Bán Chồn Nhung Đen Giống tại TP HCM

#1
<p><font color="#000000" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left">B&aacute;n chồn nhung đen gi&aacute; cả hợp l&iacute; cho b&agrave; con khu vực miền nam.</font><br /><font color="#000000" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left">Trại Chồn Nhung Đen Giống ĐBSCL(Trại ch&iacute;nh được nu&ocirc;i ở miền bắc)</font><br /><font color="#000000" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left">Cung cấp chồn nhung đen với gi&aacute; cả hợp l&iacute; nhất,gi&aacute; gốc cho b&agrave; con.</font><br /><font color="#000000" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left">Tại Quận 9 &amp; Thủ Đức, TP HCM cung cấp cho b&agrave; con c&oacute; nhu cầu về con giống.LH : 0972307927 (gọi để tham khảo gi&aacute; nh&eacute;)</font><br /><font color="#000000" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left">STK: 6300205199720 Ng&acirc;n h&agrave;ng N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n Việt nam</font><br /><br /><br /><br /><font color="#000000" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left">B&aacute;n chồn nhung đen gi&aacute; cả hợp l&iacute; cho b&agrave; con khu vực miền nam.</font><br /><font color="#000000" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left">Trại Chồn Nhung Đen Giống ĐBSCL(Trại ch&iacute;nh được nu&ocirc;i ở miền bắc)</font><br /><font color="#000000" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left">Cung cấp chồn nhung đen với gi&aacute; cả hợp l&iacute; nhất,gi&aacute; gốc cho b&agrave; con.</font><br /><font color="#000000" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left">Tại Quận 9 &amp; Thủ Đức, TP HCM cung cấp cho b&agrave; con c&oacute; nhu cầu về con giống.LH : 0972307927 (gọi để tham khảo gi&aacute; nh&eacute;)</font><br /><font color="#000000" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left">STK: 6300205199720 Ng&acirc;n h&agrave;ng N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n Việt nam</font> </p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ngo
- Địa chỉ: Quận 9 & Thủ Đức, TP HCM
- Điện thoại: 0972307927 - Fax:
- email: ngovanteo08@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH