Bán, Cho thuê cây kiểng, cây VP, Cây nội thất, ngoại thất, mai tết

#1
<span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; color: #333333"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><font color="black" style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN S&Agrave;I G&Ograve;N HOA</span></font></strong><br /><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important"><span style="-webkit-box-shadow: none !important">- CHUY&Ecirc;N&nbsp;</span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important">CUNG C</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Ấ</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important">P DICH V</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Ụ</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;CHO THU&Ecirc; C&Acirc;Y C</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Ả</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important">NH, CHO THU&Ecirc; C&Acirc;Y N</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Ộ</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important">I TH</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Ấ</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important">T,<br />trang tr&iacute; c&acirc;y trong văn ph&ograve;ng, cao ốc (cho thu&ecirc; c&acirc;y nội thất, cho thu&ecirc; c&acirc;y kiểng): Cho thu&ecirc; hoặc mua b&aacute;n, bảo dưỡng c&aacute;c loại c&acirc;y kiểng. Chăm s&oacute;c miễn ph&iacute; v&agrave; thay đổi c&acirc;y định kỳ đối với dịch vụ thu&ecirc; c&acirc;y.<br />C&ocirc;ng ty CP S&agrave;i G&ograve;n Hoa,&nbsp;<a target="_blank" rel="nofollow" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="http://www.saigonhoa.vn/">www.saigonhoa.vn</a><br /><br />- DỊCH VỤ CHĂM S&Oacute;C S&Acirc;N VƯỜN: Chăm s&oacute;c, bảo dưỡng c&acirc;y cảnh c&aacute;c loại. Nhận cắt cỏ định kỳ, cắt tỉa, chặt c&agrave;nh, ph&aacute;t quang, tưới nước, b&oacute;n ph&acirc;n, trồng cỏ, trồng hoa, l&agrave;m mới đất, trồng mới, thay thế c&acirc;y, vệ sinh s&acirc;n vườn cho khu&ocirc;n vi&ecirc;n, biệt thự, nh&agrave; vườn.<br /><br />- TRANG TR&Iacute; HOA TƯƠI: hoa cưới, ch&uacute;c mừng, hoa khai trương, hoa cho hội nghị, dịch vụ cắm hoa định kỳ, hoa văn ph&ograve;ng, hoa sinh nhật, hoa ng&agrave;y Phụ Nữ Việt Nam 8/3, hoa ng&agrave;y nh&agrave; gi&aacute;o 20/11, hoa gi&aacute;ng sinh, v.v.<br />H&acirc;n hạnh được phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng!<br /><a target="_blank" rel="nofollow" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="http://www.saigonhoa.vn/">http://www.saigonhoa.vn</a><br />Tel:08 3720 3389<br />Fax: 08 3720 6720<br /></span><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Quỳnh Giao: 0164.403.8282</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important">Quynhgiao@saigonhoa.vn</span></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Thị Quỳnh Giao
- Địa chỉ: 74/2/1D Đường 36, P. Linh Đông , Q. Thủ Đức
- Điện thoại: 0164 403 8282 - Fax: 0166 3049 259
- email: quynhgiao@saigonhoa.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH