Ban chim trĩ đỏ - mái tơ sắp đẻ, số lượng lớn

#1
<p align="justify"><strong>Trung t&acirc;m Bảo tồn &amp; Ph&aacute;t triển Vật nu&ocirc;i c&oacute; Gen Qu&yacute; hiếm </strong><em><u><a href="http://hatthocvang.com/chim-tri-giong/con_giong0_15.aspx">l&agrave; tổ chức uy t&iacute;n chuy&ecirc;n cu</a></u></em><a href="http://hatthocvang.com/chim-tri-giong/con_giong0_15.aspx"><em><u>ng cấp Chim trĩ giống cho thị trường cả nước</u></em></a>, với số lượng hơn 3000 chim bố mẹ/ 03 trại chim trĩ giống quy m&ocirc; lớn. Hi&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; gần 500 chim m&aacute;i tơ sắp đẻ c&oacute; thể xuất ra thị trường. Chim đảm bảo c&oacute; nguồn gốc, giấy tờ kiểm l&acirc;m.</p><p>Gi&aacute; b&aacute;n: 1.250.000 VND/con, chim về c&oacute; thể khai th&aacute;c trứng ngay, nhanh gỡ lại vốn v&agrave; c&oacute; l&atilde;i.</p><p>Chi tiết xin xem th&ecirc;m<strong>:<a href="http://hatthocvang.com/chim-tri-do-mai-to/cg74.aspx"> H&igrave;nh ảnh đ&agrave;n chim m&aacute;i tơ sắp đẻ tại đ&acirc;y! </a> </strong></p><p>Chi tiết xin alo: 0918.49.5558 </p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty Hạt Thóc Vàng Việt Nam
- Địa chỉ: VP Số 55A, Ngõ Lương Sử A, Quốc Tử Giám, HN
- Điện thoại: 043 732 5883 - Fax:
- email: info@hatthocvang.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH