Bán Chồn Nhung Đen, Bồ Câu Việt nguồn gốc rõ ràng +kỹ thuật chăn nuôi

#1
<div>B&aacute;n Chồn Nhung Đen, Bồ C&acirc;u Việt nguồn gốc r&otilde; r&agrave;ng +kỹ thuật chăn nu&ocirc;i tại Trang Trại Bỉm Sơn-Thanh H&oacute;a</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Sau 3 năm nu&ocirc;i thử nghiệm v&agrave; ph&aacute;t triển Trang Trại Chồn Nhung Đen. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; từng bước tiến s&acirc;u v&agrave;o thị trường để cung cấp giống cũng như thương phẩm cho b&agrave; con v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute;ch sạn tr&ecirc;n To&agrave;n Quốc .Với ti&ecirc;u ch&iacute; Dịch Vụ tận nơi, đảm bảo Uy T&iacute;n, Chất Lượng tốt nhất</div><div>&nbsp; &nbsp;Tại H&agrave; Nội,Trang Trại Bỉm Sơn đang đẩy mạnh x&acirc;y dựng cơ sở để kịp thời cung ứng nhu cầu thương phẩm rất khắt khe đầy tiềm năng tại đ&acirc;y cũng như c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Bắc.</div><div>&nbsp; &nbsp;Nguồn gốc Chồn Nhung Đen của Trang Trại Bỉm Sơn được lấy tại Viện Chăn Nu&ocirc;i v&agrave; được sự hợp t&aacute;c chặt chẽ của Tiến Sỹ V&otilde; Văn Sự, c&aacute;c Nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu đầu ng&agrave;nh trong Viện n&ecirc;n đảm bảo chất lượng Tốt Nhất về Giống cũng như Thương Phẩm. Cho n&ecirc;n được sự tin tưởng v&agrave; cạnh tranh được với giống Chồn Nhung Đen kh&ocirc;ng r&otilde; xuất sứ, k&eacute;m chất lượng tr&ocirc;i nổi tr&ecirc;n thị trường hiện nay.</div><div>&nbsp; Dưới đ&acirc;y l&agrave; bản b&aacute;o gi&aacute; Chồn Nhung Đen giống v&agrave; thương phẩm của Trang Trại Bỉm Sơn</div><div>Gi&aacute; b&aacute;n Chồn Nhung Đen:</div><div>- &nbsp; Loại 2-3 th&aacute;ng tuổi:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;...600-700k/cặp</div><div>- &nbsp; Loại sắp sinh sản:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;......&hellip;&hellip;....1tr-1tr100/cặp</div><div>- &nbsp; Loại kh&aacute;c:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;&hellip;.&hellip;li&ecirc;n hệ trực tiếp</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; (G&iacute;a b&aacute;n c&oacute; thể được thỏa thuận ,ưu đ&atilde;i ,,&hellip;Miễn Ph&iacute; dịch vụ chuyển H&agrave;ng)</div><div><br /></div><div>&nbsp; &nbsp; Trang Trại Bỉm Sơn với 10 năm kinh nghiệm nu&ocirc;i Bồ C&acirc;u Việt Thuần Chủng &nbsp;quy m&ocirc; vừa v&agrave; nhỏ. Do nhu cầu Thương Phẩm v&agrave; Giống của b&agrave; con tại địa phương tăng cao.Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang định hướng v&agrave; ph&aacute;t triển mở rộng m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i Bồ C&acirc;u Việt nu&ocirc;i thả tự do quy m&ocirc; lớn để kịp thời cung ứng cho thị trường tr&ecirc;n khắp To&agrave;n quốc đặc biệt l&agrave; thị trường H&agrave; Nội.</div><div>&nbsp; &nbsp; Chất lượng sản phẩm tốt nhất Dịch Vụ tận nơi, đảm bảo Uy T&iacute;n l&agrave; mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển ổn định của Trang Trại Bỉm Sơn. Bồ C&acirc;u Việt Thuần Chủng tại Trang Trại được đ&aacute;nh gi&aacute; cao về chất lượng v&agrave; được sự tin tưởng của b&agrave; con tại địa phương qua nhiều năm liền.</div><div>&nbsp; &nbsp; Trang Trại Bỉm Sơn với Quy m&ocirc; nu&ocirc;i thả tự do b&aacute;n hoang d&atilde; cho n&ecirc;n thịt chim thơm ngon,bổ dưỡng v&agrave; đặc biệt kh&ocirc;ng một ch&uacute;t thức ăn tăng trưởng.Ch&uacute;ng t&ocirc;i chăn nu&ocirc;i ho&agrave;n to&agrave;n bằng ngũ cốc l&agrave;m thức ăn cho Bồ C&acirc;u. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy G&iacute;a Sản phẩm&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Đến với Trang Trại Bỉm Sơn, B&agrave; con kh&ocirc;ng những c&oacute; được sản phẩm chất lượng Tốt nhất m&agrave; c&ograve;n được hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật lập m&ocirc; h&igrave;nh trang trại miễn ph&iacute; h&ograve;an to&agrave;n.Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ lu&ocirc;n lu&ocirc;n giữ li&ecirc;n lạc với B&agrave; Con để định hướng ph&aacute;t triển đầu ra, hợp t&aacute;c ổn định thị trường, bao ti&ecirc;u sản phẩm v&agrave; th&agrave;nh lập một s&acirc;u chuỗi trang trại vừa v&agrave; nhỏ tr&ecirc;n khắp to&agrave;n quốc&hellip;</div><div>&nbsp;Gi&aacute; b&aacute;n Bồ C&acirc;u:</div><div>- Loại <span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Bồ C&acirc;u &nbsp;nhỏ ( 24 ng&agrave;y) thương phẩm:&hellip;&hellip;&hellip; .&hellip;&hellip;&hellip;...&hellip;&hellip;.140,000đ/cặp</div><div>- Loại Bồ C&acirc;u &nbsp;to thương phẩm&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;...&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;...&hellip;&hellip;&hellip;...250,000đ/cặp</div><div>- Loại Bồ C&acirc;u &nbsp;Giống &hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;.&hellip;&hellip;.&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; &hellip;.&hellip;.&hellip;..300,000đ/cặp</div><div>- Loại kh&aacute;c:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;&hellip;.&hellip;li&ecirc;n hệ trực tiếp</div><div><br /></div><div>&nbsp; &nbsp; (G&iacute;a b&aacute;n c&oacute; thể được thỏa thuận ,ưu đ&atilde;i ,chiết khấu,&hellip;Miễn Ph&iacute; dịch vụ chuyển H&agrave;ng)</div><div><br /></div><div>TRANG TRẠI BỈM SƠN</div><div>X&oacute;m Sơn Nam ,Phường Đ&ocirc;ng Sơn ,Thị X&atilde; Bỉm Sơn ,Thanh H&oacute;a</div><div>ĐT:0988 063 047 &nbsp; &nbsp; &nbsp; or &nbsp; &nbsp; &nbsp;0373 762 417</div><div>Email:trangtraibimson@gmail.com</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;thehuynh0603@gmail.com</div><div><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRANG TRẠI BỈM SƠN
- Địa chỉ: XÓM SƠN NAM -PHƯỜNG ĐÔNG SƠN - THỊ XÃ BỈM SƠN - TỈNH THANH HÓA
- Điện thoại: 0988 063 047 - Fax:
- email: trangtraibimson@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH