• Bán Chim Trĩ giống giá rẻ tại Tp.HCM

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 12/3/13

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <strong>trang trại động vật hoang d&atilde; C.TY Gia Định K&iacute;nh ch&agrave;o Qu&iacute; kh&aacute;ch !</strong><br />&nbsp;<br /><strong>Đ&atilde; qua rồi thời kỳ cần &quot;ăn no mặc ấm&quot;, con người Việt Nam ta đang tiến dần đến những nền&nbsp;Khoa học ti&ecirc;n tiến nhất của lo&agrave;i người m&agrave; ở đ&oacute; n&oacute; đem lại cho ch&uacute;ng ta cuộc sống Gi&agrave;u Sang v&agrave; Hạnh Ph&uacute;c. Cuộc sống no đủ th&igrave; ta lại t&igrave;m đến c&aacute;i vui, c&aacute;i đẹp... để thỏa m&atilde;n ước mơ &quot;ăn ngon mặc đẹp&quot;. Giờ đ&acirc;y tại c&aacute;c Nh&agrave; h&agrave;ng, Kh&aacute;ch sạn, Qu&aacute;n ăn... từ lớn đến nhỏ, từ Sang trọng đến B&igrave;nh d&acirc;n đều c&oacute; những m&oacute;n ăn m&agrave; c&aacute;ch đ&acirc;y khoảng 5 đến 10 năm trước được gọi l&agrave; xa xỉ (vd: D&uacute;i, Chim trĩ, Ba ba, Chồn hương, G&agrave; Đ&ocirc;ng tảo...).</strong><br /><strong>Nhu cầu lớn nhưng nguồn cung cấp kh&ocirc;ng đủ đ&aacute;p ứng v&igrave; vậy con người ta lại ra tay săn bắt đến cạn kiệt nguồn động vật hoang d&atilde; trong tự nhi&ecirc;n nếu kh&ocirc;ng c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch Bảo Tồn v&agrave;&nbsp;Ph&aacute;t triển&nbsp;đ&uacute;ng c&aacute;ch. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, được sự hổ trợ của Chi cục Kiểm L&acirc;m TP.HCM C&ocirc;ngTy Gia Định th&agrave;nh lập Ph&ograve;ng Bảo Tồn v&agrave; Ph&aacute;t Triển Động vật Hoang D&atilde; với m&ocirc; h&igrave;nh trang trại bước đầu l&agrave; nh&acirc;n giống v&agrave; g&acirc;y nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng con D&uacute;i v&agrave; con Chim trĩ.</strong><br /><div><font face="Cambria">Gi&aacute; b&aacute;n chim Trĩ Đ</font>ỏ<font face="Cambria"> khoang c</font>ổ<font face="Cambria"> tr</font>ắ<font face="Cambria">ng</font><br /><font face="Cambria">(Li&ecirc;n h</font>ệ<font face="Cambria"> A.T&Ugrave;NG: 0914.296.996)</font><br /><br /><br /></div><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td style="width: 119px" valign="top"><strong><u>Độ tuổi</u></strong><u><br /></u></td><td valign="top"><strong><u>Trọng lượng</u></strong><u><br /></u></td><td valign="top"><strong><u>Gi&aacute; b&aacute;n lẻ (vnđ ) ( 10/2012)</u></strong><u><br /></u></td></tr><tr><td style="width: 119px" valign="top"><strong>Trứng</strong><br /></td><td valign="top">&nbsp;</td><td valign="top"><strong>:60 ng&agrave;n / quả</strong><br /></td></tr><tr><td style="width: 119px" valign="top"><strong>5 &ndash; 7 ng&agrave;y tuổi</strong><br /></td><td valign="top"><strong>50gr</strong><br /></td><td valign="top"><strong>:120 ng&agrave;n / con</strong><br /></td></tr><tr><td style="width: 119px" valign="top"><strong>10 &ndash; 15 ng&agrave;y tuổi</strong><br /></td><td valign="top"><strong>100 &ndash; 150gr</strong><br /></td><td valign="top"><strong>:150 ng&agrave;n /con</strong><br /></td></tr><tr><td style="width: 119px" valign="top"><strong>1 -2 th&aacute;ng tuổi</strong><br /></td><td valign="top"><strong>150 &ndash; 200gr</strong><br /></td><td valign="top"><strong>:200 ng&agrave;n / con</strong><br /></td></tr><tr><td style="width: 119px" valign="top"><strong>3 th&aacute;ng tuổi</strong><br /></td><td valign="top"><strong>400 &ndash; 600gr</strong><br /></td><td valign="top"><strong>:900 ng&agrave;n / cặp</strong><br /></td></tr><tr><td style="width: 119px" valign="top"><strong>4 &ndash; 5 th&aacute;ng tuổi</strong><br /></td><td valign="top"><strong>700gr-1,0kg</strong><br /></td><td valign="top"><strong>:1,4triệu /cặp</strong><br /></td></tr><tr><td style="width: 119px" valign="top"><strong>&gt;8 th&aacute;ng tuổi</strong><br /><strong>( <em>chim hậu bị </em>)<br /></strong></td><td valign="top"><strong>1,2&ndash; 1,7kg/ con</strong><br /></td><td valign="top"><strong>:2 &nbsp;triệu / cặp</strong><br /><strong>- Trống 800 ng&agrave;n/1con,</strong><br /><strong>-M&aacute;i 1,2 triệu/1con</strong><br /><br /><strong><br /></strong></td></tr><tr><td style="width: 119px" valign="top">&nbsp;</td><td valign="top">&nbsp;</td><td valign="top">&nbsp;</td></tr></tbody></table><font size="3"><font face="Calibri">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font>Trĩ Đỏ hay t&ecirc;n đầy đủ Trĩ Đỏ khoang cổ l&agrave; lo&agrave;i chim thuộc họ Trĩ nằm trong s&aacute;ch đỏ <a href="http://www.jaovat.com/">việt nam</a>. Ch&uacute;ng sống ở khu vực miền bắc Việt Nam v&agrave; đ&ocirc;ng nam Trung Quốc.<br />Nu&ocirc;i Trĩ Đỏ đang l&agrave; một m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i mới của c&aacute;c gia đ&igrave;nh, c&aacute;ch nu&ocirc;i Trĩ Đỏ rất đơn giản (gần giống như nu&ocirc;i g&agrave;) nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với&nbsp; nu&ocirc;i g&agrave;.<br />Mỗi&nbsp; năm Trĩ Đỏ đẻ 2 lứa, mỗi lứa từ 50 đến 60 quả. Sau mỗi lứa đẻ Trĩ Đỏ nghỉ ngơi v&agrave;&nbsp; thay l&ocirc;ng rồi lại đẻ tiếp, gi&aacute; trứng Trĩ Đỏ hiện nay l&ecirc;n tới gần 100 000<sup>đ</sup>/quả, gi&aacute; thịt thương phẩm gần 500 000<sup>đ</sup>/kg.<br />Ngo&agrave;i lợi nhuận kinh tế mang lại rất cao, Trĩ Đỏ c&ograve;n c&oacute; bộ l&ocirc;ng rất đẹp l&ecirc;n thường được nu&ocirc;i nhốt trong c&aacute;c khu bảo tồn động vật qu&yacute; hiếm, khu vườn quốc gia, khu du lịch sinh th&aacute;i, khu vườn b&aacute;ch th&uacute;, c&ocirc;ng vi&ecirc;n &hellip;<br />Hiện nay trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nu&ocirc;i sinh sản th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; nay c&oacute; thể cung cấp con &nbsp;giống lo&agrave;i chim qu&yacute; hiếm n&agrave;y cho b&agrave; con chăn nu&ocirc;i trong cả nước. Con giống đ&atilde;m bảo chất lượng v&agrave; đ&atilde; ti&ecirc;m ph&ograve;ng vacxin.<br />Vậy anh, chị n&agrave;o cần mua hoặc trao đổi th&ocirc;ng tin về kỹ thuật nu&ocirc;i Trĩ Đỏ h&atilde;y li&ecirc;n hệ với Trang Trại ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ sau:<br /><h2><em><font face="Times New Roman">K&iacute;nh ch&uacute;c b&agrave; con chăn nu&ocirc;i &nbsp;th&agrave;nh đ</font></em><em>ạ</em><font face="Times New Roman"><em>t!</em><em> Cung c</em></font><em>ấ</em><em><font face="Times New Roman">p d&uacute;i gi</font></em><em>ố</em><em><font face="Times New Roman">ng, Chim trĩ giống, g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo giống, &nbsp;h</font></em><em>ướ</em><em><font face="Times New Roman">ng d</font></em><em>ẫ</em><em><font face="Times New Roman">n k</font></em><em>ỹ</em><em><font face="Times New Roman"> thu</font></em><em>ậ</em><em><font face="Times New Roman">t &nbsp;nu&ocirc;i, bao ti&ecirc;u đ</font></em><em>ầ</em><font face="Times New Roman"><em>u ra!</em><br /></font></h2><h2><em><u><font face="Times New Roman">Li&ecirc;n h</font></u></em><em><u>ệ</u><font face="Times New Roman">: Tr</font></em><em>ạ<font face="Times New Roman">i &nbsp;gi</font></em><em>ố<font face="Times New Roman">ng THANH T&Ugrave;NG</font></em><br /></h2><h2><em><font face="Times New Roman">- <u>Tr</u></font></em><em><u>ạ<font face="Times New Roman">i 1:</font></u><font face="Times New Roman">&nbsp; Đ</font></em><em>ị<font face="Times New Roman">a ch</font></em><em>ỉ<font face="Times New Roman">: 113/122E TCH 10 - T&Acirc;N CH&Aacute;NH HI</font></em><em>Ệ<font face="Times New Roman">P - Q12 -&nbsp; Tp.HCM.</font></em></h2><h2><em><font face="Times New Roman">- <u>Tr</u></font></em><em><u>ạ<font face="Times New Roman">i 2:</font></u><font face="Times New Roman"> Đ</font></em><em>ị<font face="Times New Roman">a ch</font></em><em>ỉ<font face="Times New Roman">: 159 </font></em><em>Ấ<font face="Times New Roman">p 6 - PH</font></em><em>ƯỚ<font face="Times New Roman">C B&Igrave;NH - LONG TH&Agrave;NH - Đ</font></em><em>Ồ<font face="Times New Roman">NG NAI.</font></em></h2><h2><em><font face="Times New Roman">ĐT:&nbsp;0914.296.996 g</font></em><em>ặ<font face="Times New Roman">p T&Ugrave;NG &ndash; 0914.296.962- g</font></em><em>ặ<font face="Times New Roman">p THANH<br /></font></em></h2><h2><font face="Times New Roman"><em><u>Website</u></em><em>: chimtrigiong.com</em></font><br /></h2>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Tùng
   - Địa chỉ: 113/122E TCH 10 - P.TÂN CHÁNH HIỆP - Q12
   - Điện thoại: 0914296996 - Fax:
   - email: tungvietgiasu@gmail.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...