Bán cây Vú Sữa, Cây Mít, cây Đề, Cây Sấu, Cây Hoa Sữa, Cây Phượng,

#1
<p>*B&aacute;n c&acirc;y V&uacute; Sữa, C&acirc;y M&iacute;t, c&acirc;y Đề, C&acirc;y Sấu, C&acirc;y Hoa Sữa, C&acirc;y Phượng,c&acirc;y Bằng lăng, c&acirc;y Xo&agrave;i, X&agrave; cừ, ....c&acirc;y cổ thụ số lượng 40-60 c&acirc;y mỗi loại , vanh gốc 65cm-118cm, cao 4-7m; c&acirc;y nhỡ&nbsp;số lượng 400-1000 c&acirc;y mỗi loại vanh gốc 30-50cm, cao&nbsp;4-6m; </p><p>B&aacute;n &nbsp;cỏ nhật, cỏ l&aacute; tre, cỏ lạc ti&ecirc;n, c&acirc;y trồng thảm, trồng viền trồng nền, trồng bụi, hoa l&aacute; m&agrave;u c&aacute;c loại.......</p><p>C&acirc;y&nbsp;ăn quả, c&acirc;y giống, c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&aacute;c loại;</p><p>Nhận trồng chăm s&oacute;c, cắt tỉa,......</p><p>&nbsp;</p><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d"><font face="Times New Roman">C&Ocirc;NG TY CP TM SX&amp; DV VIỆT NHẬT<br />Đ/c: KTT Nội Thương- Dương X&aacute; - Gia L&acirc;m - H&agrave; Nội<br />VPĐD:QL 39A -&nbsp;Li&ecirc;u Thượng - Li&ecirc;u x&aacute; - Y&ecirc;n Mỹ - Hưng Y&ecirc;n<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d"><font face="Times New Roman">Tel: 0321 3974612 (605) &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fax: 0321 3974606<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d"><font face="Times New Roman">Trần Văn Lương(Mr.)<p>&nbsp;</p></font></span><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d">Mobile</span><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d">: 0985 030 719&nbsp;<p>&nbsp;</p></span></font><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d"><font face="Times New Roman">Email: </font><a href="mailto:luongvietnhatpro@gmail.com"><font face="Times New Roman" color="#605d57">luongvietnhatpro@gmail.com</font></a><p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d"><font face="Times New Roman">Website: </font><a href="http://www.laodongphothong.vn/"><font face="Times New Roman" color="#800080">www.laodongphothong.vn</font></a><p>&nbsp;</p></span> <p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNGTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHẬT
- Địa chỉ: KTT NỘI THƯƠNG - DƯƠNG XÁ - GIA LÂM - HÀ NỘI
- Điện thoại: 0321 3 974612;606 - Fax: 0321 3 974605
- email: luongvietnhatpro@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH