ban cay vu sua lo ren ,ban cay vu sua

  • Thread starter huongxicun
  • Ngày gửi
H

huongxicun

Guest
#1
<strong><em><u>Lie&acirc;n He&auml;: 0937.660.332<br /></u></em></strong><strong><em>&Ntilde;&ograve;a Ch&aelig; : 42B (Khu Da&acirc;n C&ouml; V&oacute;nh Lo&auml;c B) .&Ntilde;&ouml;&ocirc;&oslash;ng :T&aelig;nh Lo&auml; 10, B&igrave;nh Cha&ugrave;nh ,TPHCM<br /></em></strong><strong><em><u><p>&nbsp;</p></u></em></strong><strong><em><u>CHUYE&Acirc;N CUNG CA&Aacute;P CA&Acirc;Y VU&Ugrave; S&Ouml;&Otilde;A </u></em></strong><strong><em><u>S&aelig; &amp; Le&ucirc;<br /></u></em></strong><strong><em><u>*&Ntilde;a&euml;c bie&auml;t loa&iuml;i ca&acirc;y</u></em></strong><strong><em><u> </u></em></strong><strong><em><u>_</u></em></strong><font size="3"> </font>Vu&ugrave;&nbsp;s&ouml;&otilde;a Lo&oslash; Re&oslash;n &amp; Vu&ugrave; Su&otilde;a T&iacute;m<strong><em><u><br /></u></em></strong><span /><br />&nbsp;<strong><u>Xua&aacute;t x&ouml;&ugrave;</u></strong> : Vu&ugrave; s&ouml;&otilde;a Lo&oslash; Re&oslash;n &amp; Vu&ugrave; s&ouml;&otilde;a T&iacute;m co&ugrave; &ntilde;&ouml;&ocirc;&iuml;c h&ouml;&ocirc;ng v&ograve; &ntilde;a&euml;c tr&ouml;ng va&oslash; &ntilde;&ouml;&ocirc;&iuml;c xe&aacute;p va&oslash;o loa&iuml;i tra&ugrave;i ngon , v&ocirc;&ugrave;i l&ocirc;&iuml;i the&aacute; &ntilde;o&ugrave; loa&iuml;i ca&acirc;y na&oslash;y &ntilde;&ouml;&ocirc;&iuml;c t&aelig;nh Tie&agrave;n Giang &ntilde;a&agrave;u t&ouml; va&oslash; pha&ugrave;t trie&aring;n .<br /><strong><em>H&Igrave;NH ANH THA&Auml;T<br /></em></strong><strong><em></em></strong><strong><em><br /></em></strong><strong><u><p>&nbsp;</p></u></strong><strong><u></u></strong><strong><u><br /></u></strong><strong><u></u></strong><strong><u><br /></u></strong><strong><u></u></strong><strong><u><br /></u></strong><strong><em><u>CHU&Ugrave;NG TO&Acirc;I CO&Ugrave; BA&Ugrave;N NHIE&Agrave;U LOA&Iuml;I CA&Acirc;Y :<br /></u></em></strong><strong><em><u>* TUO&Aring;I THO&Iuml; T&Ouml;&Oslash; 10 NA&Ecirc;M &Ntilde;E&Aacute;N 50 NA&Ecirc;M TUO&Aring;I DA&Ugrave;NG &Ntilde;E&Iuml;P <br /></u></em></strong><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>&nbsp;* CA&Acirc;Y GIO&Aacute;NG KHO&Ucirc;E <br /></u></em></strong>&nbsp;<br /><strong><u>Moị y&ecirc;u cầu xin li&ecirc;n hệ trực tiếp chủ trang trại:</u></strong><br /><strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n</strong><strong>&nbsp; </strong><strong>:</strong> <strong>N</strong><strong>gu</strong><strong>ye&atilde;n La&acirc;m</strong><strong><br />- Địa chỉ</strong><strong>&nbsp; &nbsp; </strong><strong>:</strong><strong> </strong><strong><em>42B (Khu Da&acirc;n C&ouml; V&oacute;nh Lo&auml;c B) .&Ntilde;&ouml;&ocirc;&oslash;ng :T&aelig;nh Lo&auml; 10, B&igrave;nh Cha&ugrave;nh ,TPHCM</em></strong><br /><strong>- Điện thoại</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>: </strong>0937.660.332 <br /><strong>- email</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>: </strong>ctynguyenlam@yahoo.com <br /><br /><strong><u>Tra&iuml;i bo&oslash; gio&aacute;ng :</u></strong><br />Link: <a href="http://agriviet.com/home/threads/83926-Ban-Bo-Giong-ban-bo-giong-trang-trai-0937-660-332#ixzz22wKS0YGp">http://agriviet.com/home/threads/83926-Ban-Bo-Giong-ban-bo-giong-trang-trai-0937-660-332#ixzz22wKS0YGp</a><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thanh lam
- Địa chỉ: vinh loc B, huyen binh chanh , tphcm
- Điện thoại: 0988879379 - Fax:
- email: ctynguyenlam@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH