• Bán chế phẩm vi sinh xử lí môi trường ao nuôi tôm cá.

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 20/11/12

  1. quocnghiem90 Nhà nông nghiệp dư

   <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">CHẾ PHẨM VI SINH XỬ L&Yacute; M&Ocirc;I TRƯỜNG AO NU&Ocirc;I T&Ocirc;M C&Aacute;</span><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">T&ecirc;n sản phẩm</span></span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">: MEN SINH HỌC (dạng bột)</span></span><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">&nbsp;</span></span></strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">Th&agrave;nh phần</span></span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">: (vi sinh vật)</span></span><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important"><em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">Bacillus spp</span></span></em><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">.: 10<sup style="-webkit-box-shadow: none !important">8</sup><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>CFU/g<br /> <em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">Saccharomyces spp</em>.: 10<sup style="-webkit-box-shadow: none !important">8</sup><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>CFU/g</span></span><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important"><em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">Nitrosomonas spp</span></span></em><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">.: 10<sup style="-webkit-box-shadow: none !important">7</sup><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>CFU/g<br /> <em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">Nitrobacter spp</em>.: 10<sup style="-webkit-box-shadow: none !important">7</sup><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>CFU/g</span></span><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">&nbsp;</span></span></strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">C&ocirc;ng dụng</span></span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">:</span></span><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">-<span style="-webkit-box-shadow: none !important" /><span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></span></span><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">Ph&acirc;n hủy c&aacute;c chất thải hữu cơ từ lượng thức ăn dư thừa v&agrave; ph&acirc;n t&ocirc;m c&aacute;, l&agrave;m sạch m&ocirc;i trường nước v&agrave; đ&aacute;y ao.</span></span><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">-<span style="-webkit-box-shadow: none !important" /><span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></span></span><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">Giảm thiểu c&aacute;c kh&iacute; độc c&oacute; hại cho t&ocirc;m c&aacute; (NH<sub style="-webkit-box-shadow: none !important">3</sub>, H<sub style="-webkit-box-shadow: none !important">2</sub>S).</span></span><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">-<span style="-webkit-box-shadow: none !important" /><span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></span></span><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">Ph&ograve;ng ngừa một số bệnh thường gặp ở t&ocirc;m c&aacute; do<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">Vibrio</em>,<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">Fusarium</em>,&hellip; g&acirc;y n&ecirc;n.</span></span><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">-<span style="-webkit-box-shadow: none !important" /><span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></span></span><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">Cung cấp hệ vi sinh vật c&oacute; lợi trong ao nu&ocirc;i.</span></span><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">&nbsp;</span></span></strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">Hướng dẫn sử dụng</span></span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">:</span></span><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">-<span style="-webkit-box-shadow: none !important" /><span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></span></span><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">Th&aacute;ng thứ nhất: D&ugrave;ng 300gr cho 1000m<sup style="-webkit-box-shadow: none !important">3</sup>, c&aacute;ch 10 ng&agrave;y d&ugrave;ng lại 1 lần.</span></span><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">-<span style="-webkit-box-shadow: none !important" /><span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></span></span><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">Th&aacute;ng thứ hai: D&ugrave;ng 500gr cho 1000m<sup style="-webkit-box-shadow: none !important">3</sup>, c&aacute;ch 10 ng&agrave;y d&ugrave;ng lại 1 lần.</span></span><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">-<span style="-webkit-box-shadow: none !important" /><span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></span></span><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">Từ th&aacute;ng thứ ba trở l&ecirc;n: D&ugrave;ng 700gr cho 1000m<sup style="-webkit-box-shadow: none !important">3</sup>, c&aacute;ch 10 ng&agrave;y d&ugrave;ng lại 1 lần.</span></span><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 0.5in; text-indent: -0.25in; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">-<span style="-webkit-box-shadow: none !important" /><span style="font-size: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></span></span><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">Sau thu hoạch: Để lại trong ao 50cm nước, d&ugrave;ng 3-4kg chế phẩm cho 1000m<sup style="-webkit-box-shadow: none !important">2</sup><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>. Sau 7 ng&agrave;y d&ugrave;ng lại một lần nữa với liều như cũ, 7 ng&agrave;y sau cho th&aacute;o nước ra.</span></span><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important"><em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">&nbsp;</span></span></em><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important"><em style="font-style: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">C&aacute;ch d&ugrave;ng</span></span></em><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">: H&ograve;a tan chế phẩm với nước ao, hồ sạch v&agrave; đổ đều khắp ao. Sau đ&oacute;, cho chạy m&aacute;y sục kh&iacute; li&ecirc;n tục. Kh&ocirc;ng n&ecirc;n để nước đ&atilde; h&ograve;a chế phẩm qu&aacute; 2 giờ.</span></span><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">(*) C&oacute; thể điều chỉnh t&ugrave;y theo quy m&ocirc;, đối tượng nu&ocirc;i v&agrave; điều kiện m&ocirc;i trường nu&ocirc;i.</span></span><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">&nbsp;</span></span></strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">Bảo quản</span></span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">: Bảo quản sản phẩm nơi kh&ocirc; r&aacute;o, tho&aacute;ng m&aacute;t, tr&aacute;nh &aacute;nh nắng trực tiếp.</span></span><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif">&nbsp;</span></span></strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <span style="-webkit-box-shadow: none !important" />

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nghiêm
   - Địa chỉ: TPHCM
   - Điện thoại: 0978955863 - Fax:
   - email: quocnghiem1990@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...