BÁN CHỒN NHUNG ĐEN ,BỒ CÂU VIỆT GIỐNG VÀ THƯƠNG PHẨM

#1
<div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Hiện nay Trang Trại Bỉm Sơn đang c&oacute; b&aacute;n Chồn Nhung Đen ,Bồ C&acirc;u Việt nu&ocirc;i thả với số lượng lớn đảm bảo chất lượng b&aacute;n hoang d&atilde; thịt thơm ngon tr&ecirc;n to&agrave;n quốc,rao h&agrave;ng tận nơi..</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp; &nbsp;Ưu ti&ecirc;n cho c&aacute;c đơn đặt h&agrave;ng số lượng tr&ecirc;n 100con/h&oacute;a đơn &nbsp; với chiết khấu ưu đ&atilde;i ,hợp l&yacute;</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp; Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng đang nh&acirc;n rộng m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i heo rừng, nai rừng ,chồn hương ,thỏ ,cheo,g&agrave; rừng,r&ugrave;a hiếm,chim c&uacute;t b&aacute;n hoang d&atilde;... v&agrave; s&atilde;n s&agrave;ng cung cấp giống, thương phẩm cho b&agrave; con tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. &nbsp;</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;Chồn giống :1-2th&aacute;ng:400-500k1cặp</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;sắp sinh sản 1tr100k1cặp &nbsp;</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp; Chồn thương phẩm: do c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng đặt nhiều n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i chỉ b&aacute;o gi&aacute; hữu nghị l&agrave; 250k-300kkg</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit; font-size: 12px">Trang Trại Bỉm Sơn hiện nay đ&atilde; c&oacute; 10 năm kinh nghiệm chăn nu&ocirc;i Trang Trại Bồ C&acirc;u Việt số lượng l&ecirc;n đến ngh&igrave;n đ&ocirc;i nu&ocirc;i thả tự do kh&ocirc;ng v&acirc;y nhốt nhằm giảm thiểu tối đa lượng thức ăn ngũ cốc.cho n&ecirc;n thịt chim rất thơm ngon v&agrave; bổ dưỡng.Rất th&iacute;ch hợp với m&oacute;n chim tần cho phụ nữ mang thai v&agrave; người mới ốm dậy. Kh&aacute;c với Bồ C&acirc;u Ph&aacute;p (tuy trọng lượng lớn,hiệu quả thương phẩm cao nhưng khả năng sinh tồn v&agrave; nu&ocirc;i con k&eacute;m ).v&agrave; thường được nu&ocirc;i nhốt. Đến với trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i b&agrave; con sẽ y&ecirc;n t&acirc;m v&agrave; h&agrave;i l&ograve;ng về chất lượng v&agrave; dich vụ tận nơi tr&ecirc;n to&agrave;n quốc</strong></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;<strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit; font-size: 12px">Trang Trại Bỉm Sơn chuy&ecirc;n cung cấp Chồn Nhung Đen số lượng lớn cho to&agrave;n quốc.Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n hướng dẫn kỹ thuật, cung cấp t&agrave;i liệu chăn nu&ocirc;i v&agrave; chuyển giao m&ocirc; h&igrave;nh cho b&agrave; con</strong><br /><br /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;li&ecirc;n hệ : Lại Thế Huynh&nbsp;</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;sdt :0988 063 047 hoặc 0373 762 417</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;Trang Trại Bỉm Sơn - X&oacute;m Sơn Nam - Phường Đ&ocirc;ng Sơn - Thị X&atilde; Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh H&oacute;a</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">&nbsp;email: trangtraibimson@gmail.com</p><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRANG TRẠI BỈM SƠN
- Địa chỉ: XÓM SƠN NAM -PHƯỜNG ĐÔNG SƠN - THỊ XÃ BỈM SƠN - TỈNH THANH HÓA
- Điện thoại: 0988 063 047 - Fax:
- email: trangtraibimson@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH