• bán chè trà ô long đài loan, chè ô long mộc châu, trà ô long tâm châu,

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 3/9/12

  1. tommycoffee Nhà nông nghiệp dư

   <p class="MsoNoSpacing">&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="color: #444444; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Tel : 012</span><span style="color: #444444; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">77054952</span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif; background-color: white">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif; background-color: white"> tr&agrave; &ocirc; long đ&agrave;i loan, tr&agrave; &ocirc; long m</span>ộc ch&acirc;u, tr&agrave; &ocirc; long đ&agrave; lạt, tr&agrave; &ocirc; long t&acirc;m ch&acirc;u, tr&agrave; &ocirc; long cầu đất,<span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif; background-color: white"> c&agrave; ph&ecirc; hạt đ&atilde; rang, c&agrave; ph&ecirc; bột Arabica v&agrave; Robusta,moka</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif; background-color: white">, mit</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif; background-color: white">...C&aacute;c sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i ho&agrave;n to&agrave;n nguy&ecirc;n chất 100%, kh&ocirc;ng sử dụng bất kỳ một loại h&oacute;a chất hay hương liệu tổng hợp n&agrave;o</span><span style="background-color: white"></span></p> <p class="MsoNoSpacing"><span style="background-color: white">Ch&uacute;ng t&ocirc;i</span><span style="background-color: white"> c&oacute; vư</span>ờn tr&agrave; &ocirc; long, c&agrave; ph&ecirc; tại cầu đất, đ&agrave; lạt<span style="background-color: white"> chuy&ecirc;n cung cấp</span><span style="background-color: white"> tr&agrave; &ocirc; long c</span>ầu đất<span style="background-color: white">,</span><span style="background-color: white"> c&agrave; ph&ecirc; hạt </span><span style="background-color: white">cao c</span>ấp, c&agrave; ph&ecirc; hạt sống sạch l&agrave; c&agrave; ph&ecirc; kh&ocirc;ng phun thuốc trừ s&acirc;u của nh&agrave; vườn trồng, c&agrave; ph&ecirc; quả ch&iacute;n 7.1 mm ( Vietnam Arabica coffee green bean cầu đất đ&agrave; lạt 7.1 mm , hạt vietnam robusta coffee bean 7.1mm ), t&uacute;i van một chiều <span style="background-color: white">&nbsp;d&ugrave;ng</span><span style="background-color: white"> c&agrave; ph&ecirc;</span><span style="background-color: white"> rang xay, </span><span style="background-color: white">m&aacute;y xay c&agrave; ph&ecirc;, m&aacute;y&nbsp; xay bằng&nbsp; tay vải dệt bằng đay chuy&ecirc;n l&agrave;m t&uacute;i c&aacute;c loại, t&uacute;i đay c&aacute;c loại, s</span>ợi đay buộc tiền &hellip;<span style="background-color: white"> hạt chống ẩm, hạt h&uacute;t ẩm, t&uacute;i thơm c&agrave; ph&ecirc;, sản xu</span>ất vải đay c&aacute;c loại, <span style="background-color: white">&nbsp;sợi đay buộc tiền, sợi đay banglades, tải đay m</span>ới, tải đay cũ, vải đay thu c&ocirc;ng mỹ nghệ <span style="background-color: white">vậy ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ số </span><span style="color: #444444; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Tel : 012</span><span style="color: #444444; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">77054952</span></p> <p class="MsoNoSpacing">Web. http://chaobansanpham.com/cuahangtructuyen/robusta</p> <p class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%">địa chỉ . 153 ho&agrave;ng qu</span><span style="line-height: 115%">ốc</span><span style="line-height: 115%"> vi</span><span style="line-height: 115%">ệt</span><span style="line-height: 115%">, h&agrave; n</span><span style="line-height: 115%">ội</span><span style="line-height: 115%">.</span></p> <div style="border-style: none none solid; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: #c8c8c8; padding: 0cm 0cm 4pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <h2 style="background-color: white; border: none; padding: 0cm; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 12pt; color: #333333">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 12pt; color: #333333">B&iacute; Quyết pha cafe ngon!</span></h2> </div> <p class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%; color: #333333">Thường ng&agrave;y bạn ngồi qu&aacute;n, nhấp từng giọt đắng m&agrave; kh&ocirc;ng biết hương vị ấy được pha chế như thế n&agrave;o. Xin m&aacute;ch một số bước cơ bản gi&uacute;p bạn c&oacute; thể tự pha một t&aacute;ch c&agrave; ph&ecirc; như &yacute;.<br /> Y&ecirc;u cầu chung trong việc pha chế:<br /> - Trước hết, bạn cần mua đ&uacute;ng loại c&agrave; ph&ecirc; d&ugrave;ng cho c&aacute;ch pha phin, tr&aacute;nh mua những sản phẩm d&agrave;nh cho c&aacute;c kiểu pha đại tr&agrave;.<br /> - Nước pha c&agrave;ng tinh khiết, sản phẩm của bạn c&agrave;ng ngon. Tốt nhất, n&ecirc;n d&ugrave;ng nước s&ocirc;i 100 độ C.<br /> - Lượng c&agrave; ph&ecirc; cần d&ugrave;ng t&ugrave;y thuộc v&agrave;o sở th&iacute;ch của mỗi người. Tuy nhi&ecirc;n, lượng trung b&igrave;nh khoảng 29 gam cho loại đen v&agrave; 17 gam đối với loại c&oacute; sữa.<br /> C&aacute;c bước cơ bản:<br /> - Đảm bảo phin v&agrave; t&aacute;ch phải sạch v&agrave; kh&ocirc;.<br /> - Đặt phin l&ecirc;n miệng t&aacute;ch, cho v&agrave;o phin một lượng c&agrave; ph&ecirc;, sau đ&oacute; lắc nhẹ phin đều tay, đặt nhẹ tấm ch</span><span style="line-height: 115%">ắ<span style="color: #333333">n c&agrave; ph&ecirc; lại.<br /> - Cho khoảng 20 ml nước s&ocirc;i v&agrave;o phin, đợi đến khi bột c&agrave; ph&ecirc; đ&atilde; hấp thu hết nước, tiếp tục cho th&ecirc;m 45 ml nước hoặc nhiều hơn v&agrave;o. Thao t&aacute;c n&agrave;y gi&uacute;p bạn giảm thời gian pha chế( Ấn mạnh tấm chặn bột c&agrave; ph&ecirc; gi&uacute;p cho&nbsp; chiết suất hết th&agrave;nh phần c&agrave; ph&ecirc; bột nh&eacute;)<br /> - Đậy nắp tr&ecirc;n miệng phin, đợi từng giọt nhỏ xuống t&aacute;ch.</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%; color: #333333">B&iacute; k&iacute;p rang c&agrave; ph&ecirc; ngon</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%; background-color: #ffe8ff">Caf&eacute; thuộc loại &lsquo;nghiện&rsquo;. Sở dĩ người ta nghiện l&agrave; v&igrave; họ lập đi lập lại một c&aacute;i g&igrave; đ&oacute; nhiều lần, th&agrave;nh th&oacute;i quen; khi bỏ đi th&igrave; cảm thấy kh&oacute; chịu, nếu tiếp tục th&igrave; thấy khoan kho&aacute;i! Sung sướng! Dễ chịu! Đ&ecirc; m&ecirc;&hellip; Như thế, ngưới ta gọi l&agrave; &ldquo;nghiện&rdquo;. Đối với caf&eacute;, ngo&agrave;i t&iacute;nh nghiện ra, thực sự n&oacute; c&ograve;n l&agrave;m cho ta cảm thấy tỉnh t&aacute;o, minh mẫn tinh thần sau khi uống. Y học c&ograve;n cho rằng n&oacute; c&oacute; t&aacute;c dụng ph&ograve;ng v&agrave; trị một v&agrave;i thứ bệnh nữa.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="line-height: 115%"><br /> <br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Nghiện, thuộc loại cảm quan; do những gi&aacute;c quan cảm nhận, nhất l&agrave; vị gi&aacute;c v&agrave; khứu gi&aacute;c tạo th&agrave;nh cảm gi&aacute;c, (cảm quan kh&ocirc;ng thuộc loại nhu cầu cần thiết cho sự sống). V&igrave; thế, n&oacute; đ&ograve;i hỏi một c&aacute;i g&igrave; đ&oacute;&hellip; vừa cao si&ecirc;u, vừa vi diệu, vừa mơ hồ, vừa vời vợi v&agrave; s&acirc;u lắng&hellip; m&agrave; kh&ocirc;ng sao diễn bầy bằng ng&ocirc;n ngữ được. Cho n&ecirc;n, n&oacute; hết sức cầu kỳ, tốn k&eacute;m v&agrave; dầy c&ocirc;ng tạo ra n&oacute;.</span><br /> <br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Vốn, caf&eacute; thuộc loại nghiện rồi, nhưng những tiệm b&aacute;n caf&eacute; c&ograve;n phải l&agrave;m sao cho n&oacute; trở th&agrave;nh nghiện hơn nửa, nhất l&agrave; nghiện &ldquo;c&aacute;i nghiện&rdquo; chỉ một m&igrave;nh tiệm m&igrave;nh mới c&oacute; c&aacute;i &ldquo;GU&rdquo; đ&oacute; m&agrave; th&ocirc;i. N&oacute;i kh&aacute;c đi, l&agrave; l&agrave;m sao cho kh&aacute;ch nghiện c&aacute;i &lsquo;gu&rsquo; của m&igrave;nh m&agrave; nơi kh&aacute;c cũng caf&eacute; nhưng kh&ocirc;ng sao c&oacute; được c&aacute;i cảm quan m&agrave; m&igrave;nh chế biến ra...</span><br /> <br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">TI&Ecirc;U CHUẨN TH&Agrave;NH PHẨM</span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Hương: C&oacute; m&ugrave;i thơm đặc trưng của caf&eacute;. Kh&ocirc;ng c&oacute; m&ugrave;i lạ kh&aacute;c.</span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Vị: C&oacute; vị caf&eacute; v&agrave; ngọt thanh, dư vị d&agrave;i. Kh&ocirc;ng c&oacute; vị lạ kh&aacute;c.</span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">M&agrave;u sắc: M&agrave;u n&acirc;u sậm (gần đen).</span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Trạng th&aacute;i: Nước s&aacute;nh; keo, kh&ocirc;ng dưới 8 Baum&eacute;. Trong suốt, kh&ocirc;ng vẩn đục.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br /> <br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">QUY TR&Igrave;NH CHỀ BIẾN</span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Nguy&ecirc;n liệu:</span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Caf&eacute; c&oacute; nhiều loại: Như Arabica, Cherry AB, Nesto Osorio, Raigode, Gourmet, nhưng tr&ecirc;n thị trường VN chỉ c&oacute; Robusta l&agrave; nhiều v&agrave; gi&aacute; hạ nhất&hellip;</span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Vật liệu:</span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Th&ocirc;ng thường, người ta đưa caramen v&agrave;o để tạo m&agrave;u, butter (bơ loại mặn) để tạo chất b&eacute;o, rượu để bốc m&ugrave;i thơm, cafein để tạo dư vị đậm đ&agrave;, đường để dịu ngọt&hellip;</span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Rang caf&eacute;:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Mỗi lần rang, chỉ rang c&ugrave;ng một loại (v&iacute; dụ: rang loại Arabica th&igrave; đừng cho lẫn lộn loại Robusta v&agrave;o) v&agrave; mỗi lần rang chỉ rang một cỡ (v&iacute; dụ: rang hột cỡ 6ly th&igrave; thuần 6ly, chứ kh&ocirc;ng được lẫn cỡ 8ly hay cỡ 4ly). Cho n&ecirc;n trước khi rang phải s&agrave;ng để ph&acirc;n loại cỡ n&agrave;o ra cỡ đ&oacute;.</span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Ng&acirc;m nước l&atilde; c&oacute; pha 0.5% muối, thời gian 4 tiếng đồng hồ trước khi rang. Sau khi ng&acirc;m, đổ ra để r&aacute;o nước mới cho v&agrave;o rang.</span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Nhiệt độ rang lu&ocirc;n ổn định (kh&ocirc;ng được l&uacute;c tăng, l&uacute;c giảm). Nếu d&ugrave;ng than hay củi, th&igrave; người rang phải c&oacute; nhiều kinh nghiệm rồi mới được rang. N&ecirc;n d&ugrave;ng hơi gas hay điện l&agrave; giữ được nhiệt ổn định.</span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Trong th&ugrave;ng rang, n&ecirc;n cho v&agrave;o 3 cục đ&aacute; c&oacute; cạnh (kh&ocirc;ng d&ugrave;ng đ&aacute; tr&ograve;n) để tiến tr&igrave;nh quay n&oacute; c&agrave;o c&aacute;c mảng caf&eacute; b&aacute;m d&iacute;nh v&agrave;o th&ugrave;ng.</span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Khi lửa ch&aacute;y đều mới đặt th&ugrave;ng v&agrave;o quay, đồng thời ghi giờ bắt đầu rang.</span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Một nửa thời gian rang mới c&oacute; kh&oacute;i x&igrave; ra ngo&agrave;i th&ugrave;ng. Kh&oacute;i đầu ti&ecirc;n m&agrave;u trắng, rồi biến dần sang xanh v&agrave; cuối c&ugrave;ng l&agrave; m&agrave;u đen. (Kh&oacute;i m&agrave;u đen v&agrave; m&ugrave;i kh&eacute;t l&agrave; hiện tượng caf&eacute; trong th&ugrave;ng đ&atilde; th&agrave;nh ra than cả rồi). V&igrave; vậy, khi c&oacute; kh&oacute;i l&agrave; phải theo d&otilde;i hết sức cẩn thận (nếu c&oacute; kinh nghiệm độ sau 100 mẻ thỉ t&agrave; t&agrave; cũng được).</span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Vừa bắt đầu c&oacute; v&agrave;i vệt kh&oacute;i xanh tho&aacute;t ra; xen kẽ với kh&oacute;i trắng l&agrave; lập tức ngừng rang ngay. Chuyển th&ugrave;ng sang bếp kh&aacute;c (kh&ocirc;ng c&oacute; lửa), tiếp tục quay cho đến khi kh&oacute;i xịt ra yếu dần&hellip; Th&igrave; d&ugrave;ng c&acirc;y m&oacute;c mở nắp th&ugrave;ng, đổ ngay số butter (đ&atilde; quy định so với số lượng caf&eacute; đưa v&agrave;o rang), đoạn đậy ngay nắp lại rồi tiếp tục quay cho hột caf&eacute; h&uacute;t butter (Bơ) thẩm thấu v&agrave;o trong hột caf&eacute;.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Kh&oacute;i vừa hết, th&igrave; mở nắp th&ugrave;ng rang ra, tr&uacute;t caf&eacute; sang một th&ugrave;ng chứa c&oacute; thể t&iacute;ch gấp rưỡi số lượng caf&eacute;. Đoạn phun số rượu đ&atilde; định sẵn rồi trộn thật đều, l&agrave;m thật nhanh tay kẻo nguội. Xong đem ủ nhiều lớp chăn mền cho đến khi caf&eacute; nguội ho&agrave;n to&agrave;n.</span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Lưu &yacute;: Sau khi ngừng lửa, th&igrave; caf&eacute; vẫn tiếp tục tự ch&iacute;n th&ecirc;m nữa. Nếu rang cho đến khi ch&iacute;n th&igrave; phần tự ch&iacute;n sẽ l&agrave;m cho caf&eacute; ch&aacute;y gần th&agrave;nh than.</span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Xay caf&eacute;:</span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Chỉ xay khi n&agrave;o d&ugrave;ng đến, nghĩa l&agrave; caf&eacute; xay ra l&agrave; phải uống ngay, nếu xay rồi m&agrave; qu&aacute; 10 tiếng đồng hồ kh&ocirc;ng d&ugrave;ng đến, th&igrave; cương quyết đổ đi.</span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Pha caf&eacute;:</span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">C&ugrave;ng một thứ caf&eacute;, c&aacute;ch pha kh&aacute;c nhau th&igrave; hương v&agrave; vị caf&eacute; sẽ kh&aacute;c nhau; m&agrave; kh&aacute;c một c&aacute;ch rất xa. N&oacute;i kh&oacute; tin, nhưng l&agrave; sự thật. C&aacute;c bạn kh&ocirc;ng tin ư! thử đi!!! Cho n&ecirc;n, chớ xem thường phương ph&aacute;p pha caf&eacute; đấy nh&eacute;!.</span><br /> <br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">1)Pha t&uacute;i: Thường cho kh&aacute;ch lao động uống xong c&ograve;n đi l&agrave;m. Cho caf&eacute; v&agrave;o c&aacute;i t&uacute;i, c&aacute;i t&uacute;i cho v&agrave;o trong b&igrave;nh c&oacute; v&ograve;i để r&oacute;t. C&aacute;i b&igrave;nh để lọt đ&aacute;y b&igrave;nh v&agrave;o trong một c&aacute;i ấm vừa kh&iacute;t b&igrave;nh. (tạo n&ecirc;n một c&aacute;i b&igrave;nh hai đ&aacute;y, để b&igrave;nh chứa caf&eacute; kh&ocirc;ng trực tiếp với lửa). Xong đun nước ấm ở dưới thật s&ocirc;i, rồi mới r&oacute;t nưới s&ocirc;i ở ấm kh&aacute;c v&agrave;o t&uacute;i caf&eacute;, đoạn tiếp tục đun như thế cho đến khi nước trong b&igrave;nh đựng t&uacute;i caf&eacute; hơi lăn tăn. Bấy giờ mới r&oacute;t thử caf&eacute; ra c&aacute;i ly c&oacute; bề mỏng để x&aacute;c định sự h&ograve;a tan của caf&eacute; đ&atilde; tới mức chưa!</span><br /> <br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">2)Pha phin: (C&oacute; người c&ograve;n gọi l&agrave;: &lsquo;c&aacute;i nồi ngồi tr&ecirc;n c&aacute;i cốc). Thường cho kh&aacute;ch s&agrave;nh điệu; biết thưởng thức caf&eacute;! hay những l&uacute;c nh&agrave;n cư, kh&aacute;ch trầm tư, suy luận hoặc đ&agrave;m luận&hellip;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Nước l&atilde; để pha caf&eacute; phải l&agrave; nước trung t&iacute;nh, kh&ocirc;ng d&ugrave;ng nước giếng ở khu c&oacute; ph&egrave;n, hay c&oacute; kiềm (nước nặng), lại c&agrave;ng kh&ocirc;ng d&ugrave;ng nước lợ (nước s&agrave; hai).<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Nước pha caf&eacute; c&agrave;ng s&ocirc;i gi&agrave; th&igrave; độ h&ograve;a tan caf&eacute; ra nước c&agrave;ng nhiều (chất ra hết). N&ecirc;n pha phin kh&ocirc;ng bao giờ d&ugrave;ng nước trong b&igrave;nh thủy, tuy nước đang s&ocirc;i m&agrave; r&oacute;t v&agrave;o b&igrave;nh thủy th&igrave; đ&atilde; giảm nhiệt rồi, c&oacute; khi chỉ c&ograve;n 80 độ C, cho n&ecirc;n chất caf&eacute; kh&ocirc;ng h&ograve;a tan ra hết m&agrave; c&ograve;n l&agrave;m hương xuống cấp v&agrave; vị bị chua. Bởi thế, khi r&oacute;t nước v&agrave;o phin phải l&agrave; nước đang s&ocirc;i. Do đ&oacute;, m&agrave; c&oacute; người cho rằng: &ldquo;D&ugrave;ng nước s&ocirc;i m&agrave; pha caf&eacute;, th&igrave; caf&eacute; sẽ đắng&rdquo;, n&ecirc;n họ d&ugrave;ng nước chưa s&ocirc;i m&agrave; th&ocirc;i. Kh&ocirc;ng sai! V&igrave; caf&eacute; vốn &ldquo;ĐẮNG&rdquo;, khi họ d&ugrave;ng nước chưa s&ocirc;i th&igrave; chất đắng kh&ocirc;ng thể h&ograve;a tan ra hết, đến khi d&ugrave;ng nước s&ocirc;i th&igrave; chất đắng sẽ h&ograve;a tan ra hết, cho n&ecirc;n đắng hơn l&agrave; đ&uacute;ng vậy. V&iacute; dụ: Ta d&ugrave;ng nước chưa s&ocirc;i, th&igrave; caf&eacute; chỉ h&ograve;a tan ra được 70% chất cafein c&oacute; trong caf&eacute; (l&atilde;ng ph&iacute; 30% chất lượng c&ograve;n ở lại trong b&atilde;). Đến khi ta d&ugrave;ng nước thật s&ocirc;i, th&igrave; caf&eacute; sẽ h&ograve;a tan v&agrave; ch&iacute;ch ly 100% chất cafein h&ograve;a tan ra nước. Tức l&agrave; d&ugrave;ng nước thật s&ocirc;i, sẽ tăng 30% chất lượng sản phẩm caf&eacute;.</span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Trước khi cho caf&eacute; v&agrave;o phin, th&igrave; phin v&agrave; t&aacute;ch phải l&agrave;m n&oacute;ng đ&atilde;. Chẳng hạn người ta để t&aacute;ch v&agrave; phin ở trong th&ugrave;ng hấp, c&oacute; tiệm họ xếp trong tủ ấm&hellip; Trường hợp kh&ocirc;ng c&oacute; thiết bị đ&oacute; th&igrave; trước khi cho caf&eacute; v&agrave;o phin th&igrave; rội nước s&ocirc;i v&agrave;o phin, đặt phin tr&ecirc;n t&aacute;ch. Rồi cứ để phin tr&ecirc;n t&aacute;ch nước n&oacute;ng như vậy m&agrave; cho caf&eacute; v&agrave;o phin. Số lượng caf&eacute; lu&ocirc;n gấp rưỡi hay gấp đ&ocirc;i b&igrave;nh thường. V&iacute; dụ: b&igrave;nh thường cho hai muổng. Đối với &ldquo;Caf&eacute; phin&rdquo;, giờ ta cho ba hay bốn muổng. Đoạn san caf&eacute; cho bằng mặt, rồi đặt miếng phin v&agrave;o ấn tay cho hơi chặt một ch&uacute;t (nếu chặt qu&aacute; nước sẽ kh&ocirc;ng chẩy xuống được). B&acirc;y giờ mới đổ nước n&oacute;ng ở dưới t&aacute;ch đi.</span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Đoạn r&oacute;t khoảng 2-3 muổng nước s&ocirc;i v&agrave;o phin, đậy nắp lại. Để sau một ph&uacute;t cho caf&eacute; trương nở ra, l&agrave;m cho lấp k&iacute;n c&aacute;c mao quản. Rồi mới r&oacute;t đầy nước đang s&ocirc;i v&agrave;o. Nhớ rằng phải r&oacute;t cho đầy để nhiệt độ giữ được l&acirc;u, tuy nhi&ecirc;n nước caf&eacute; nhỏ giọt xuống độ một phần ba l&agrave; ngừng, số nước hai phần ba c&ograve;n ở tr&ecirc;n đổ đi c&ugrave;ng với b&atilde;. V&igrave; đ&oacute; chỉ c&ograve;n ch&uacute;t m&agrave;u m&agrave; th&ocirc;i, chứ hương vị v&agrave; chất caf&eacute; đ&atilde; xuống hết ngay từ giọt đầu rồi.</span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Đường cho nhiều hay &iacute;t l&agrave; t&ugrave;y khẩu vị mỗi người, nhưng cho c&agrave;ng nhiều đường th&igrave; hương vị caf&eacute; c&agrave;ng giảm thiểu. V&igrave; thế, c&oacute; người cho rất &iacute;t hay kh&ocirc;ng cho đường nữa. Đường để uống caf&eacute;, phải l&agrave; loại đường c&oacute; vị &ldquo;thanh&rdquo; đồng thời c&oacute; được dư vị d&agrave;i. Tại &Uacute;c, ngưới ta chế ra loại đường để uồng caf&eacute; c&oacute; t&ecirc;n l&agrave;: &ldquo;coffee sugar crystal&rdquo;, của h&atilde;ng CSR sản xuất. (Loại đường n&agrave;y tựa hồ như đường ph&egrave;n của VN. Do tiến tr&igrave;nh thủy ph&acirc;n từ: Sacaroza (C12H22O11)&gt; Fructoza&gt; Glucoza&gt; Mantoza&gt; Lactoza chuyển h&oacute;a v&agrave; kết tinh th&agrave;nh. Nhưng kh&ocirc;ng tẩy trắng. Ta tự chế ra loại đường n&agrave;y cũng được. Bằng c&aacute;ch cho thủy ph&acirc;n tiếp, nhưng ứng dụng phương ph&aacute;p &ldquo;Nhiệt giải&rdquo; th&ecirc;m như sau: D&ugrave;ng đường ph&egrave;n, đập nhỏ, cho v&agrave;o nồi với lượng nước l&atilde; gấp rưỡi so với đường ph&egrave;n. Bắc l&ecirc;n bếp đun s&ocirc;i, khuấy xem đường ph&egrave;n tan hết th&igrave; giảm lửa xuồng; chỉ để lửa riu riu th&ocirc;i v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i 90 ph&uacute;t l&agrave; xong, nhưng dưới dạng dung dịch. Nếu cần th&igrave; c&ograve;n giai đoạn kết tinh nữa.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">- Sau khi cho đường, d&ugrave;ng muổng đ&aacute;nh mạnh tay cho tan đường (đ&aacute;nh chứ kh&ocirc;ng phải quậy). Một thao t&aacute;c đ&aacute;nh mạnh tay, c&oacute; đến hai kết quả: -1, để tan đường. -2, để c&aacute;c ph&acirc;n tử caf&eacute; ma s&aacute;t v&agrave;o nhau qua tiến tr&igrave;nh chuyển động Brown, sẽ ph&aacute; vỡ c&aacute;c ph&acirc;n tử caf&eacute; v&agrave; đồng thời giải tho&aacute;t hương caf&eacute;&hellip; Đ&aacute;nh mạnh tay cho đến khi c&oacute; hiện tượng hơi nổi bọt th&igrave; ngừng.</span><br /> <br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Thưởng thức caf&eacute;:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Thưởng thức caf&eacute;, kh&ocirc;ng phải l&agrave; để giải kh&aacute;t, lại c&agrave;ng kh&ocirc;ng phải l&agrave; uống cho xong. Uống như thế, m&igrave;nh sẽ kh&ocirc;ng biết l&agrave; m&igrave;nh uống g&igrave;, m&agrave; chỉ l&agrave;m một việc b&ugrave; đắp v&agrave;o c&aacute;i thiếu trong cơ thể thế th&ocirc;i (như ra mồ h&ocirc;i, đi đại tiểu tiện khiến nước tho&aacute;t ra ngo&agrave;i, n&ecirc;n cơ thể thiếu nước, nay m&igrave;nh uống l&agrave; để b&ugrave; v&agrave;o số nước bị thiếu...). Cho n&ecirc;n những người s&agrave;nh điệu uống caf&eacute; l&agrave; phải biết thưởng thức c&aacute;i tinh t&uacute;y của caf&eacute;, phải biết thi vị h&oacute;a mọi sự vật xung quanh ph&ograve;ng uống caf&eacute;.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Vậy uồng caf&eacute; l&agrave; g&igrave;? L&agrave; một nghệ thuật thưởng thức caf&eacute; trong &yacute; niệm thiền qu&aacute;n. Cho n&ecirc;n phải gọi l&agrave;: &ldquo;Caf&eacute; thiền&rdquo; mới đ&uacute;ng. Sao gọi l&agrave; caf&eacute; thiền? Phạm Đ&agrave; Giang xin thưa:</span><br /> <br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">*Người uống caf&eacute;, ta phải biết m&igrave;nh đang uống caf&eacute;: hai tay n&acirc;ng t&aacute;ch caf&eacute; l&ecirc;n trước mặt, đoạn bu&ocirc;ng bỏ mọi &yacute; nghĩ lăng xăng trong đầu, rồi nh&igrave;n v&agrave;o t&aacute;ch caf&eacute;, để ta c&oacute; thể nh&igrave;n s&acirc;u v&agrave;o l&ograve;ng mọi sự vật trong đời sống h&agrave;ng ng&agrave;y&hellip; Khi ta đ&atilde; bu&ocirc;ng bỏ được tất cả mọi suy nghĩ toan t&iacute;nh rồi, l&uacute;c ấy ta đang c&oacute; ch&aacute;nh niệm. Bấy giờ nh&igrave;n v&agrave;o t&aacute;ch caf&eacute; ta sẽ thấy trong t&aacute;ch caf&eacute; c&oacute; đủ cả c&agrave;n kh&ocirc;n vũ trụ. Đủ cả mặt trời mặt trăng trong t&aacute;ch caf&eacute;; ta thấy biển cả m&ecirc;nh m&ocirc;ng, n&uacute;i rừng tr&ugrave;ng tr&ugrave;ng điệp điệp, ta thấy khe suối, s&ocirc;ng ng&ograve;i, ruộng đồng b&aacute;t ng&aacute;t đều c&oacute; mặt trong t&aacute;ch caf&eacute;&hellip; Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; mặt trăng v&agrave; mặt trời th&igrave; c&acirc;y caf&eacute; l&agrave;m sao lớn l&ecirc;n được, nếu kh&ocirc;ng c&oacute; đất c&aacute;t của điạ cầu th&igrave; l&agrave;m sao c&acirc;y caf&eacute; mọc được, nếu kh&ocirc;ng c&oacute; nước để tưới cho c&acirc;y caf&eacute; th&igrave; kh&ocirc;ng thể c&oacute; c&acirc;y caf&eacute;&hellip;V&agrave; nếu kh&ocirc;ng c&oacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n đi h&aacute;i caf&eacute; cũng kh&ocirc;ng thể c&oacute; caf&eacute;&hellip; V&agrave; nước cũng đ&atilde; hấp thu năng lượng của mặt trăng, mặt trời từ biển cả đến m&acirc;y, mưa, n&uacute;i, đồi, s&ocirc;ng, rạch&hellip; Để ch&uacute;ng n&oacute; c&ugrave;ng nhau tạo ra t&aacute;ch caf&eacute; cho ch&uacute;ng ta. Qu&aacute;n như thế, gọi l&agrave; &ldquo;Thiền&rdquo; vậy. Để ch&uacute;ng ta thấy rằng: Những yếu tố kh&ocirc;ng phải t&aacute;ch caf&eacute; đ&atilde; tạo ra t&aacute;ch caf&eacute;. Sau khi đ&atilde; qu&aacute;n chiếu, hai tay n&acirc;ng t&aacute;ch caf&eacute; ngang cằm v&agrave; h&iacute;t hơi thở v&agrave;o để thưởng thức hương thơm thoang thoảng của caf&eacute; đang tỏa kh&oacute;i của nước n&oacute;ng pha caf&eacute; từ l&ograve;ng t&aacute;ch bốc l&ecirc;n. Rồi ta hớp một ch&uacute;t v&agrave;o miệng, ngậm miệng lại để lắng nghe d&ograve;ng nước caf&eacute; thấm dần v&agrave;o cổ v&agrave;o cơ bắp v&agrave; ngũ tạng trong th&acirc;n thể. Th&igrave; ta sẽ cảm thấy sự li&ecirc;n hệ giữa ch&uacute;ng ta v&agrave; đất trời đều c&oacute; mặt để nu&ocirc;i dưỡng ch&uacute;ng ta. Cho n&ecirc;n thiền caf&eacute; để qu&aacute;n chiếu trước khi uống sẽ mang lại cho ch&uacute;ng ta &yacute; niệm về nh&acirc;n sinh, vũ trụ quan trong cuộc sống th&igrave; hạnh ph&uacute;c sẽ ch&agrave;n đầy!</span><br /> <br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">*Thưởng thức caf&eacute; cho tận c&ugrave;ng s&acirc;u lắng! ta sẽ cảm nhận một niềm hạnh ph&uacute;c cho d&ugrave; ngắn ngủi, nhưng n&oacute; c&oacute; mặt cả ngọt ng&agrave;o lẫn ch&aacute;t đắng! Khi ta thưởng thức từ từ, th&igrave; hương vị caf&eacute; cũng từ từ thấm đượm dần dần trong th&acirc;n t&acirc;m một cảm gi&aacute;c thư gi&atilde;n, an l&agrave;nh. Nếu uống, để m&agrave; uống, ta sẽ thấy thấm th&iacute;a vừa t&aacute;i t&ecirc;, vừa trĩu nặng đ&ocirc;i vai của cuộc đời! Cũng l&agrave; caf&eacute; đ&oacute; nhưng cảm gi&aacute;c sẽ kh&aacute;c hẳn v&agrave; mất đi sự tận hưởng trọn vẹn m&agrave; lẽ ra ta nhận được. Tất nhi&ecirc;n, ta kh&ocirc;ng thể giữ m&atilde;i được hương vị caf&eacute;, cũng như kh&ocirc;ng c&aacute;ch chi giữ m&atilde;i hạnh ph&uacute;c được. Caf&eacute; sẽ hết, hạnh ph&uacute;c cũng chẳng c&ograve;n nguy&ecirc;n vẹn. Cho n&ecirc;n ta cần tận hưởng l&uacute;c đang hiện hữu của n&oacute; trước khi để n&oacute; tan biến đi&hellip;</span><br /> <br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">*Trường hợp ta uống caf&eacute; m&agrave; trong t&acirc;m c&ograve;n đeo mang bao nhi&ecirc;u &yacute; tưởng lộn xộn, th&igrave; d&ugrave; c&oacute; uống cũng như kh&ocirc;ng uống, hay nếu c&oacute; th&igrave; kh&aacute;c n&agrave;o con người l&ocirc;b&ocirc; uống caf&eacute; m&agrave; th&ocirc;i.</span><br /> <br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">*Khi ta uống caf&eacute; đ&atilde; n&acirc;ng n&oacute; l&ecirc;n h&agrave;ng: &ldquo;Caf&eacute; Thiền&rdquo;, th&igrave; cảnh vật xung quanh cũng n&acirc;ng cấp theo l&ecirc;n h&agrave;ng: &ldquo;Thiền cảnh&rdquo;. Cảnh thiền kh&ocirc;ng phải l&agrave; những nơi quyền qu&yacute; cao sang, tr&aacute;i lại chỉ cần vẻ đẹp thi&ecirc;n nhi&ecirc;n giản dị, đơn sơ; c&oacute; khi chẳng c&oacute; g&igrave; cả kh&ocirc;ng hoa, kh&ocirc;ng l&aacute;, kh&ocirc;ng sắc m&agrave;u, chỉ c&oacute; ho&agrave;ng h&ocirc;n, buổi chiều t&agrave; với một m&aacute;i nh&agrave; tranh sơ s&agrave;i ẩn sau một khu vườn. Cảnh sắc trong vườn kh&ocirc;ng l&ograve;e lẹt di&ecirc;m d&uacute;a m&agrave; chỉ c&oacute; m&agrave;u nhạt, mang vẻ tĩnh lặng, gợi l&ecirc;n sự c&aacute;ch xa trần thế. Chỉ vậy th&ocirc;i!<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng nhau nhớ lại trước 1975, c&oacute; caf&eacute; T&ugrave;ng ở Đ&agrave; Lạt, caf&eacute; Phấn ở Huế, caf&eacute; Nh&acirc;n Đ&agrave; Nẵng, caf&eacute; Thằng Bờm, caf&eacute; Chiều T&iacute;m ở S&agrave;ig&ograve;n&hellip; họ đ&atilde; phải trang tr&iacute; những ng&ocirc;i biệt thự biến th&agrave;nh những t&uacute;p lều tranh, v&agrave; bầy biện b&agrave;n ghế l&agrave; những mảnh gỗ b&igrave;a, m&eacute;o m&oacute; sần s&ugrave;i hay bằng những kh&uacute;c c&acirc;y cưa ngang dựng đứng để ngồi&hellip;! &Aacute;nh s&aacute;ng th&igrave; mờ mờ, le l&oacute;i tỏa ra từ những ổ chim d&ograve;ng dọc. Kh&ocirc;ng k&egrave;n kh&ocirc;ng trống, chẳng &acirc;m thanh g&igrave; cả&hellip; Gợi l&ecirc;n một bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; lặng lẽ c&ocirc; tịch, Lại c&oacute; qu&aacute;n caf&eacute; họ trang tr&iacute; trong ph&ograve;ng bằng những đồ vật rừng n&uacute;i, hoặc một ch&ograve;m c&acirc;y indoor l&agrave;m ngăn c&aacute;ch b&agrave;n n&agrave;y với b&agrave;n kia kh&ocirc;ng thấy được nhau&hellip; Tr&ecirc;n b&agrave;n hay v&aacute;ch tường đặt một c&agrave;nh hoa, nghệ thuật cắm hoa sao cho đơn giản m&agrave; thanh lịch, hợp với phong c&aacute;ch của Caf&eacute; thiền. Tr&ecirc;n v&aacute;ch, chỉ c&oacute; v&agrave;i bức họa hết sức đơn sơ! Tựa hồ như n&eacute;t thủy mạc hay một c&acirc;u hoặc một chữ g&igrave; đ&oacute; mang &yacute; th&acirc;m s&acirc;u tựa như một c&ocirc;ng &aacute;n nh&agrave; Thiền&hellip; một chữ &ldquo;V&Ocirc;&rdquo; hay một cụm từ: &ldquo;Nhạn qu&aacute; trường kh&ocirc;ng, b&oacute;ng trầm h&agrave;n thủy&hellip;&rdquo;.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Khi t&acirc;m ch&uacute;ng ta lắng v&agrave;o những chi tiết nhỏ b&eacute; như vậy, ta mới thấy vẻ đẹp trong những điều giản đơn của cuộc sống h&agrave;ng ng&agrave;y&hellip; ngay trong v&agrave; quanh ta m&agrave; ta kh&ocirc;ng hay.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br /> <br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Những b&iacute; quyết giữ kh&aacute;ch của c&aacute;c qu&aacute;n caf&eacute;:</span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">N&acirc;ng cấp cảm quan của caf&eacute; l&ecirc;n cao hơn m&agrave; b&igrave;nh thường đ&atilde; cao hết cỡ rồi. Nhưng tuyệt đối kh&ocirc;ng được cải tiến hay cải c&aacute;ch g&igrave; đ&oacute; để caf&eacute; kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; caf&eacute; nữa hoặc lai căng ra một thứ caf&eacute; &ldquo;b&ecirc;đ&ecirc;&rdquo; thật thảm hại cho caf&eacute; trở th&agrave;nh hạ cấp. Chẳng hạng c&oacute; h&atilde;ng sản xuất caf&eacute; ở VN xuất cảng ra nước ngo&agrave;i m&agrave; đem bột vaneli tẩm v&agrave;o caf&eacute;, biến caf&eacute; th&agrave;nh b&aacute;nh kẹo hay cream hoặc ch&egrave;&hellip; Cải tiến như thế th&agrave; đừng cải tiến c&ograve;n hơn. V&igrave; l&agrave;m giảm đi c&aacute;i đặc trưng của caf&eacute; thay v&igrave; phải l&agrave;m tăng th&ecirc;m. Bằng một c&aacute;ch trong những c&aacute;ch sau đ&acirc;y:</span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">*D&ugrave;ng Cafein tẩm v&agrave;o caf&eacute; sau khi rang, trước khi đem ủ.</span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">*D&ugrave;ng Tinh dầu caf&eacute;, nhỏ 1-2 giọt v&agrave;o mỗi phin caf&eacute; trước khi r&oacute;t nước s&ocirc;i v&agrave;o. (tinh dầu caf&eacute; c&oacute; nhiều loại, nhiều gi&aacute; cả kh&aacute;c nhau, v&igrave; của nhiều quốc gia sản xuất, n&ecirc;n<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">kh&aacute;c nhau rất xa. Cho n&ecirc;n, đ&atilde; lựa loại n&agrave;o th&igrave; cứ giữ loại đ&oacute;, chớ c&oacute; thay đổ l&agrave;m lạc &ldquo;gu&rdquo; m&agrave; kh&aacute;ch đ&atilde; quen&hellip; Người viết đề nghị, ta mua loại tinh dầu caf&eacute; m&agrave; cơ sở sản xuất crem (Ice-cream) họ thường d&ugrave;ng l&agrave; tốt nhất v&agrave; rẻ tiền nhất.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">*Để khỏi l&atilde;ng phi, ta c&oacute; thể d&ugrave;ng Alcool 90 độ loại thực phẩm (alcool c&oacute; 3 loại: loại c&ocirc;ng nghiệp, loại y tế v&agrave; loại thực phẩm). Caf&eacute; đ&atilde; rang, tẩm, ủ v&agrave; xay th&agrave;nh phẩm rồi, nhưng b&aacute;n kh&ocirc;ng hết trong ng&agrave;y, th&igrave; đưa alool 90 độ v&agrave;o ng&acirc;m. Ng&acirc;m sau 24 tiếng đồng hồ để alcool thẩm thấu v&agrave;o caf&eacute;, sẽ tr&iacute;ch ly hương vị v&agrave; chất caf&eacute; h&ograve;a tan ra alcool. Xong đưa v&agrave;o trưng cất. Alcool sẽ ngưng tụ khi qua ống sinh h&agrave;n (d&ugrave;ng ống sinh h&agrave;n soắn v&agrave; cho nước lạnh chẩy mạnh để kh&ocirc;ng bị thất tho&aacute;t alcool), ta thu hồi alcool lại để l&agrave;m mẻ sau (alcool thất tho&aacute;t khoảng 8%). Khi alcool đ&atilde; bay qua sinh h&agrave;n hết, c&ograve;n những g&igrave; ở lại đ&oacute; l&agrave; &ldquo;Tinh dầu caf&eacute;&rdquo;.</span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">*Nếu c&oacute; điều kiện th&igrave; d&ugrave;ng bơ (beurre/butter) của Ph&aacute;p, loại 5 đồng tiền (huy chương v&agrave;ng) v&agrave; d&ugrave;ng rượu Hrum m&agrave; tẩm sau khi rang v&agrave; trước khi ủ th&igrave; thơm v&agrave; ngon hơn.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">*Cho &ldquo;glyc&eacute;rique&rdquo; v&agrave;o phin trước khi đổ caf&eacute; (độ một ch&uacute;t bằng hột bắp), để tạo b&eacute;o m&agrave; kh&ocirc;ng thấy v&aacute;ng tr&ecirc;n mặt nước (bởi n&oacute; l&agrave; chất b&eacute;o h&ograve;a tan, do chuỗi polypeptid đ&atilde; được thủy ph&acirc;n th&agrave;nh shortning rồi)&hellip;</span><br /> <br /> <span style="background-color: #ffe8ff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">*Kh&ocirc;ng n&ecirc;n nghe những người n&oacute;i rằng: cho hạt cau hay nước mắn v&agrave;o caf&eacute; l&agrave; kh&ocirc;ng đ&uacute;ng</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%; background-color: #ffe8ff">b&iacute; kip chọn c&agrave; ph&ecirc; pha m&aacute;y</span></p> <p style="margin: 4.8pt 0cm 6pt; line-height: 14.4pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong>C&agrave; ph&ecirc; espresso</strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>được pha chế bằng c&aacute;ch d&ugrave;ng<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="Nước" href="http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc"><span style="color: #0b0080">nước</span></a><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>n&oacute;ng n&eacute;n dưới &aacute;p suất cao (khoảng 9 đến 10<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="Bar" href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Bar"><span style="color: #0b0080">bar</span></a>) qua bột c&agrave; ph&ecirc; được xay rất nhuyễn. Pha chế bằng phương ph&aacute;p n&agrave;y c&agrave; ph&ecirc; sẽ rất đậm v&agrave; tr&ecirc;n mặt c&oacute; một lớp bọt m&agrave;u n&acirc;u (<em>crema</em>) đ&oacute;ng phần quan trọng trong việc tạo hương thơm cho c&agrave; ph&ecirc;. C&agrave; ph&ecirc; espresso thường được uống bằng t&aacute;ch dầy c&oacute; h&acirc;m n&oacute;ng trước, dung t&iacute;ch v&agrave;o khoảng 40 ml v&agrave; c&oacute; hoặc kh&ocirc;ng pha đường t&ugrave;y theo khẩu vị. C&agrave; ph&ecirc; espresso thường được phục vụ k&egrave;m theo một ly nước.</p> <p style="margin: 4.8pt 0cm 6pt; line-height: 14.4pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">C&agrave; ph&ecirc; espresso l&agrave; loại c&agrave; ph&ecirc; thường được uống ở<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="&Yacute;" href="http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%9D"><span style="color: #0b0080">&Yacute;</span></a><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>v&agrave;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="T&acirc;y Ban Nha" href="http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_Ban_Nha"><span style="color: #0b0080">T&acirc;y Ban Nha</span></a>, l&agrave; những nơi m&agrave; người ta gọi n&oacute; đơn giản l&agrave; c&agrave; ph&ecirc;. C&agrave; ph&ecirc; espresso c&oacute; nguồn gốc ở &Yacute;, nơi xuất hiện c&aacute;ch pha c&agrave; ph&ecirc; n&agrave;y v&agrave;o khoảng năm<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="1930" href="http://vi.wikipedia.org/wiki/1930"><span style="color: #0b0080">1930</span></a>. Espresso bắt nguồn từ<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="Tiếng &Yacute;" href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_%C3%9D"><span style="color: #0b0080">tiếng &Yacute;</span></a><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><em>espressivo</em>, từ diễn tả một thức ăn uống được pha chế đặc biệt d&agrave;nh cho thực kh&aacute;ch, bắt nguồn từ l&uacute;c đầu ti&ecirc;n khi chỉ c&oacute; c&agrave; ph&ecirc; espresso trong c&aacute;c qu&aacute;n bar.</p> <div style="border-style: none none solid; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: #aaaaaa; padding: 0cm 0cm 2pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <h2 style="margin: 0cm 0cm 7.2pt; line-height: 14.4pt; background-color: white; border: none; padding: 0cm; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span class="mw-headline"><span style="font-size: 12pt; font-weight: normal">Nguy&ecirc;n liệu</span></span><span style="font-size: 12pt; font-weight: normal"></span></h2> </div> <p style="margin: 4.8pt 0cm 6pt; line-height: 14.4pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Nguy&ecirc;n liệu pha c&agrave; ph&ecirc; espresso vẫn l&agrave; c&aacute;c hạt<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="C&agrave; ph&ecirc;" href="http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0_ph%C3%AA"><span style="color: #0b0080">c&agrave; ph&ecirc;</span></a><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>d&ugrave;ng cho c&aacute;c loại c&agrave; ph&ecirc; kh&aacute;c nhưng hạt c&agrave; ph&ecirc; thường được<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="Rang (trang chưa được viết)" href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Rang&amp;action=edit&amp;redlink=1"><span style="color: #a55858">rang</span></a><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>sẫm m&agrave;u hơn. Điều n&agrave;y rất cần thiết v&igrave; qua c&aacute;ch pha dưới &aacute;p suất,<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="Ax&iacute;t" href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Ax%C3%ADt"><span style="color: #0b0080">ax&iacute;t</span></a><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>tự nhi&ecirc;n của hạt c&agrave; ph&ecirc; bị h&ograve;a tan nhanh hơn c&aacute;c phương ph&aacute;p pha chế th&ocirc;ng thường rất nhiều. C&agrave; ph&ecirc; espresso pha từ hạt c&agrave; ph&ecirc; thường v&igrave; thế sẽ c&oacute; vị chua kh&oacute; chịu. Người ta chống lại hiện tượng n&agrave;y bằng c&aacute;ch rang l&acirc;u hơn do h&agrave;m lượng ax&iacute;t giảm đi khi rang hạt c&agrave; ph&ecirc;. Một điểm yếu l&agrave; khi rang l&acirc;u sẽ l&agrave;m giảm đi hương thơm của c&agrave; ph&ecirc;. Nghệ thuật rang c&agrave; ph&ecirc; v&igrave; thế ch&iacute;nh l&agrave; ở chỗ t&igrave;m được sự c&acirc;n bằng giữa h&agrave;m lượng ax&iacute;t v&agrave; hương thơm cho mỗi loại hạt c&agrave; ph&ecirc; hay từng loại pha trộn c&aacute;c hạt c&agrave; ph&ecirc;. Khi rang c&agrave; ph&ecirc; sẫm m&agrave;u như vậy hạt c&agrave; ph&ecirc; mất đi h&agrave;m lượng<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="Caffeine" href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Caffeine"><span style="color: #0b0080">caffeine</span></a><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>nhưng do c&oacute; vị ậm đ&agrave; n&ecirc;n c&agrave; ph&ecirc; espresso thường lại được cho l&agrave; một loại c&agrave; ph&ecirc; đậm.</p> <p style="margin: 4.8pt 0cm 6pt; line-height: 14.4pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Thường loại c&agrave; ph&ecirc;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="Coffea arabica" href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Coffea_arabica"><span style="color: #0b0080">Arabica</span></a><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>(<em>Coffea arabica</em>) c&oacute; chất lượng cao được d&ugrave;ng l&agrave;m c&agrave; ph&ecirc; espresso. Để c&agrave; ph&ecirc; espresso c&oacute;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><em>crema</em><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>nhiều v&agrave; đặc hơn người ta pha trộn hạt c&agrave; ph&ecirc; Arabia với<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="Coffea canephora (trang chưa được viết)" href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Coffea_canephora&amp;action=edit&amp;redlink=1"><span style="color: #a55858">Robusta</span></a><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>(<em>Coffea canephora</em>), loại n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; được hương thơm v&agrave; vị đậm đ&agrave; như Arabica. Những người trong giới s&agrave;nh điệu vẫn c&atilde;i nhau s&ocirc;i nổi l&agrave; 100% Arabica hay phương thức pha trộn 60% Arabica v&agrave; 40% Robusta, 90% robusta v&agrave; 10% Arabica , sẽ mang lại một ly c&agrave; ph&ecirc; espresso ho&agrave;n hảo. Theo t&ocirc;i ph ải theo sở th&iacute;ch người ti&ecirc;u&nbsp; &ugrave;ng tại khu vực đ&oacute; v&agrave; theo đặc điểm từng giống Arabica hay robusta v&igrave; c&agrave; ph&ecirc; trồng khu vực kh&aacute;c nhau sẽ c&oacute; hương vị kh&ocirc;ng nhau </p> <div style="border-style: none none solid; border-bottom-width: 1pt; border-bottom-color: #aaaaaa; padding: 0cm 0cm 2pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <h2 style="margin: 0cm 0cm 7.2pt; line-height: 14.4pt; background-color: white; border: none; padding: 0cm; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span class="mw-headline"><span style="font-size: 12pt; font-weight: normal">C&aacute;ch pha</span></span><span style="font-size: 12pt; font-weight: normal"></span></h2> </div> <h3 style="margin: 0cm 0cm 3.6pt; line-height: 14.4pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span class="mw-headline">Kỹ thuật</span></h3> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 14.4pt; background-color: #f9f9f9; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; background-color: #f9f9f9; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Ấm pha c&agrave; ph&ecirc; do Bialetti thiết kế</p> <p style="margin: 4.8pt 0cm 6pt; line-height: 14.4pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">C&oacute; thể d&ugrave;ng ấm pha c&agrave; ph&ecirc; espresso để pha loại c&agrave; ph&ecirc; n&agrave;y. Thuộc v&agrave;o trong số c&aacute;c ấm pha c&agrave; ph&ecirc; espresso cổ điển l&agrave; kiểu &quot;Moka Express&quot; do<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="Alfonso Bialetti (trang chưa được viết)" href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfonso_Bialetti&amp;action=edit&amp;redlink=1"><span style="color: #a55858">Alfonso Bialetti</span></a>thiết kế năm<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a title="1933" href="http://vi.wikipedia.org/wiki/1933"><span style="color: #0b0080">1933</span></a>, loại vẫn c&ograve;n được d&ugrave;ng trong nhiều gia đ&igrave;nh tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới ở h&igrave;nh d&aacute;ng nguy&ecirc;n thủy của n&oacute;. V&igrave; ở loại ấm n&agrave;y c&ograve;n xa mới đạt đến &aacute;p suất 8 bar (nhiều nhất chỉ c&oacute; thể l&agrave; 1,5 bar) n&ecirc;n ch&iacute;nh x&aacute;c m&agrave; n&oacute;i th&igrave; đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải l&agrave; c&agrave; ph&ecirc; espresso.</p> <p style="margin: 4.8pt 0cm 6pt; line-height: 14.4pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Để pha c&agrave; ph&ecirc; espresso ngon v&agrave; c&oacute; nhiều crema phải cần d&ugrave;ng đến một m&aacute;y pha c&agrave; ph&ecirc; espresso. Trong m&aacute;y n&agrave;y nước n&oacute;ng 88&nbsp;&deg;C đến 94&nbsp;&deg;C được &eacute;p với &aacute;p suất ban đầu v&agrave;o khoảng 9 bar qua bột c&agrave; ph&ecirc; được xay rất nhuyễn. Thời gian chảy qua phải l&agrave; 25 gi&acirc;y. Nếu lượng nước ph&ugrave; hợp chảy qua nhanh hơn c&aacute;c hương vị kh&ocirc;ng được h&ograve;a tan hết, nước chảy qua lớp bột c&agrave; ph&ecirc; qu&aacute; chậm sẽ c&oacute; qu&aacute; nhiều chất đắng h&ograve;a tan theo</p> <p style="margin: 4.8pt 0cm 6pt; line-height: 14.4pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="color: #272727; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">XAY C&Agrave; PH&Ecirc;: PHẦN GIỚI THIỆU</span></strong><span class="apple-converted-space"><strong><span style="color: #272727; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></strong></span><strong><span style="color: #272727; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> </span></strong><span style="color: #272727; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Mặc d&ugrave; c&oacute; sự ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng nghệ hiện đại, vẫn c&ograve;n c&oacute; bốn c&aacute;ch xay c&agrave; ph&ecirc;. C&aacute;ch xưa nhất l&agrave; bằng ch&agrave;y v&agrave; cối. Kế đến l&agrave; những cối xay bằng đ&aacute;, hiện đại hơn một ch&uacute;t l&agrave; những m&eacute;p răng cưa bằng th&eacute;p hoặc những c&aacute;i nĩa gấp nếp. Gần&nbsp; đ&acirc;y l&agrave; m&aacute;y xay bằng dao điện c&oacute; nguy&ecirc;n l&iacute; vận h&agrave;nh giống như một&nbsp; m&aacute;y xay điện.</span><span style="color: #272727"><br /> <span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">N&oacute;i chung xay c&agrave; ph&ecirc; tốt nhất c&oacute; thể,m&agrave;&nbsp; kh&ocirc;ng cần l&agrave;m&nbsp; th&ocirc;ng những phin lọc hoặc biến c&agrave; ph&ecirc; th&agrave;nh dạng như b&ugrave;n. Xay c&agrave;ng tốt c&agrave; ph&ecirc; c&agrave;ng tiếp x&uacute;c nhiều với nước n&oacute;ng, dầu cần thiết trong c&agrave; ph&ecirc; sẽ được giải ph&oacute;ng nhanh v&agrave; nhiều hơn m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; sự đi k&egrave;m của những chất ho&aacute; học th&ocirc; hơn.</span><br /> <span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">N&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c, bạn kh&ocirc;ng cần phải xay c&agrave; ph&ecirc; th&agrave;nh bột, bởi v&igrave; nếu xay kĩ qu&aacute; sẽ l&agrave;m mất chất dầu cần thiết m&agrave; đ&atilde; bị bốc hơi một phần do nhiệt độ v&agrave; ma s&aacute;t của qu&aacute; tr&igrave;nh xay. Bạn cũng kh&ocirc;ng cần l&agrave;m th&ocirc;ng phin&nbsp; pha c&agrave; ph&ecirc; hoặc l&agrave;m cho t&aacute;ch c&agrave; ph&ecirc; của bạn đầy cặn.</span><br /> <br /> </span><strong><span style="color: #272727; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">XAY C&Agrave; PH&Ecirc;: M&Aacute;Y XAY C&Oacute; RĂNG CƯA</span></strong><span style="color: #272727"><br /> <span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Những người biết thưởng thức c&agrave; ph&ecirc; đầu ti&ecirc;n xay c&agrave; ph&ecirc; của họ bằng ch&agrave;y v&agrave; cối xay, nhưng cũng v&agrave;o thời kỳ đầu người ta xay c&agrave; ph&ecirc; bằng cối xay đ&aacute; giống như loại những người ở Trung Đ&ocirc;ng&nbsp; đ&atilde; sử dụng để giảm ngũ cốc trong bột. Sau đ&oacute; người ta ph&aacute;t triển loại m&aacute;y xay c&agrave; ph&ecirc; kiểu của người Thổ Nhĩ Kỳ, loại m&aacute;y dễ mang theo b&ecirc;n người được đặc chế c&oacute; k&iacute;ch cỡ v&agrave; chức năng giống như m&aacute;y xay ti&ecirc;u hiện nay. Những đĩa kim loại nhỏ c&oacute; nếp nhăn thay thế những cối xay đ&atilde; tạo n&ecirc;n sự tiến bộ chưa từng c&oacute; trong c&ocirc;ng nghệ xay. Người ta đ&atilde; ph&aacute;t triển nhiều loại m&aacute;y kh&aacute;c bao gồm cả việc sử dụng đĩa trong m&ocirc; tơ điện nhưng nguy&ecirc;n l&iacute; vận h&agrave;nh vẫn như vậy.</span><br /> <span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Tất cả những m&aacute;y xay c&oacute; răng cưa nếu kh&ocirc;ng x&eacute;t đến gi&aacute; cả v&agrave; k&iacute;ch cỡ hoạt động gần như giống nhau. C&oacute; một chỗ tr&ecirc;n đỉnh m&aacute;y xay d&ugrave;ng để chứa c&agrave; ph&ecirc;. Khi bạn k&iacute;ch hoặt thiết bị t&iacute;nh giờ, c&agrave; ph&ecirc; tự động chạy v&agrave;o với một lượng nhất định trong một khoảng thời gian đi qua m&eacute;p răng cưa n&agrave;y sẽ thổi bột c&agrave; ph&ecirc; v&agrave;o một nơi chứa c&oacute; thể th&aacute;o rời ở ph&iacute;a dưới trước của thiết bị. C&aacute;i t&iacute;nh giờ sẽ đ&oacute;ng m&aacute;y xay lại một c&aacute;ch tự động. Những m&aacute;y n&agrave;y tạo ra c&agrave; ph&ecirc; c&oacute; chất lượng đồng bộ hơn những m&aacute;y xay c&oacute; lưỡi dao điện, n&oacute; kh&ocirc;ng&nbsp; tạo ra tiếng ồn khi xay v&agrave; chắc chắn l&agrave; kh&ocirc;ng phải sử dụng tay để quay. Tuy nhi&ecirc;n bạn phải ch&ugrave;i rửa những khe hở sau ba đến bốn lần sử dụng<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><em>(nhiều cửa hiệu c&oacute; b&aacute;n b&agrave;n chải để d&ugrave;ng cho mục đ&iacute;ch n&agrave;y, một b&agrave;n chải d&ugrave;ng để sơn cứng v&agrave; nhỏ l&agrave; rất tốt),</em><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>phải mở m&aacute;y xay v&agrave; rửa răng cưa theo một chu k&igrave; nhất định. Nếu bạn xay loại c&agrave; ph&ecirc; rang m&agrave;u sẫm v&agrave; c&oacute; nhiều dầu th&igrave; bạn sẽ thấy rằng để l&agrave;m việc n&agrave;y th&igrave; b&agrave;n chải th&ocirc;i chưa đủ, bạn phải lấy hết c&agrave; ph&ecirc; bị b&aacute;m v&agrave;o trong những lỗ hổng khi tiến h&agrave;nh ch&ugrave;i rửa. Cuối c&ugrave;ng, d&ugrave;ng m&aacute;y xay c&oacute; răng cưa đối với c&agrave; ph&ecirc; c&oacute; tẩm hương vị th&igrave; kh&ocirc;ng hiệu quả. Những hương vị trong c&agrave; ph&ecirc; sẽ b&aacute;m v&agrave;o răng cưa v&agrave; l&agrave;m ảnh hưởng đến loại c&agrave; ph&ecirc; kh&ocirc;ng tẩm hương vị m&agrave; được xay sau đ&oacute;.</span><br /> <span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Bộ phận ch&iacute;nh của m&aacute;y xay bao gồm hai đĩa kim loại c&oacute; nếp gấp nhỏ, hoặc l&agrave; một vật h&igrave;nh n&oacute;n kim loại c&oacute; nếp gấp gắn v&agrave;o c&aacute;i thứ hai l&otilde;m v&agrave; giống như vậy. Một c&aacute;i cố định v&agrave; một c&aacute;i chuyển động xoay tr&ograve;n bằng một tay cầm hoặc một m&ocirc; tơ. C&agrave; ph&ecirc; được bỏ v&agrave;o khoảng giữa hai đĩa gấp nếp, n&oacute; được xay nhuyễn đến khi rơi xuống đ&aacute;y của m&aacute;y xay. Phương ph&aacute;p n&agrave;y chưa bao giờ được cải tiến v&igrave; những c&aacute;i m&aacute;y xay th&igrave; lu&ocirc;n giống nhau về sự điều chỉnh khoảng c&aacute;ch&nbsp; giữa hai đĩa c&oacute; thể gi&uacute;p điều chỉnh chất luợng của c&agrave; ph&ecirc; một c&aacute;ch ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; đồng nhất.</span><br /> <span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">C&oacute; nhiều nh&agrave; sản xuất loại m&aacute;y răng cưa nhỏ n&agrave;y: những loại m&aacute;y &iacute;t đắt tiền của<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><em>Braun, Capresso, Bunn</em><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>v&agrave; những nh&agrave; sản xuất kh&aacute;c (gi&aacute; từ 40-60$) ph&ugrave; hợp tốt với những dụng cụ pha chế c&agrave; ph&ecirc; ngoại trừ loại pha bằng hơi n&eacute;n, loại n&agrave;y sử dụng những ống bơm hoặc p&iacute;tton để đẩy nước&nbsp; n&oacute;ng chảy xuy&ecirc;n qua c&agrave; ph&ecirc;.</span><br /> <span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Những dụng cụ pha bằng hơi n&eacute;n hoặc<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><em>pitton</em><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>đ&ograve;i hỏi những m&aacute;y xay c&oacute; răng cưa sử dụng hơi n&eacute;n m&agrave; cho ph&eacute;p bạn điều chỉnh chất lượng c&agrave; ph&ecirc; xay cho ph&ugrave; hợp với &aacute;p suất sử dụng trong dụng cụ pha chế. Đối với những người th&iacute;ch d&ugrave;ng hơi n&eacute;n v&agrave; chủ nh&acirc;n của dụng cụ pha c&oacute; pitton hoặc ống bơm, th&igrave; những m&aacute;y xay chắc chắn v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy n&agrave;y th&igrave; rất l&agrave; cần thiết.</span><br /> <span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Đối với những người th&iacute;ch c&agrave; ph&ecirc; n&oacute;i chung, họ xay c&agrave; ph&ecirc; để pha chế ch&uacute;ng. Hầu hết những m&aacute;y xay thuộc loại n&agrave;y th&igrave; c&oacute; thiết kế chắc chắn v&agrave; tốt, gi&aacute; dao động từ 100$-300$.</span><br /> <br /> </span><strong><span style="color: #272727; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">XAY C&Agrave; PH&Ecirc;: M&Aacute;Y XAY BẰNG DAO ĐIỆN</span></strong><strong><span style="color: #272727; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><br /> </span></strong><span style="color: #272727; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Sự ph&aacute;t triển thứ ba v&agrave; gần đ&acirc;y nhất của kỹ thuật xay l&agrave; xay bằng điện. Hai dao điện th&eacute;p chạy bằng m&ocirc;tơ điện nhỏ xoay ở tốc độ cực nhanh ở phần đ&aacute;y ở khoảng chứa giống như cốc c&agrave; ph&ecirc; v&agrave; hai dao điện n&agrave;y nghiền c&agrave; ph&ecirc; th&agrave;nh từng mảnh nhỏ. Với phương ph&aacute;p răng cưa, điều chỉnh chất luợng c&agrave; ph&ecirc; bằng c&aacute;ch điều chỉnh khoảng c&aacute;ch giữa hai m&eacute;p răng cưa, c&ograve;n phương ph&aacute;p n&agrave;y điều chỉnh bằng độ d&agrave;i thời gian bạn để cho dao ch&eacute;m v&agrave;o c&agrave; ph&ecirc;. Nếu bạn kh&ocirc;ng đảm bảo được t&iacute;nh hệ thống khi định giờ&nbsp; cho to&agrave;n bộ tiến tr&igrave;nh, th&igrave;&nbsp; g&acirc;y ra c&aacute;i gọi l&agrave;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><em>little hit and miss</em><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>(những sai s&oacute;t nhỏ).</span><span style="color: #272727"><br /> <span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Nếu muốn c&oacute; c&agrave; ph&ecirc; ngon xay bằng dao điện, cứ mỗi v&agrave;i gi&acirc;y phun c&agrave; ph&ecirc; v&agrave; xay. N&oacute; c&ograve;n gi&uacute;p l&agrave;m nhẹ phần đ&aacute;y của m&aacute;y xay l&ecirc;n để đưa c&agrave; ph&ecirc; vừa xay xong tiếp x&uacute;c với dao nữa.</span><br /> <em><u><span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Nhược điểm của m&aacute;y xay bằng dao điện:</span></u></em><span class="apple-converted-space"><span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></span><span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">bất tiện của m&aacute;y xay bằng dao tr&ecirc;n hết, ch&uacute;ng xay k&eacute;m đồng bộ v&agrave; kh&oacute; lường trước kết quả hơn m&aacute;y xay bằng răng cưa. Thậm ch&iacute; những m&aacute;y xay bằng răng cưa rẻ hơn nếu điều chỉnh vẫn cho c&agrave; ph&ecirc; chất luợng đồng bộ ng&agrave;y n&agrave;y qua ng&agrave;y kh&aacute;c. Với m&aacute;y xay bằng dao, chỉ c&oacute; những người ch&uacute; &yacute; nhất v&agrave; cẩn thận nhất th&igrave; c&oacute; khả năng xay c&agrave; ph&ecirc; với sự đồng bộ tương đương. Với phương ph&aacute;p pha sử dụng giấy lọc, những bất đồng nhỏ kh&ocirc;ng đ&aacute;ng lo. Với kiểu pha sử dụng<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><em>pitton</em>, pha để nhỏ giọt kh&ocirc;ng sử dụng phần lọc, kiểu pha cho tiếp x&uacute;c với b&igrave;nh v&agrave; pha bằng hơi kh&iacute; n&eacute;n, tất cả phương ph&aacute;p n&agrave;y đ&ograve;i hỏi c&agrave; ph&ecirc; c&oacute; độ đồng nhất cao hơn để đạt chất lượng cao. Những ai muốn c&oacute; chất lượng c&agrave; ph&ecirc; c&oacute; thể đo&aacute;n trước được n&ecirc;n chọn những m&aacute;y xay c&oacute; răng cưa như<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><em>Capresso, Braun, Bunn</em><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>v&agrave;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><em>Pavoni.</em><em><br /> </em>M&aacute;y xay c&agrave; ph&ecirc; sử dụng dao cũng kh&ocirc;ng thể tạo ra loại c&agrave; ph&ecirc; xay dạng bột theo kiểu c&agrave; ph&ecirc; của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc của Trung Đ&ocirc;ng, để c&oacute; được loại c&agrave; ph&ecirc; n&agrave;y, bạn phải d&ugrave;ng loại xay bằng tay tốt như<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><em>Zassenhaaus</em><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>hoặc một trong những loại m&aacute;y xay tay đặc chế của Thổ Nhĩ Kỳ tr&ocirc;ng giống như một m&aacute;y xay ti&ecirc;u lớn.Những m&aacute;y xay&nbsp; điện sử dụng hơi kh&iacute; n&eacute;n d&ugrave;ng cho c&agrave; ph&ecirc; của Trung Đ&ocirc;ng.</span><br /> <span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Một nhược điểm kh&aacute;c&nbsp; của m&aacute;y xay loại n&agrave;y l&agrave; gặp kh&oacute; khăn khi lấy c&agrave; ph&ecirc; từ phần dưới của dao v&agrave; cho v&agrave;o dụng cụ pha chế, bạn cũng gặp vấn đề khi rửa m&aacute;y xay.</span><br /> <em><u><span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Ưu điểm của m&aacute;y xay bằng dao</span></u></em><span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">: C&oacute; thể t&oacute;m tắt ưu điểm của n&oacute; thế n&agrave;y: gi&aacute; rẻ, xay nhanh v&agrave; kh&ocirc;ng chiếm nhiều kh&ocirc;ng gian trong bếp. Bạn c&oacute; thể sử dụng n&oacute; để nghiền c&aacute;c loại hạt kh&aacute;c v&agrave; những nguy&ecirc;n liệu nấu ăn tương tự, kh&ocirc;ng giống như m&aacute;y xay sử dụng răng cưa, n&oacute; c&oacute; thể sử dụng cho c&agrave; ph&ecirc; tẩm&nbsp; hương vị</span></span></p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0" width="315pt" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <tbody><tr> <td style="width: 100%; padding: 0cm"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.5pt"><span style="color: #3f89c3">C&agrave; ph&ecirc; nh&acirc;n chất lượng cao</span></p> </td> </tr> </tbody></table> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt"><span style="display: none">&nbsp;</span></p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0" width="315pt" style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> <tbody><tr> <td valign="top" style="padding: 0cm"> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.5pt"><strong>K&yacute; (m&atilde;) hiệu, Quy c&aacute;ch :</strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.5pt">- Độ ẩm: 12,5% Max.<br /> - Đen, vỡ: 0% -&gt; 3% Max.<br /> - Tạp chất: 0% -&gt; 0,5% Max.<br /> - Cỡ hạt đồng đều theo ti&ecirc;u chuẩn TCVN 4807:2001.<br /> - M&agrave;u sắc, m&ugrave;i vị tự nhi&ecirc;n.<br /> - Kh&ocirc;ng mốc, kh&ocirc;ng l&ecirc;n men, kh&ocirc;ng m&ugrave;i vị lạ ...<br /> * Theo ti&ecirc;u chuẩn TCVN 4193:2001 : 90 lỗi Max/300gr.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.5pt"><strong>Gi&aacute; trị sử dụng :</strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 13.5pt">L&agrave; nguy&ecirc;n liệu ch&iacute;nh trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp chế biến c&agrave; ph&ecirc; rang xay, h&ograve;a tan... L&agrave; chất phụ gia cho một số ng&agrave;nh chế biến thực phẩm - đồ uống. &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Sản phẩm C&agrave; ph&ecirc; Chất lượng cao của C&ocirc;ng ty xuất khẩu theo TCVN v&agrave; ti&ecirc;u chuẩn ri&ecirc;ng của kh&aacute;ch h&agrave;ng. Nguy&ecirc;n liệu đầu v&agrave;o được chọn lọc từ những hạt c&agrave; ph&ecirc; to, đều trồng ở những v&ugrave;ng đất nổi tiếng về C&agrave; ph&ecirc; tr&ecirc;n địa b&agrave;n như cầu đất, long kh&aacute;nh , đồng nai, l&agrave;o, campuchia, th&aacute;i lan Bu&ocirc;n Ma Thuột, Bu&ocirc;n Hồ, ĐakMil, CưMgar, Trung H&ograve;a, Bu&ocirc;n Trấp ... được chế biến tr&ecirc;n d&acirc;y chuyền c&ocirc;ng nghệ hiện đại của Nhật Bản.<br /> - Để c&oacute; sản phẩm c&agrave; ph&ecirc; nh&acirc;n đạt ti&ecirc;u chuẩn xuất khẩu chất lượng cao. Từ kh&acirc;u thu gom nguy&ecirc;n liệu đến kh&acirc;u gia c&ocirc;ng chế biến đều được C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i kiểm so&aacute;t chặt chẽ, tu&acirc;n thủ c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn, định mức kỹ thuật. Th&agrave;nh phẩm ho&agrave;n th&agrave;nh phải thỏa m&atilde;n đầy đủ c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn v&agrave; y&ecirc;u cầu đ&atilde; cam kết, l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng kh&aacute;ch h&agrave;ng đặt quan hệ giao dịch mua b&aacute;n với C&ocirc;ng ty.<br /> - Ch&uacute;ng t&ocirc;i sử dụng 100% nguy&ecirc;n liệu tại địa phương, &aacute;p dụng một quy tr&igrave;nh sản xuất hợp l&yacute;, với c&ocirc;ng nghệ cao đ&atilde; tạo cho C&ocirc;ng ty lợi thế cạnh tranh tr&ecirc;n thương trường, ổn định v&agrave; ph&aacute;t triển hơn 100 năm qua.&nbsp;<br /> - Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; mạng lưới huy động tại c&aacute;c Chi nh&aacute;nh, Trạm, Điểm trực thuộc C&ocirc;ng ty, rộng khắp c&aacute;c v&ugrave;ng sản xuất C&agrave; ph&ecirc;, n&ecirc;n thuận lợi cho việc chọn lọc nguồn nguy&ecirc;n liệu ch&iacute;nh tốt nhất.</p> </td> </tr> </tbody></table> <p style="margin: 4.8pt 0cm 6pt; line-height: 14.4pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="line-height: 115%">&nbsp;</span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: jerrycoffee
   - Địa chỉ: 153 hoangquocviet
   - Điện thoại: 12345 - Fax:
   - email: arabica500000@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...