bán chim tri khoang cổ

#1
<h2 class="posttitle icon" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-weight: normal">Chuy&ecirc;n giống chim Trĩ: Trứng 30.000-Trĩ mới nở 60.000-65.000 Nghề mới lợi nhuận cực cao</h2><div class="content" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px"><div id="post_message_286293" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px"><br /></div><div id="post_message_286293" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px"><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word"><font color="#000000" style="-webkit-box-shadow: none !important"><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px"><font color="#000000" style="-webkit-box-shadow: none !important"><font color="#000000" style="-webkit-box-shadow: none !important"><font color="#000000" style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial">Cơ sở ội 7-th&ocirc;n &nbsp;phương mạc -x&atilde; phương đ&igrave;nh huyện đan phượng_h&agrave; nội chuy&ecirc;n cung cấp Trĩ Giống, đảm bảo giống tốt, con giống đẹp , ch&uacute;ng t&ocirc;i b&aacute;n cả Trĩ trưởng th&agrave;nh hiện đang đẻ v&agrave; phối giống tốt gi&aacute; l&agrave; 1tr5/cặp đực c&aacute;i,Trĩ đực mua lẻ l&agrave;m cảnh gi&aacute; l&agrave; 27.000kg(</span></font></font>B&agrave; con y&ecirc;n t&acirc;m hiện giờ chưa một nơi n&agrave;o cỏ thể lai, ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo tất cả đều đời F1<font color="#000000" style="-webkit-box-shadow: none !important"><font color="#000000" style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Arial">&nbsp;)</span></font></font></font></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px">&nbsp;</p>Anh chị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ ch&uacute;ng t&ocirc;i theo sđt : 01687574941</font></blockquote><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word"><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><br /><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><br /></span></span></blockquote></div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyên văn dũng
- Địa chỉ: đội 7-thôn phương mạc -xã phương đình huyện đan phượng_hà nội
- Điện thoại: 01687574941 - Fax: 01687574941
- email: binhxam81@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH