• Bán chim trĩ

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 17/12/11

  1. <strong><font size="5">B&Aacute;N CHIM TRĨ<br /></font></strong><strong>&nbsp;&nbsp; K&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con!<br /></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Hiện nay chim trĩ đ&atilde; v&agrave; đang l&agrave; lo&agrave;i chim mang lại lợi nhuận rất cao rất cao cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n. Thị trường chim trĩ mới bắt đầu h&igrave;nh th&agrave;nh. Cơ hội l&agrave;m gi&agrave;u đang mở ra với tất cả những người tham gia v&agrave;o lĩnh vực n&agrave;y.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Quốc Việt Pheasant</strong><strong><font size="5"> </font></strong><strong>ch&uacute;ng t&ocirc;i đang b&aacute;n ra thị trường số &nbsp;lượng &nbsp;lớn chim trĩ thịt, chim trĩ cảnh, chim trĩ giống. Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để biết th&ecirc;m chi tiết: </strong><strong><br /></strong><font size="5"><strong>C&ocirc;ng ty Quốc Việt Pheasant</strong><strong> <br /></strong></font><strong>Địa chỉ: Th&ocirc;n Tỉnh Th&ocirc;n 1 - Xu&acirc;n H&ograve;a - Thọ Xu&acirc;n - Thanh H&oacute;a.</strong><strong> <br /></strong><strong>- Điện thoại: 0978 675 473; <br /></strong><strong>- Website: </strong><strong><em><u><a href="http://chimtri.com.vn/"><font color="#800080">http://chimtri.com.vn</font></a></u></em></strong><strong><br /></strong><strong>- Email: chimtri@gmail.com.<br /></strong><strong>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể xem phim về trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i : &nbsp;</strong><strong><u><a href="http://www.youtube.com/watch?v=iwOucTrL90s"><font color="#800080">http://www.youtube.com/watch?v=iwOucTrL90s</font></a></u></strong><strong><br /></strong>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Trịnh Thành Nam
   - Địa chỉ: Địa chỉ: Thôn Tỉnh Thôn 1 - Xuân Hòa - Thọ Xuân - Thanh Hóa.
   - Điện thoại: 0978675473 - Fax:
   - email: nam.trinhthanh@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...