Bán Chồn Nhung Đen, Bồ Câu Việt nguồn gốc rõ ràng +kỹ thuật chăn nuôi

#1
<p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp;Sau 3 năm nu&ocirc;i thử nghiệm v&agrave; ph&aacute;t triển Trang Trại Chồn Nhung Đen. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; từng bước tiến s&acirc;u v&agrave;o thị trường để cung cấp giống cũng như thương phẩm cho b&agrave; con v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute;ch sạn tr&ecirc;n To&agrave;n Quốc .Với ti&ecirc;u ch&iacute; Dịch Vụ tận nơi, đảm bảo Uy T&iacute;n, Chất Lượng tốt nhất</p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp;&nbsp; Tại H&agrave; Nội,Trang Trại Bỉm Sơn đang song song ph&aacute;t triển m&ocirc; h&igrave;nh trang trại Chồn Nhung Đen tại&nbsp; Thọ An -Đan Phượng để kịp thời cung ứng nhu cầu thương phẩm rất khắt khe đầy tiềm năng tại đ&acirc;y cũng như c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Bắc.</p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp;&nbsp; Nguồn gốc Chồn Nhung Đen của Trang Trại Bỉm Sơn được lấy tại Viện Chăn Nu&ocirc;i v&agrave; được sự hợp t&aacute;c chặt chẽ của Tiến Sỹ V&otilde; Văn Sự, c&aacute;c Nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu đầu ng&agrave;nh trong Viện n&ecirc;n đảm bảo chất lượng Tốt Nhất về Giống cũng như Thương Phẩm. Cho n&ecirc;n được sự tin tưởng v&agrave; cạnh tranh được với giống Chồn Nhung Đen kh&ocirc;ng r&otilde; xuất sứ, k&eacute;m chất lượng tr&ocirc;i nổi tr&ecirc;n thị trường hiện nay.</p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp; Dưới đ&acirc;y l&agrave; bản b&aacute;o gi&aacute; Chồn Nhung Đen giống v&agrave; thương phẩm của Trang Trại Bỉm Sơn</p><p align="center" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 5.6pt 0cm; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; background-color: white; text-align: center"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; color: blue">Gi&aacute; b&aacute;n Chồn Nhung Đen:</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 18pt; color: blue" /></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; line-height: 20px; color: blue">-&nbsp;&nbsp; Loại 1-2 th&aacute;ng tuổi:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;...</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; line-height: 20px; color: red">400-500k/cặp</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; line-height: 20px; color: blue" /></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; line-height: 20px; color: blue">-&nbsp;&nbsp; Loại sắp sinh sản:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;......&hellip;&hellip;.&nbsp;&nbsp;&nbsp; ...</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; line-height: 20px; color: red">1tr-1tr100/cặp</span></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; line-height: 20px; color: blue">- &nbsp;&nbsp;Loại kh&aacute;c:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;&hellip;.&hellip;</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; line-height: 20px; color: red">li&ecirc;n hệ trực tiếp</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 5.5pt; line-height: 8px; color: #202d31"><br /></span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #202d31">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (G&iacute;a b&aacute;n c&oacute; thể được thỏa thuận ,ưu đ&atilde;i ,chiết khấu,&hellip;Miễn Ph&iacute; dịch vụ chuyển H&agrave;ng)</span></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trang Trại Bỉm Sơn với 10 năm kinh nghiệm nu&ocirc;i Bồ C&acirc;u Việt Thuần Chủng&nbsp; quy m&ocirc; vừa v&agrave; nhỏ. Do nhu cầu Thương Phẩm v&agrave; Giống của b&agrave; con tại địa phương tăng cao.Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang định hướng v&agrave; ph&aacute;t triển mở rộng m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i Bồ C&acirc;u Việt nu&ocirc;i thả tự do quy m&ocirc; lớn để kịp thời cung ứng cho thị trường tr&ecirc;n khắp To&agrave;n quốc đặc biệt l&agrave; thị trường H&agrave; Nội.</p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chất lượng sản phẩm tốt nhất Dịch Vụ tận nơi, đảm bảo Uy T&iacute;n l&agrave; mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển ổn định của Trang Trại Bỉm Sơn. Bồ C&acirc;u Việt Thuần Chủng tại Trang Trại được đ&aacute;nh gi&aacute; cao về chất lượng v&agrave; được sự tin tưởng của b&agrave; con tại địa phương qua nhiều năm liền.</p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trang Trại Bỉm Sơn với Quy m&ocirc; nu&ocirc;i thả tự do b&aacute;n hoang d&atilde; cho n&ecirc;n thịt chim thơm ngon,bổ dưỡng v&agrave; đặc biệt kh&ocirc;ng một ch&uacute;t thức ăn tăng trưởng.Ch&uacute;ng t&ocirc;i chăn nu&ocirc;i ho&agrave;n to&agrave;n bằng ngũ cốc l&agrave;m thức ăn cho Bồ C&acirc;u. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy G&iacute;a Sản phẩm</p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đến với Trang Trại Bỉm Sơn, B&agrave; con kh&ocirc;ng những c&oacute; được sản phẩm chất lượng Tốt nhất m&agrave; c&ograve;n được hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật lập m&ocirc; h&igrave;nh trang trại miễn ph&iacute; h&ograve;an to&agrave;n.Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ lu&ocirc;n lu&ocirc;n giữ li&ecirc;n lạc với B&agrave; Con để định hướng ph&aacute;t triển đầu ra, hợp t&aacute;c ổn định thị trường, bao ti&ecirc;u sản phẩm v&agrave; th&agrave;nh lập một s&acirc;u chuỗi trang trại vừa v&agrave; nhỏ tr&ecirc;n khắp to&agrave;n quốc&hellip;</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 5.6pt 0cm; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; background-color: white">&nbsp;<span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; color: blue">Gi&aacute; b&aacute;n Bồ C&acirc;u:</span></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 5.6pt 0cm; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; background-color: white"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; color: blue">- Loại &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bồ C&acirc;u&nbsp; nhỏ (<span style="-webkit-box-shadow: none !important; position: relative; top: 2pt">&nbsp;</span>24 ng&agrave;y) thương phẩm:&hellip;&hellip;&hellip; .&hellip;&hellip;&hellip;...&hellip;&hellip;.</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; color: red">140,000đ/cặp</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 5.5pt; color: #202d31"><br /></span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; color: blue">- Loại Bồ C&acirc;u&nbsp; to thương phẩm&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;...&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;...&hellip;&hellip;&hellip;...</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; color: red">250,000đ/cặp</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 5.5pt; color: #202d31"><br /></span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; color: blue">- Loại Bồ C&acirc;u&nbsp; Giống &hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;.&hellip;&hellip;.&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; &hellip;.&hellip;.&hellip;..</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; color: red">300,000đ/cặp</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 5.5pt; color: #202d31"><br /></span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; color: blue">- Loại kh&aacute;c:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;&hellip;.&hellip;</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; color: red">li&ecirc;n hệ trực tiếp</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 5.5pt; color: #202d31"><br /><br /></span></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #202d31">&nbsp;&nbsp;&nbsp; (G&iacute;a b&aacute;n c&oacute; thể được thỏa thuận ,ưu đ&atilde;i ,chiết khấu,&hellip;Miễn Ph&iacute; dịch vụ chuyển H&agrave;ng)</span></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #202d31">&nbsp;</span></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 5.6pt 0cm; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; background-color: white"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 28pt; color: blue">TRANG TRẠI BỈM SƠN</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; color: blue" /></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 5.6pt 0cm; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; background-color: white; text-align: justify"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; color: blue">X&oacute;m Sơn Nam ,Phường Đ&ocirc;ng Sơn ,Thị X&atilde; Bỉm Sơn ,Thanh H&oacute;a</span></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 5.6pt 0cm; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; background-color: white; text-align: justify"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; color: blue">ĐT:0988 063 047&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; or&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0373 762 417</span></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 5.6pt 0cm; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; background-color: white; text-align: justify"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; color: blue">Email:trangtraibimson@gmail.com</span></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 5.6pt 0cm; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; background-color: white; text-align: justify"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 13.5pt; color: blue">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; thehuynh0603@gmail.com</span></p><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /><br />Link:&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/104061-Ban-Chon-Nhung-Den-Bo-Cau-Viet-nguon-goc-ro-rang-ky-thuat-chan-nuoi-#ixzz233kVxCIn">http://agriviet.com/home/threads/104061-Ban-Chon-Nhung-Den-Bo-Cau-Viet-nguon-goc-ro-rang-ky-thuat-chan-nuoi-#ixzz233kVxCIn</a></span><br /><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><u style="-webkit-box-shadow: none !important">TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp;TRANG TRẠI BỈM SƠN</span><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- Địa chỉ:&nbsp;</strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">X&Oacute;M SƠN NAM -PHƯỜNG Đ&Ocirc;NG SƠN - THỊ X&Atilde; BỈM SƠN - TỈNH THANH H&Oacute;A</span><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- Điện thoại:&nbsp;</strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">0988063047 - Fax:&nbsp;</span><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">- email:&nbsp;</strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">trangtraibimson@gmail.com&nbsp;</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /><br /><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRANG TRẠI BỈM SƠN
- Địa chỉ: XÓM SƠN NAM -PHƯỜNG ĐÔNG SƠN - THỊ XÃ BỈM SƠN - TỈNH THANH HÓA
- Điện thoại: 0988 063 047 - Fax:
- email: trangtraibimson@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH