯA GIỐNG GI&Aacute; RẺ NHẤT TO&Agrave;N QUỐC<br /><div style="margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px"><strong><strong><strong><img border="0" style="border: 0px none" src="http://agriviet.com/home/images/icons/icon1.png" /><font color="#000000"><strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u><br /><br /><strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n: langduchoang<br /><strong>- Địa chỉ: Khu 3 L&agrave;ng Chanh x&atilde; Tam Quan-Tam Đảo-Vĩnh Ph&uacute;c<br /><strong>- Tel, Fax: 0972 515 518 ::: FaX<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br /><strong>- email:<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a style="color: #088108; text-decoration: none" href="mailto:langanhgroup@yahoo.com">hoangturoma_italia@yahoo.com</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>hoặc<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a style="color: #088108; text-decoration: none" href="mailto:langanhke@gmail.com">caysuagiong@gmail.com</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br />================================<br /><br /><br /><font color="#008000"><font size="4"><strong>C&ocirc;ng ty TNHH giống c&acirc;y trồng Tam Đảo chuy&ecirc;n cung cấp số lượng lớn hạt Sưa đỏ,c&acirc;y giống Sưa đỏ vụ 2012-2013.Xin th&ocirc;ng b&aacute;o tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc c&oacute; nhu cầu trồng, kinh doanh c&acirc;y giống Sưa Đỏ xin li&ecirc;n hệ Mr.Ho&agrave;ng khu 3 l&agrave;ng Chanh-Tam Quan-Tam Đảo-Vĩnh Ph&uacute;c. Mobile:0972515518. Emai :hoangturoma_italia@yahoo.com</strong></font></font><strong><strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br /><font color="#000000"><strong><font size="5"><em>-Xin cam kết c&acirc;y Sưa đ</em></font><em><em><font size="5"><strong>ỏ 100%.</strong></font><strong><strong><br /><strong><em><font size="5">-Giao h&agrave;ng tận nơi to&agrave;n quốc.<br /></font></em></strong></strong></strong></em></em></strong></font><em><em><strong><strong><strong><em><strong><em><strong><strong><em><em><strong><font size="5">-C&oacute; giấy xuất xứ nguồn gốc v&agrave; t&agrave;i liệu kỹ thuật ươm trồng chăm s&oacute;c.</font><br /><br /><br /><font size="6"><font color="#ff0000"><strong><u>BẢO H&Agrave;NH SƯA ĐỎ VĨNH VIỄN !<br /></u></strong></font></font><strong><strong><em><strong><font size="5">Cảm ơn qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; tin tưởng !<br /><br /><font color="#ffd700">K&iacute;nh ch&uacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng an khang-thịnh vượng.</font></font></strong></em></strong></strong></strong></em></em></strong></strong></em></strong></em></strong></strong></strong></em></em></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></font></strong></strong></strong></div></font><span style="color: #000000; font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 17px; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px"><br /></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Lăng Đức Hoàng
   - Địa chỉ: Tam Quan Tam DẢo Vĩnh Phúc
   - Điện thoại: 0972515518 - Fax: 0986426157
   - email: caysuagiong@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...