bán chim bồ câu pháp giống bình định bồ câu pháp giống 250/cặp đang đẻ

#1
<p align="center"><span style="text-decoration: underline">Trại bồ c&acirc;u tăng long 2</span></p> <p align="center"><span style="text-decoration: underline">Tam quan bắc &ndash; ho&agrave;i nhơn &ndash; b&igrave;nh định</span></p> <p><em>Với 11 m&oacute;n ăn thơm ngon bổ dưỡng v&agrave; một số b&agrave;i thuốc chữa bệnh từ chim bồ c&acirc;u:mồ h&ocirc;i trộm trẻ em . cơ thể suy nhược liệt dương thiếu m&aacute;u . bồi dưỡng cho mẹ bầu v&agrave; b&eacute;..v..v..</em></p> <p><strong>H&atilde;y c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i chăm s&oacute;c sức khẻo cho gia đ&igrave;nh bạn.</strong></p> <p><em>gi&aacute; b&aacute;n:&nbsp;&nbsp;&nbsp; chim giống 2 : th&aacute;ng tuổi 150 ng&agrave;n/cặp</em></p> <p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; chim đang đẻ giống ph&aacute;p thuần : 250 ng&agrave;n/ cặp bắt cả ổ </em></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>chim thịt lấy h&agrave;ng tại trại gi&aacute; rẻ</em></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>cung cấp chim cho nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn gi&aacute; rẻ giao h&agrave;ng t&acirc;̣n nơi</em></p> <p><strong>qu&iacute; b&agrave; con, anh chị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu tham quan mua b&aacute;n vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ <em>nguyễn th&agrave;nh trung: 0978462182 hoặc phạm thị thương&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</em></strong></p> <p><em><span style="text-decoration: underline">địa chỉ : tăng long2- tam quan bắc &ndash; ho&agrave;i nhơn &ndash; b&igrave;nh định</span></em></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Cảm ơn c&aacute;c bạn đ&atilde; đọc tin</p> <br /><img border="0" alt="Cần b&aacute;n chim bồ c&acirc;u ph&aacute;p giống b&igrave;nh định bồ c&acirc;u ph&aacute;p giống tam quan bắc ho&agrave;i nhơn b&igrave;nh định" title="Cần b&aacute;n chim bồ c&acirc;u ph&aacute;p giống b&igrave;nh định bồ c&acirc;u ph&aacute;p giống tam quan bắc ho&agrave;i nhơn b&igrave;nh định" src="http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/02/06/1147237/201302120821_1355644561_465370677_1_hinh_.jpg" /> <br /><br /><img border="0" alt="Cần b&aacute;n chim bồ c&acirc;u ph&aacute;p giống b&igrave;nh định bồ c&acirc;u ph&aacute;p giống tam quan bắc ho&agrave;i nhơn b&igrave;nh định" title="Cần b&aacute;n chim bồ c&acirc;u ph&aacute;p giống b&igrave;nh định bồ c&acirc;u ph&aacute;p giống tam quan bắc ho&agrave;i nhơn b&igrave;nh định" src="http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/02/06/1147237/201302120832_untitled.jpg" /> <br /><br /><img border="0" alt="Cần b&aacute;n chim bồ c&acirc;u ph&aacute;p giống b&igrave;nh định bồ c&acirc;u ph&aacute;p giống tam quan bắc ho&agrave;i nhơn b&igrave;nh định" title="Cần b&aacute;n chim bồ c&acirc;u ph&aacute;p giống b&igrave;nh định bồ c&acirc;u ph&aacute;p giống tam quan bắc ho&agrave;i nhơn b&igrave;nh định" src="http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/02/06/1147237/201302121154_untitled.jpg" /> <br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn thành trung
- Địa chỉ: bình định
- Điện thoại: 0978462182 - Fax:
- email: haytinanh_2012@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH