• Bán chim trĩ thịt, giống

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 28/1/13

  1. trunggaddo Nhà nông tập sự

   <div><br /></div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><u><span style="font-size: 14pt">Gi&aacute; b&aacute;n chim Trĩ Đỏ khoang cổ trắng</span></u></strong></p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="91.74%" style="border-collapse: collapse"> <tbody><tr style="height: 15.5pt"> <td style="width: 36%; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 15.5pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">4 &ndash; 5 th&aacute;ng tuổi</span></strong></p> </td> <td style="width: 19%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 15.5pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">900gr-1,3kg</span></strong></p> </td> <td style="width: 44%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 15.5pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">800 ng&agrave;n /con</span></strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 37.6pt"> <td style="width: 36%; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 37.6pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><em><span style="font-size: 14pt">Chim hậu bị</span></em></strong><strong><span style="font-size: 14pt" /></strong></p> </td> <td style="width: 19%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 37.6pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">1,3&ndash; 1,7kg/ con</span></strong></p> </td> <td style="width: 44%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 37.6pt"> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">2,5 triệu / cặp</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">- Trống 1,2 triệu/1con,</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">- M&aacute;i 1,3 triệu/1con</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">- Th&ecirc;m 1 con m&aacute;i l&agrave; 1,5triệu/1con</span></strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 37.6pt"> <td style="width: 36%; border-style: none solid solid; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 37.6pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt; color: blue; background-color: yellow">Trĩ thịt</span></strong></p> </td> <td style="width: 19%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 37.6pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt; color: blue; background-color: yellow">&nbsp;</span></strong></p> </td> <td style="width: 44%; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: windowtext; border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt; height: 37.6pt"> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; color: blue; background-color: yellow">Gi&aacute; 600ng&agrave;n/kg.</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt; color: blue" /></strong></p> </td> </tr> </tbody></table><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">(Li&ecirc;n hệ A.Trung: DD 01639.75.74.74</span></strong><strong><span style="font-size: 14pt">; 0907.747.999; 0643.606479)</span></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></strong></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Lê Minh Trung
   - Địa chỉ: ấp Phước Trung, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
   - Điện thoại: 01639757474 - Fax:
   - email: minhtrung999vn@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...