Bán chồn nhung đen giống tại QNam,QNgãi,BĐỊnh,Đnẵng, HUế. LH0905251952

#1
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 15px">&ndash;K&iacute;nh gửi qu&yacute; b&agrave; con.</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 15px; text-align: left">Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp giống,thịt v&agrave; nhận bao ti&ecirc;u sản phẩm với số lượng lớn cho b&agrave; con.</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 15px; text-align: left">Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tận t&igrave;nh hướng dẫn v&agrave; chuyển giao kỹ thuật để b&agrave; con c&oacute; năng suất cao nhất,tốn &iacute;t chi ph&iacute; v&agrave; c&ocirc;ng sức nhất.</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 15px; text-align: left">(Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nơi đ&atilde; được Đ&agrave;i Truyền H&igrave;nh VN cho ph&aacute;t s&oacute;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc để l&agrave;m m&ocirc; h&igrave;nh chuẩn cho b&agrave; con chăn nu&ocirc;i).</span><br /><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 15px; text-align: left">Li&ecirc;n Hệ: Trang Trại Chồn Nhung Đen - TH&ocirc;n Trung Sơn, x&atilde; Tam L&atilde;nh, huyện Ph&uacute; Ninh, tỉnh Quảng Nam</span></p><p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 15px; text-align: left" /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 15px; text-align: left">ĐT: 0905.251.952<br /><br /></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Phượng
- Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0905251952 - Fax:
- email: ntphuong1887@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH