BÁN CHỒN NHUNG ĐEN ,BỒ CÂU VIỆT GIỐNG VÀ THƯƠNG PHẲM

#1
<div><br /></div><div><br /></div><p>&nbsp; &nbsp;Hiện nay trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; b&aacute;n Chồn Nhung Đen ,Bồ C&acirc;u Việt nu&ocirc;i thả với số lượng lớn đảm bảo chất lượng b&aacute;n hoang d&atilde; thịt thơm ngon tr&ecirc;n to&agrave;n quốc,rao h&agrave;ng tận nơi..</p><p>&nbsp; &nbsp;Ưu ti&ecirc;n cho c&aacute;c đơn đặt h&agrave;ng số lượng tr&ecirc;n 100con/h&oacute;a đơn &nbsp; với chiết khấu ưu đ&atilde;i ,hợp l&yacute;</p><p>&nbsp; Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng đang nh&acirc;n rộng m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i heo rừng, nai rừng ,chồn hương ,thỏ ,cheo,g&agrave; rừng,r&ugrave;a hiếm,chim c&uacute;t b&aacute;n hoang d&atilde;... v&agrave; s&atilde;n s&agrave;ng cung cấp giống, thương phẩm cho b&agrave; con tren toan quốc. &nbsp;</p><p>&nbsp;li&ecirc;n hệ : Lại Thế Huynh&nbsp;</p><p>&nbsp;sdt :0988 063 047 hoặc 0373 762 417</p><p>&nbsp;Trang Trại Bỉm Sơn - X&oacute;m Sơn Nam - Phường Đ&ocirc;ng Sơn - Thị X&atilde; Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh H&oacute;a</p><p>&nbsp;email: trangtraibimson@gmail.com</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRANG TRẠI BỈM SƠN
- Địa chỉ: XÓM SƠN NAM -PHƯỜNG ĐÔNG SƠN - THỊ XÃ BỈM SƠN - TỈNH THANH HÓA
- Điện thoại: 0373 762 417 - Fax:
- email: trangtraibimson@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH