• Bán Chim Bồ Câu Pháp Giống

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 9/12/12

  1. chimbocauphap_bn Nhà nông nghiệp dư

   <h2><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: x-large"><span style="font-family: Arial">&nbsp;<span style="font-size: xx-large"><strong><span style="color: #0000ff">BỒ C&Acirc;U BẮC NINH</span></strong></span><strong><span style="color: #0000ff"><br /> </span></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;K&iacute;nh ch&agrave;o to&agrave;n thể b&agrave; con v&agrave; c&aacute;c bạn!</span></span></span><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: x-large"><span style="font-family: Arial"><br /> &nbsp;&nbsp; Hiện m&igrave;nh đang cung cấp lồng nu&ocirc;i chim bồ c&acirc;u v&agrave; giống chim bồ c&acirc;u ph&aacute;p với trọng lượng c&oacute; thể&nbsp; <strong><span style="color: #ff0000">&gt;1kg/con</span></strong>. Với hai m&agrave;u chủ đạo l&agrave; m&agrave;u đất v&agrave; m&agrave;u trắng tinh( kh&ocirc;ng một c&aacute;i l&ocirc;ng&nbsp;kh&aacute;c m&agrave;u n&agrave;o) ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; th&ecirc;m m&agrave;u đỏ ( tỉ lệ thấp).&nbsp;Chim với h&igrave;nh thể to con, m&agrave;u l&ocirc;ng bắt mắt n&ecirc;n b&ecirc;n cạnh việc nu&ocirc;i với mục đ&iacute;ch ph&aacute;t triển kinh tế c&ograve;n c&oacute; thể d&ugrave;ng l&agrave;m nu&ocirc;i cảnh. <span style="color: #ff0000">Với chất lượng v&agrave; gi&aacute; cả tốt </span><span style="color: #ff0000">nhất hiện nay</span>. C&ugrave;ng với kinh&nbsp;nghiệm thực tế trong chăn nu&ocirc;i nhiều năm n&ecirc;n sẵn s&agrave;ng tư vấn v&agrave; chia sẻ.&nbsp;Để việc phục vụ được tốt hơn ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;xin cung cấp th&ecirc;m&nbsp;một&nbsp;số h&igrave;nh thức&nbsp;mua b&aacute;n như sau:&nbsp;b&agrave; con c&oacute; thể d&ugrave;ng&nbsp;1 đ&ocirc;i chim trưởng th&agrave;nh để đổi lấy 2 đ&ocirc;i chim giống,&nbsp;đặc biệt&nbsp;trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i m&agrave; v&igrave;&nbsp;l&iacute; do n&agrave;o đ&oacute; m&agrave; b&agrave; con muốn ngừng nu&ocirc;i th&igrave;&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;sẽ&nbsp;nhận lại, với những trường hợp&nbsp;kh&oacute; khăn về đầu ra th&igrave;&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng nhận đầu ra cho b&agrave; con, với những kh&aacute;ch h&agrave;ng mua con giống v&agrave; kết hợp lấy cả lồng nu&ocirc;i do b&ecirc;n m&igrave;nh cung cấp cũng sẽ được hưởng mức gi&aacute; ưu đ&atilde;i hơn. <span style="color: #ff0000">HỖ TRỢ </span><span style="color: #ff0000">VẬN CHUYỂN</span>, cơ sở cung cấp giống&nbsp;c&oacute; vị tr&iacute;&nbsp;giao th&ocirc;ng thuận lợi&nbsp;( nằm s&aacute;t&nbsp;quốc lộ 18 đi H&agrave; Nội-Bắc&nbsp;Ninh-Hải Dương-Quảng Ninh, c&aacute;ch s&acirc;n bay nội b&agrave;i=22km), c&aacute;ch quốc lộ 1a&nbsp;8km, c&aacute;ch quốc lộ 5=20km, c&aacute;ch cầu đuống=16km...</span></span></span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: larger"><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: x-large"><br /> <strong><span style="color: #ff0000">Chương tr&igrave;nh x&acirc;y dựng vệ tinh</span></strong>: do c&oacute; được sự tin tưởng rộng khắp của kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc, c&ugrave;ng với nhu cầu ph&aacute;t triển thực tế của b&agrave; con n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ x&acirc;y dựng những vệ tinh cung cấp con giống tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh, ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng sẵn s&agrave;ng hợp t&aacute;c với c&aacute;c cơ sở cung cấp giống kh&aacute;c để đưa con giống đến tận tay b&agrave; con, song song với đ&oacute; l&agrave; chương tr&igrave;nh hợp t&aacute;c c&ugrave;ng ph&aacute;t triển v&agrave; sẽ đem lại lợi nhuận hết sức thực tế với tất cả ai c&oacute; nhu cầu, được &aacute;p dụng cho những đơn h&agrave;ng từ 50 cặp trở l&ecirc;n( ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ hỗ trợ trực tiếp v&agrave;o gi&aacute;, c&ugrave;ng với cam kết đến từ hai ph&iacute;a, <span style="color: #ff0000">đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh ph&aacute;t triển đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n </span><span style="color: #ff0000">quốc</span>). Vậy ai c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ theo , 0979338769( do m&igrave;nh rất nhiều việc ở nh&agrave; n&ecirc;n thời gian li&ecirc;n hệ tốt nhất l&agrave; từ 11h30 đến12h, từ&nbsp;18h đến 20h tất cả c&aacute;c ng&agrave;y trong tuần)&nbsp;hoặc anhsemainhodenem_p86@yahoo.com.vn.<br /> khuyến m&atilde;i: tặng 1 chuyến du lịch Th&aacute;i Lan( 1 người) cho c&aacute; nh&acirc;n hoặc tổ chức mua đạt 1000 cặp chim bồ c&acirc;u 2 th&aacute;ng tuổi/năm, 500 cặp đối với chim sinh sản/năm.<br /> <strong><span style="color: #ff0000">ch&uacute;ng t&ocirc;i cam đoan về gi&aacute; v&agrave; chất lượng l&agrave; tốt nhất hiện nay, b&agrave; con n&ecirc;n đi tham khảo thật kĩ trước khi quyết định mua con giống để c&oacute; được sự lựa chọn tốt nhất. Ch&iacute;nh s&aacute;ch b&aacute;n h&agrave;ng linh hoạt, dịch vụ hậu m&atilde;i tốt nhất, c&oacute; h&oacute;a đơn VAT tiện dụng cho c&aacute;c tổ chức cơ quan.</span></strong><br /> <span style="color: #0000ff"><br /> </span><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: x-large">Rất h&acirc;n hạnh được phục vụ</span><span style="font-size: large">.</span></span></span></span></span></span></h2>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Như Phùng
   - Địa chỉ: Phù Luu- Trung Nghĩa- Yên Phong- Bắc Ninh
   - Điện thoại: 0979338769 - Fax:
   - email: chimbocauphap_bn@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...